حمله هکرها به تأسیسات برق هستهای آمریکا

Shargh - - آيتي -

مهــر:

روزنامــه نیویورکتایمز فــاش کرده که شبکههای رایانهای تأسیسات برق هستهای آمریکا مورد حملــه هکرها قرار گرفتهانــد. این روزنامه اعلام کرده کــه وزارت امنیت داخلی و افبیآی گزارش دادهانــد که چندین مــورد حمله هکری شــرکتهایی را هدف قرار دادهاند که تأسیســات انــرژی آمریــکا را اداره میکنند. ایــن حملات در دو ماه گذشــته روی دادهانــد. از جمله این موارد میتوان به تأسیسات برق هستهای ‪Wolf Creek‬ در کانزاس آمریکا اشــاره کرد. تکنولوژی ریویو در گزارشــی به نقل از گزارش نیویورکتایمز نوشت: «به نظر میرسد در این حملات از طیف گستردهای از فناوریها استفاده شده تا در نهایت سیستمهای رایانهای آنها هدف قرار گیرد». به نوشته این نشریه علمی، بخشی از این حملات شامل ارسال کدهای مخرب بــه فایلهای ورد مایکروســافت از طریق ایمیل بوده است. براســاس مدارک بهدستآمده مشــخص شده اســت که هکرها توانســتهاند به سیســتمهای رایانهای این تأسیســات هســتهای دســت یابند اما نتوانســتهاند کنترل دستگاههایی را در اختیار بگیرند که تأسیســات برق هســتهای را اداره میکنند. به نوشــته تکنولوژیریویو، فعلا این حملات هکری بیشتر از آنکه خطرناک باشند، نگرانکننده هستند. نکته نگرانکننده این است که احتمــالا هکرها در تلاش بودهانــد از این حملات برای تهیه نقشههایی اســتفاده کنند که میتواند بهعنوان ســطحی از هــوش )مصنوعــی( برای حملات بعدی به کار گرفته شــود. انتشار این خبر که همزمان شــده با حملات مشــابه در اوکراین، موجــی از نگرانی را ایجاد کرده اســت. بســیاری از کارشناســان معتقدند چنین حملاتی زمینهساز حملات هکری به سایر کشورهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.