برخي خدماتگ فتوگ«دو باا« واحوترامدبررومند» شيدردستانهيزاد»هستنادوز مخفي است

Shargh - - هنر - فرانک آرتا

داوود رشيدي يکي از نامآوران و تأثيرگذاران هنر نمايش در عرصه تئاتر، سينما و تلويزيون ايران بود که پنجم شــهريور سال گذشته بر اثر بيماري درگذشت. تأثيرات اين هنرمند بر فرهنگ و هنر ايران غيرقابلانکار اســت، بهطوريکه از برخــي از ميراث هنري برجايمانده از او هنوز رونمايي نشــدهاند! تا پنجم شــهريور قريب يک ماهواندي باقي مانده است تا نخســتين سالگرد فقدان اين هنرمند برگزار شــود، اما پيش از آن، خانواده رشيدي تصميم گرفتهاند که زادروز او را نيز گرامي بدارند. به قول احترام برومند، همســر زندهياد رشيدي، تولد هم به اندازه مرگ آقاي رشــيدي برايمان اهميت دارد. به همين دليل « خواســتيم روز تولد داوود رشيدي که 25 تيرماه اســت را هم گرامي بداريم؛ اويــي که براي همه ما همچنان عزيز و زنده اســت . در 25 تير ۱۳۱2 در يکي » از محــات تهران مردي به دنيا آمــد که هنر ايران وامدار او شــد. نام کامل خانوادگي او رشيديحائري است. پدر او سفير، پدربزرگش، عامه شيخ محمد حائري، از روحانيان مشــروطهخواه و جدش از مراجع تقليد عصر قاجار بود. او تحصيات تکميلي خود را در پاريس و ســوئيس به پايان رساند و به دليل تسلطش بر زبان فرانسه نمايشنامههاي ارزشمندي را به زبان فارسي ترجمه کرد. بازيهاي تأثيرگــذار او در فيلمهاي فرار از تلــه جال مقدم، کندو « » « فريدن گله، هيولاي درون خسرو سينايي، شيات رضا ميرلوحي، گلهاي » » « » « داوودي رسول صدرعاملي، مفتش ششانگشتي در سريال هزاردستان و... » «» نمايانگر بخشــي از تواناييهاي منحصربهفرد او بود. جدا از آن در تعدادي از تئاترهاي تلويزيوني بازي و حتي کارگرداني کرد که بر گســترش فرهنگ ديدن نمايش مردم تأثيرات بسزايي برجاي گذاشت. از جمله تئاترهاي بهيادماندني او پيروزي در شــيکاگو است. داوود رشــيدي، عزتالله انتظامي، جمشيد « » مشــايخي، علي نصيريان، محمدعلي کشــاورز و جعفر والــي از بزرگان هنر ايران هستند که از تئاتر به سينما ورود پيدا کردند. رشيدي داراي دو فرزند به نامهاي فرهاد )دانشمند ايراني مقيم سوئيس( و ليلي، بازيگر تلويزيون، تئاتر و سينماست و همينطور احترام برومند، همسر رشيدي که از مجريهاي بنام و موفق برنامههاي کودک در تلويزيون ايران بود. به بهانه زادروز استاد رشيدي، با احترام برومند گفتوگو کرديم که ميخوانيد.

تا پنجم شهريورماه يکماهواندي باقي مانده است. براي برپايي مراسم نخستين سالگرد استاد رشيدي چه برنامهاي تدارک ديدهايد؟

خب به قول شــما تا آن زمــان هنوز یکماهي فرصت داریــم، اما قبل از آن ميخواهیــم زادروز داوود را در 25 تیرمــاه برگزار کنیم. تولد هم به اندازه مرگ آقاي رشــیدي برایمان اهمیت دارد. به همین دلیل خواســتیم روز تولد داوود رشــیدي را که 25 تیرماه است هم گرامي بداریم؛ اویي که براي همه ما همچنان عزیز و زنده اســت. به نظرم حیف است که تولد را بهکلي فراموش کنیم. بهدنیاآمدن هم خیلي مهم است. چون اگر تولد نبود، مرگ هم معنایي نداشت. به همین دلیل قرار شده نمایشگاهي به مناسبت زادروز آقاي رشیدي برگزار کنیم. البته قصدمان این بود که نمایشگاه را در چهلمین روز درگذشت آقاي رشیدي برپا کنیم، اما به دلیل تقارن با ماههاي محرم و صفر، به حرمت ایــن ماهها برگزار نکردیم. الان خوشــبختانه آقاي امیــر اثباتي اعلام آمادگي کردهاند که نمایشــگاه را 25 تیرماه برپا کنیم و تا پنجم شهریورماه ادامه پیدا کند. تا از این طریق تولد و مرگ را به یکدیگر پیوند بزنیم.

