تجدید نظر در شیوه تعیین تعرفه ترجیحی اینترنت

Shargh - - آيتي -

ایســنا: به گفتــه مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرســاخت هدف تعرفه ترجیحی اینترنت، حمایت از ســرویس و محتوای داخلی اســت. محمدجواد آذریجهرمی دراینباره بیان کرد : «تعداد سایتهایی کــه بــرای اعمــال تغییر تعرفــه داخل نســبت به بینالملل اعلام شده، برای شروع خوب است، اما در ادامه کارایی لازم را ندارد. بنابراین باید روش اعمال تخفیف برای ترافیک داخلی و تعرفه ترجیحی تغییر کنــد ». او افزود : «کارگروهی از ســوي وزیر ارتباطات برای موضوع تعرفه تشــکیل شــده است، جلسهای با حضــور کلیه تولیدکنندگان محتوا و شــرکتهای ارائهدهنده خدمات دیتاسنتر و اپراتورها تشکیل شده است. در این جلسات مشکلات دستهبندی شده و به دنبال این هستیم که در جلسات آتی برای راهکارها بــه جمعبندی برســیم ». او ادامــه داد : «در نهایت تقریبا همه اعضا معتقدند شــیوه وایتلیست یا ۲00 ســایت برتر که درحالحاضر به بیش از 500 سایت رســیده است، برای شروع خوب بوده اما کارایی لازم را نــدارد. بنابرایــن برای تجدیدنظر بــر این موضوع در حال بررسی هســتیم». به گفته او پیامرسانهای خارجی جزء ســرویس اینترنت محســوب میشوند، بنابرایــن تعرفــه ترجیحــی ندارند و چارچوبشــان براساس تعرفه سرویس اینترنت بینالملل است. اگر یک پیامرسان داخلی ایجاد شــود، از تعرفه داخلی اســتفاده میکنیم. درواقع هــدف تعرفه ترجیحی، حمایت از سرویس و محتوای داخلی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.