برگزاري سمينار سالانه انجمن فلوت ایران

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

انجمن فلوت ایران هفتمین ســمینار ســالانه خود را تحت عنــوان «لذت نوازندگــی موتزارت » از 20 تا 22 تیر در دانشــگاه تهران برگزار خواهد کرد. آذین موحد، مدیر گروه موســیقی دانشــگاه تهران، پژوهشــگر، مدرس و نوازنده فلوت درباره این ســمینار گفت: برعکس ســمینارهای گذشــته که گرایش به طرح مباحث بنیادین در نوازندگی و پداگــوژی فلوت داشــته اســت، این ســمینار با گرایــش خاص به معرفی اصــول نوازندگی در آثار آهنگســاز شــهیر اروپــا، ولفگانگ آمادئــوس موتزارت، برگزار خواهد شــد. او در ادامه گفت: کارگاههای تخصصی و مســترکلاسها، شرکتکنندگان را با مباحث مهم در درک موســیقی موتزارت آشــنا خواهد کرد. او درباره دیگر فعالیتهای این ســمینار توضیح داد: حضور متخصصان مختلف از جمله پیانیست و موتزارتشــناسِ آلمانی، هانس اودو کروئلس، برای برگزاری کنسرت پژوهشی درباره «موتزارت کودک » که با بررسی سوناتهای فلوت 13.K و K.14 که موتزارت در سن هشتسالگی نوشته است، شرکتکنندگان را با هســته خلاقیت و نبوغ در آهنگسازی موتزارت آشنا خواهد کرد. موحد همچنین افزود: اینجانب به همراه استادان شناختهشده فلوت مانند ســعید تقدسی و فیروزه نوایی مســترکلاسهای مختلفی برگزار خواهیم کرد. همچنین تحلیل موســیقی فیلم «آمادئوس» بهوســیله ساسان محبی )متخصص آهنگسازی فیلم و پداگوگ پیانو( و بررسی جایگاه موتزارت از دیدگاه اتنوموزیکولوژی بهوســیله میترا جهاندیده )نوازنــده فلــوت و متخصــص اتنوموزیکولوژی( در کنــار کارگاههای سبکشناســی موتزارت و اصول بداههپردازی بــر آثار موتزارت، برگزار خواهند شــد. علاقهمندان برای اطلاعات بیشتر و ثبتنام میتوانند به آدرس www.iranflutesociety.org مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.