برگزاري سمينار «متریال: رفتار و فرم»

Shargh - - هنر -

گــروه هنر:

ســمینار «متریــال: رفتــار و فرم» امــروز در محل ســالن همایشهای شماره یک نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار میشود.

بابک بهرامی، دبیر ســمینار «متریال: رفتار و فرم» با بیان خبر فوق گفت: ایجاد ارتباط مؤثر بین صنعت سنگ و هنرمندان معمار از طیف دانشگاه و بازار از اهداف اصلی نهمین نمایشگاه بینالمللی سنگهای تزیینی و ســمینار جانبی آن اســت. با توجه به رونــد اصلی معماری جهــان در توجه به معمــاری پایدار، صنعت ســنگ یکــی از صنایع دوســتدار محیط زیست و متناســب با اقلیم ایران است که امیدواریم برگزاری این ســمینار و برنامههای مشــابه، زمینه شناخت بهتر و نگاه متفاوت بــه ظرفیتهای عظیم این صنعــت از طرف مصرفکنندگان و طراحان باشــد و شــاهد خلق آثاری فاخر و ماندگار باشیم.او افزود: اســتفاده از مصالح بومی و ســازگار با محیط زیست با طول عمر بالا و درعینحال زیبا، یکی از اهداف همه دستاندرکاران صنعت ساختمان است که برگزاری این سمینار در حاشــیه نهمین نمایشگاه بینالمللی سنگ تهران میتواند همراســتا با این اهداف نقش خود را در معرفی بهتر صنعت سنگ ایران با بیش از شش کارخانه و هزارو 200 معدن با تنوع بینظیر ایفا کند. بابک بهرامی گفت: در این ســمینار که با حضور مقامات ارشد وزارت راهوشهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شــورای اسلامی شهر برگزار میشود، حامد مظاهریــان، بهمن نامورمطلــق، علیرضا تغابنی، هومن طالبی، ســام تهرانچی، مهراد مهنیا، منوچهر ســیدمرتضوی و محمدرضا نیکبخت سخنرانی خواهند کرد. این سمینار از ساعت 13 الی 16 برگزار ميشود و حضور در سمینار برای عموم علاقهمندان آزاد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.