اعتراف سارقان پارکباننما به سرقت از خودروی تهرانیها

Shargh - - حوادث -

میزان:

رئیس کلانتری 145 ونک از دســتگیری دو ســارق پارکباننما خبر داد. سرهنگ بهزاد ثابتراسخ گفــت: در پی دریافت چند خبر درباره ســرقت لوازم و محتویات خــودرو در اتوبان نیایش، تیمی از عوامل کلانتری به محل سرقت اعزام شدند که در تحقیقات پلیســی، مشخص شد ســرقتها در محدوده خاص و پــس از پارک خودروها اتفاق میافتــاد. وی افزود: در تحقیقات میدانی، مشخص شــد لوازم و قطعات خودروهایی که پارکبان آنها را به محل پارکها هدایت میکرد، به ســرقت میرفت. این مقام مسئول افزود: مأمــوران در تحقیقات خود متوجه شــدند ســارقان توانســتهاند با جلب اعتماد اهالی محــل، بهراحتی وسایل خودرو و محتویات خودرو را پس از پارک آن به سرقت ببرند. سرهنگ ثابتراسخ تصریح کرد: با انجام تحقیقات بیشــتر، مشخص شــد دو پارکبان محل در سرقتها دست دارند. به همین دلیل آنها بازداشت و در تحقیقات اولیه ضمن اعتراف به سرقت، مشخص شد آنها پارکباننما هســتند. به گفته رئیس کلانتری 145 ونک، متهمان با پذیرش جرم انتسابی در بازجویی اولیه، برای ســیر مراحل قانونی به پایگاه سوم پلیس آگاهی پایتخت تحویل داده شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.