سامانه رسمی دسترسی آزاد به اطلاعات هنوز آزمایشی است

Shargh - - آيتي -

فــارس:

ســامانه انتشــار و دسترســی آزاد به اطلاعــات در نخســتین روز هفته جــاری با حضور دو عضــو کابینــه دولت افتتاح شــد. این ســامانه از خردادمــاه آغاز به کار کرده بــود و به گفته وزیر ارتباطات یــک دوره 45روزه فعالیت آزمایشــی را پشت ســر گذاشــته اســت. اکنون فعالیت رسمی ســامانه در حالی آغاز شــده کــه هنــوز در پرتال سامانه قید نسخه آزمایشی دیده میشود. همچنین انتظار میرود با راهاندازی رســمی و اطلاعرســانی عمومی میزان مراجعه مردم به سامانه بیشتر شود که بالطبع افزایش مشــارکت دســتگاهها در ارائه اطلاعات را نیز رقم خواهد زد، بااینحال دسترســی به ســایت ســامانه به راحتی امکانپذیر نیســت و نتیجه جســتوجوی این ســامانه در جستوجوگر گوگل به نتیجه مســتقیمی ختم نمیشــود و کاربر باید لینک ســامانه را از میان اخبار منتشرشــده در ایــن رابطه پیدا کنــد. همچنیــن درحالیکه انتظار میرفت پس از راهاندازی رســمی، فعالیت سایت شــکل متفاوتی نســبت به نســخه آزمایشــی به خود بگیرد، اما هنوز در بخش اســناد منتشرشــده اطلاعاتی از آنچه مردم درخواســت کرده و پاســخ گرفتهاند، در دســترس نیســت تا مبنایی برای آغاز به کار جدی ســامانه باشد. وقتی به گفته مسئولان درخواســتهایی مطرح و پاســخی ارائه شده اما هنوز اثری از پاسخها نیست تا مشخص شود از 177 مورد درخواست اعلامی ثبتشده چه تعداد پاسخ داده شده است؛ بنابراین اکنون جز تجربه شخصی معیاری بــرای قضــاوت عمومی کاربــران درباره عملکرد سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بهعنوان مشوقی برای باور و استفاده وجود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.