تبدیل فناوری اطلاعات به یک فرهنگ سرویس

Shargh - - آيتي -

امــروزه دیگر هیــچ جایی برای شــک و تردید باقی نمانده اســت و فناوری اطلاعات باید به یک فرهنگ ســرویس تبدیل شــود تا بتواند به مســیر خود به شــکلی بهتر ادامه دهد. فروشــندگان تجاری مبتنی بر فضای ابری، گزینههای ســرویس عالی به کاربــران خود ارائه میدهند و همین کاربران نیز به گزینههای ســلف ســرویس مفید در تلفن همراه شخصی خود عادت میکنند.

براساس گزارش تکپرو ریســرچ، اگر یک سازمان، کاربران خود را به خدمــات عالی عادت دهد، به هیچوجه جــای تعجب ندارد که کاربران از آن به بعد انتظارات همان ســطح از خدمات را از این ســازمان داشته باشــند، ولی مشــکلی در این زمینه وجود دارد؛ به این ترتیب که کیفیت خدمات یک شرکت همیشه ثابت نیست و ممکن است با فرازوفرودهایی همراه باشــد. برای اینکه رهبران فناوری اطلاعــات بتوانند یک فرهنگ ســرویس قوی را ایجاد کنند، پیش از هر چیز باید بر سرویس خود تمرکز کننــد. از دید متخصصــان مدیریت، عناصری که برای ممتازشــدن یک فرهنگ ســرویس آیتی نیاز اســت، برتری فنی، مهارت افراد، ارتباطات کلامی و کتبی قوی، صلاحیت در کسبوکار، همدلی با کاربر، مهارت در مذاکرات مربوط به قرارداد و مدیریت فروشندگان و تواناییهای مدیریت پروژه قوی اســت. نکته دوم برای ساخت فرهنگ مذکور این است که با کاربران مانند مشــتری رفتار کنیم. به گزارش رایورز، یکی از تکنیکهای سرویس که کارکنان حوزه فناوری اطلاعات انجام میدهند، این است که به هر زمینه از کسبوکار )مالی، خرید، فروش و ...(، یک نماینده حساب اختصاص میدهند. مدیر حساب به صورت ماهانه یا هر سه ماه یکبار، بــا کاربران مهم دیدار میکند تا بداند که پیشــرفت کارها به چه شــکل است و درباره کار پروژه با آنها صحبت کند.

نکته ســوم برای موفقیت در امر مورد بحث، این است که آیتی باید به گونهای باشد که نیازهای لازم برای کسبوکار را برآورده کند. از نکات مهم دیگر آن است که روابط فروشنده باید مدیریت شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.