افزایش دفاع سایبری ترکیه

Shargh - - آيتي -

بهتازگی دولــت ترکیه پیشنویــس لایحهای جدیــد را با هدف پاســخ بــه افزایــش نگرانیها از احتمــال وقوع حمــلات ســایبری، به مجلس این کشــور ارائه داده اســت. در صورت تصویب، این قانون که تأکید بســیاری بر افزایش اســتخدام و بهکارگیــری متخصصــان امنیتــی و هکرهــای کلاهســفید دارد، باعــث افزایــش چشــمگیر شاخصهای امنیت ســایبری در این کشور خواهد شــد. به عقیــده بســیاری از کارشناســان امنیت سایبری این کشــور، ترکیه از فقدان مقررات جامع در مبارزه با حملات ســایبری رنج میبرد و لایحه جدید، در راستای مرتفعکردن همین مشکل مطرح شده است. به گزارش ســایبربان، این پیشنویس، اقتــدار مرکز ملــی مداخلــه را در مقابل حملات ســایبری ‪the National Intervention Center(‬ ‪Against Cyber Attacks‬ ) افزایــش خواهد داد و شــرکتهای خصوصی را به رعایت نکات امنیتی در برابر حملات ســایبری و اســتخدام کارشناسان امنیــت ســایبری، ملزم خواهــد کــرد. ترکیه در ماههای اخیر برای افزایش توان ســایبری خود در حوزه دفاع، توجه ویژه خود را به تشکیل نیروهای عملیاتی قدرتمند، متشــکل از هکرهای کلاهسفید معطوف کــرده اســت. بســیاری از متخصصان، علــت این تغییر در رویکرد دولت ترکیه را حملات ســایبری متعدد علیه بخــش دولتی و خصوصی این کشــور میداننــد. برات البیرک، وزیــر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، بهتازگی هدف قرارگرفتن این وزارتخانه را تأیید کرد و دلیل وقوع چنین حملهای را نفوذ به شــبکه برقرســانی کشــور دانســت. آمارهای منتشرشده نشان میدهد تعداد حملات سایبری به ترکیه، در سال گذشته حدود 90 میلیون مورد بــوده اســت. هماکنــون، وزارت ارتباطات ترکیــه صدها نیروی واکنش به حملات ســایبری را به منظور خدمترســانی در بخشهای دولتی و خصوصــی به اســتخدام خود درآورده اســت؛ بااینحــال، مقامــات اجرائی این کشــور همچنان انتقادات بسیاری به کمبود نیرو در این حوزه دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.