شگفت از گزارش «شرق»

Shargh - - هنر - حسین هاشمپور

گزارش خبری «شرق» «هشت تصویر از حراج تهران»، در همین صفحه، یکشنبهای که گذشت، شگفتزدهام کرد؛ بهخصوص آنکه گویا ازسوي گروه هنر روزنامه تهیه شده بود!

«شــرق» که همــاره در پیشــبرد اقتصاد هنر نقشآفرینــی کرده، حتــی حراجیهای خارجی را بــا آبوتاب بازتاب و چهبســا تیتر صفحه اول به آنها داده، رکوردشکنی پیکاسو، اندی وارهول و ادوارد مونش را برجســته کــرده، اکنون درباره یــک پدیده مشــابه وطنی، از منظــر فقیر و غنی گزارشگری کرده است!

بهعنوان روزنامهنــگار هنری که در دورههای مختلــف «شــرق» نوشــتههایی داشــته، دور از انصاف است اشــاره نکنم «شرق» در شش دوره گذشــته حراج تهران رویکردی مشوقانه توأم با نقادیهــای حرفهای بروز داده و بهناگاه در دوره هفتم فراری و پورشــه خریداران آثاری هنری را لید آورده است!

یک: وقتی ســال 92 در دومین حــراج تهران، تابلویی از ســهراب ســپهری 700میلیون تومان چکــش خورد، یــک بخش خبــری در تلویزیون انتقــاد کــرد «درحالیکه مــردم گرفتــار خرج روزانهشــان هســتند، یک تابلو نقاشی در تهران 700میلیون تومان به فروش رسید».

البته گوش شیطان کر، نگاه صداوسیما به این پدیده درست شده اســت؛ احتمالا بهتحقیق پی بردهاند حراج تهران میتواند در راستای اقتصاد مقاومتی تعریف شود و حتی در امر کارآفرینی در گستره هنر راهگشایی کند؛ اما شگفت که اکنون، روزنامه اصلاحطلب توســعهخواه شــرق، دچار همان اشتباه استراتژیک شده است.

دو: نمیدانم با ســهراب ســپهری سهمیلیارد و صدمیلیونتومانــی، خانم و آقایی که در متن گزارش «شــرق» در حال چرتکهانداختن بودند، چند باب خانه میتوانند بخرند، اما واقعا حتی شــوخیاش هم خوب نیســت کــه قیمت آثار قلههای هنری ما اینقدر پایین باشد؛ درحالیکه کشورهای عرب اطرافمان در تکاپوی برندسازی نقاشــانی مانند محمود ســعید، شــفیق عبود، لویا کیالی، فاتح مــدرس و حتی نقاش جوانی مانند ایمن بعلبکی و... هســتند، «شرق» منتقد میلیاردیشدن سهراب است؟ هنوز قیمت آثار ســهراب و بســیاری از هنرمندان نــاب ایران از اتومبیلهایی که در شــهر ویراژ میدهند بسیار پایینتر اســت، اگر ســهراب یکــی، دومیلیونی بماند کــه دو دهه پیش بود، باقی نقاشــان از جمله دانشــجویان نقاشــی چگونه از راه هنر روزگار بگذراننــد؟ خداراشــکر در کنار گزارش مورد بحث، بانوی فرهیخته، لیلی گلســتان، در یادداشتی درباره قیمت و اصالت این آثار نکاتی مهم نوشــتهاند، ازاینرو بــه گمانم ادامهدادن این نکته برای خواننده آگاه «شرق»، تلفکردن وقت است.

سه: «متقلبیــن غریبه نیســتند» و «دادگاه ویژه اصالت آثار هنری»، ســوم و دهــم آذرماه 1394 تیتر این ستون بود که خواستار رسیدگی سریع به وضعیت تولید آثار هنری تقلبی شدم؛ اما بهحتم دامنزدن به شــایعات و بداخلاقیهای رایجشده در این عرصه، کمک بــه قدرتگرفتن متقلبها و ضربــهزدن بــه بازار نوپــای هنر ایران اســت؛ تقلبیخوانــدن هر چیزی نیازمند ســند و مدرک اســت، درخصوص آثار هنــری دوچندان؛ غریب اســت روزنامه وزین شــرق گزارش خبریاش را آغشته به شایعات پوچ کند.

چهار: پیرزنی که نــان خشــک در آب میزند مطلــع گزارش «شــرق» از حراج تهران اســت؛ رویکردی پوپولیســتی که مناظرههای انتخاباتی اخیر و شعارهایی که جامعه را به چهار درصد و 96 درصد تفکیک میکرد به یاد میآورد.

پنج: شــکاف طبقاتی و فقر در هرجایی که باشد جانسوز و درد همگانی ست، اما چسباندن آن به رویدادهایی که میتواند ایران را یک قدم به جلو ببرد این شــکاف را پر نمیکند، عمیقتر میکند؛ حراج تهــران، رویــدادی در بخــش خصوصی است که در متلاطمترین اوضاع اقتصادی، بدون چشمداشــت بــه بیتالمال، توانســت حجمی قابلملاحظه از ســرمایههای سرگردان را به هنر تزریــق و دهها نقاش پیر و جوان را برای اولینبار بــه مارکت هنــر معرفی کند، به گمــان من، این رویداد اتفاقا در مســیر کاســتن از شکافها قدم برمیدارد.

شــش: حراج تهران مانند هر رویــداد دیگری نقاط قوت و ضعف بســیار دارد، اما بدونتردید، خریداران آثار هنری در زمره نقاط قوت پررنگ آن محسوب میشــوند، زیرا بهجای انباشت پول در سکه، زمین و دلار، در هنر سرمایهگذاری میکنند؛ چنین فراریسوارانی شایســته تقدیرند. برخی از آنها گالریدارانی هســتند که بدون یک ریال وام دولتی، به سرانه فرهنگی شهر اضافه کردهاند و برخی دیگر مجموعهدارانی هســتند که اگر آثار هنری نمیخریدنــد، امروز ایــران از بزرگان هنر خالی مانده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.