مجلس ميهمانی امام حسين )ع( برای كودكان

Shargh - - هنر -

گروه هنــر:

«مجلس میهمانی امام حســین )ع)» بــا حضور کودکان زیر 12 ســال برای حضور در هجدهمین جشــنواره نمایشهای آیینی ســنتی آماده میشــود. به گزارش روابطعمومي هجدهمین جشنواره نمایشهای آیینی سنتی، محمدحسین ســلجوقینژاد، شبیهگردان، با بیان اینکه علاقه زیادی به نســخ غریب دارم، توضیح داد: تاکنون 114 مجلس تعزیه کار کردم که از این میان حدود هشــت نســخه معروف بودند و بقیه به اصطلاح غریب هستند. وی ادامه داد: با توجه به اینکه در چهار دوره جشنواره حضور داشتم و این رویداد دارای مقاطع سنی مختلف اســت تصمیم گرفتم «مجلس میهمانی امام حســین )ع)» را که غریب اســت، در «بخش نونهالان» اجــرا کنم تا پرداختن به این اثر بکر پشــتوانهای باشد برای گروههایی که مشــغول فعالیت در این حوزه هســتند. ســلجوقینژاد با این توضیح که در «مجلس میهمانی امام حســین)ع)» شــبیهخوانهای زیر 12 ســال حضور دارند، افزود: این مجلس به سرپرســتی خودم با حضور بزرگسالان اجرا شده؛ ولی میخواســتم با حضور در «بخش نونهالان» جشنواره تأکید دوبارهای نســبت به علاقه بچهها به امام حســین )ع( داشــته باشم و جوانها را درباره داســتان و روایتهای مذهبی مشــتاقتر کنــم. این مجلس با حضور بچهها تغییراتی داشــته و زمان آن کوتاهتر شــده است. وی کارکــردن با بچهها را ســخت توصیف کرد و گفت: بــا توجه به صدا و تیپ، شــبیهخوانهای کودک را انتخاب کردم. نزدیک به شــش ماه تمرین داشــتیم تا میزانسن، ردیف موســیقی و ردیف آوازی را به آنها یاد بدهــم. «مجلس میهمانی امام حســین )ع)» نســخهای اصل از دوران قاجار اســت. این اثر دربــاره حبیب بنمظاهر و علاقه او به امام حسین)ع( است. او دو بار جان خود را فدای سالار شهیدان میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.