اين نمايشگاه در کجا برپا خواهد شد؟

این نمایشگاه به ابتکار آقاي اثباتي راهاندازي ميشود و خودشان هم کارهاي اجرائي آن را به ســرانجام ميرسانند. ما هم گفتیم چقدر خوب ميشــود که همزمان با زادروز داوود، عدهاي دور هم جمع شــویم و به دیدن تئاتر برویــم. وقتي موضوع را با آقاي پیمان شــریعتي، مدیر تئاتر شهر، در میان گذاشتیم، ایشان اعلام آمادگي کردند. همینطور مهندس شفیعي هم گفتند که در آن روز نمایش «اعتراف»، به کارگرداني شهاب حســیني، با حضور آقاي علــي نصیریان برپا ميشــود. گفتم چه تلاقي خوبي! چون آقاي نصیریان ســالها با آقاي رشــیدي دوســت و همکار بودند و هر دو ارادت ویژهاي به همدیگر داشــتند. بنابراین نمایشگاه در سالن انتظار سالن اصلي تئاتر شهر برگزار ميشود. بعد، از آقاي نصیریان هم خواســتیم که صحبت کوتاهي داشته باشند و بعد هم فکر ميکنم کار قشنگي است 50،40 نفر از اقوام و دوستان که میهمان من هستند، با هم نمایش «اعتراف» را تماشا کنیم.

محتواي اين نمايشگاه چيست؟

تعدادي از عکسهاي نمایشهای آقاي رشــیدي، همینطور وسایل شــخصي و کتابهایي که از ســوی او ترجمه شــده، برخــي از جوایز و تندیسها و... .

خانــم برومند! معمولا در همهجــاي دنيا هنرمندانــي در اندازه آقاي رشيدي بعد از فوتشان، خانه يا محل کارشان را به موزه تبديل ميکنند. آيا چنين اتفاقي درباره آقاي رشيدي اتفاق خواهد افتاد؟

من که خیلي تمایل دارم، اما امکانات شــخصيام محدود اســت. چون خانهمان کوچک اســت و از طرفي هم در مجتمع مســکوني حضور داریم که رفتوآمدهاي زیاد براي همســایگان مزاحمت ایجاد ميکند. دفتر آقاي رشیدي هم اســتیجاري بود که به محض وخیمشــدن حالشان دفتر را هم تعطیل کردیم. البته حیف ... چون 20 ســال رشیدي در آنجا اقامت داشت. البته شنیدهام که موزه تئاتر به همت آقاي غریبپور در حال راهاندازي است و از این بابت خوشــحالم و امیدوارم بتوانیم وســایل شخصي و آثار رشیدي را به آنجا منتقل کنیم.

آيا آثاري از آقاي رشيدي برجاي مانده که هنوز رونمايي نشده باشد؟

بله. جالب اســت ایشان ترجمههاي مشترک با آقایان بهرام بیضایي، دکتر حســنعلي طباطبایي و صیاد انجام داده بودند که من هنوز دستنوشتههاي ایشان را دارم. ضمن اینکه بسیاري از خدمات آقاي رشیدي هنوز مخفي است؛ مثلا ایشان از 55 سال پیش به شهرستانها ميرفتند و در کنار آقایان، جوانمرد و نصیریان گروههاي تئاتري و استعدادها را شناسایي ميکردند.

بههرحال اين ميراث برجايمانده از آقاي رشيدي بايد حفظ شود.

نهتنها میراث آقاي رشــیدي، بلکه میراث همــه بزرگان این مرزوبوم باید حفظ شــود. خوشبختانه در مراسم چهلم هم یکي، دو نمایشنامه ایشــان را به نمایش گذاشتیم. یا تلویزیون لطف کرد یکي از نمایشها را در اختیار ما گذاشــت. انشاءالله اینها تکثیر شوند و در اختیار نسل جوان قــرار بگیرند؛ مثل ثبت جهاني شــهر یزد که از اتفاقات بســیار عالي این روزهاست. امیدواریم درباره هنرمندان هم چنین اتفاقي بیفتد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.