تبلتهای بازار با قيمت کمتر از یک ميليون تومان

Shargh - - آيتي -

با وجود اینکه گوشــیهای هوشمند روزبهروز قویتــر و بزرگتــر میشــوند و لپتاپهــا هم ســبکتر و باریکتر اما کمــاکان چیزی نمیتواند تجربه تماشــای فیلم یا وبگردی راحت را در یک تبلت به همراه داشــته باشــد. به همین دلیل با وجــود کاهش تقاضا برای خریــد تبلت در یکی، دو سال اخیر کماکان این گجتها مشتریان خاص خودشــان را دارند. از آنجا که در این بازه قیمتی با تبلتهایی بســیار قدرتمند مواجه نیستیم، بهتر اســت گزینههای خود را به تبلتهای اندرویدی و نه ویندوزی محدود کنیــد. تبلتهای ویندوزی در ایــن رده قیمتــی تجربه کاربــری خوبی را در اختیارتــان نخواهند گذاشــت. در این فهرســت بهتریــن گزینههای خرید بازار با توجه به قیمت و امکانات و همچنین خدمات پس از فروش بدون هیچ ترتیب خاصی قرار گرفتهاند.

‪ASUS ZenPad C 7.0 Z171KG‬

به گــزارش فارنت، اگر قصــد خرید یک تبلت ارزانقیمــت را داریــد، توصیــه نمیکنیــم بــه گزینههای ارزانتر از این مورد راضی شوید. زنپد سیایســوس یک تبلت اقتصادی با ســختافزار و عملکرد قابل قبول اســت. توجه داشته باشید کــه نباید از این تبلت انتظــار کیفیت تصویر عالی یا بازیهای ســنگین را داشته باشــید. مزیت این دســتگاه قیمت مناســب، وزن پایین و اتصال است. البته این دستگاه معایبی از جمله پردازنده متوسط و اندروید قدیمی نیز دارد.

‪Lenovo Tab 37 Plus‬

ایــن تبلت در رده قیمتی خــود از ارزش خرید بســیار بالایی برخوردار اســت. صفحهنمایش با حاشیه باریک به همراه پردازنده مناسب و اتصال تمام چیزهایی است که از یک تبلت اقتصادی خــوب انتظار داریــد. مزیت این دســتگاه قیمت مناســب، پردازنده مناسب، اتصال و عیب آن نداشتن فلش دوربین است.

‪ASUS ZenPad 8.0 Z380KNL 4G‬

این تبلــت از ظاهر زیبا و رنگهــای متنوع به همراه ســختافزار مناســب و اتصــال بهره میبــرد. بــه این ترتیب بــرای بازیهای ســبک، تماشــای فیلمها و وبگــردی میتوانید روی این تبلت حســاب کنید. البته این مدل بهبود چندانی نســبت به گزینه قبلی ندارد و تنهــا اگر به دنبال یک گزینه هشتاینچی هستید، مورد مناسبتری محسوب میشود. این دستگاه از پردازنده مناسبی برخوردار است. البته قیمت آن بالاست.

‪Huawei MediaPad T2 10.0 Pro‬

اگر به دنبال یک تبلت 10اینچی هستید، احتمالا ایــن گزینه بهترین مــورد زیر یک میلیــون تومان خواهد بــود. صفحهنمایش باکیفیــت، پردازنده قدرتمند و اتصال از مهمترین ویژگیهای این تبلت هســتند. مزیت این دستگاه داشتن پردازنده قدرتمنــد و صفحهنمایــش 10اینچی فولاچدی است. اما سیستمعامل آن قدیمی است.

‪ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA‬

اگر نیازی به اتصال سیمکارت ندارید، این تبلت هشتاینچی میتواند اکثر نیازهای شما را برآورده کند. پردازنده قدرتمنــد اینتل و صفحهنمایش با وضوح عالی از نقاط قــوت اصلی این تبلت هستند. داشــتن بدنه فلزی باریک و زیبا، پردازنده قوی، صفحهنمایش فوقالعــاده و رم و حافظه داخلــی بــالا از جملــه مزیتهای این دســتگاه اســت. بااینحال این دســتگاه نیــز همانند دیگر دستگاههای مشابه سیســتمعامل قدیمی دارد و قابلیت اتصال به سیمکارت را ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.