آتشسوزی در پارکینگ مجتمع مسکونی

Shargh - - حوادث -

سخنگوی سازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از نجات 2۰ شهروند در حادثه حریق یک دســتگاه خودروی پــژو در پارکینگ یک مجتمع مســکونی خبر داد. جلال ملکی گفت: 22:۰5 شــب یکشــنبه، آتشســوزی در یک مجتمع مســکونی به نیروهای ســازمان آتشنشــانی اطلاع داده شد. وی افزود: بلافاصله نیروهای ســه ایســتگاه ســازمان به محل حادثه واقع در بزرگراه شــهید بابایی، شــهرک شهید بهشــتی، مراجعه کردند. ســخنگوی سازمان آتشنشــانی با اشــاره به حریق یک خودرو در داخل پارکینگ این مجتمع مسکونی، تصریح کرد: حریق در پارکینگ مجتمع مسکونی 1۰طبقهای رخ داده بود و با توجه به اینکه این مجتمع 6۰واحدی بود، تعداد زیادی از شــهروندان در دود گرفتار شده بودند. ملکی ادامه داد: یک دســتگاه خودروی پژوپــارس از ناحیه موتور دچار آتشســوزی شــده بود و حریق در حال سرایت به ســایر خودروهای اطراف بود. وی درباره اقدامات انجامشده از ســوی آتشنشانها برای خاموشکردن حریق، خاطرنشــان کرد: آتشنشــانها بــه دو گروه تقســیم شده و یک گروه مشغول خاموشکردن آتش و گروه دیگر مشغول به خارجکردن ساکنان ساختمان شدند. ســخنگوی سازمان آتشنشــانی از نجات 2۰ شــهروند در این حادثه خبر داد و گفت: آتشنشانها موفق شدند 2۰ نفر از ساکنان این مجتمع مسکونی را به سلامت از محل خارج کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.