تراژدی غمانگیز دوره تخصصی تکمیلی آزمایشگاهی

Shargh - - جامعه -

تاکنــون چندین بــار مطالبی از ســوی برخی از همکاران پاتولوژیســت در روزنامه «شــرق» منتشر شده که به موارد مطرحشده در آن به لحاظ واقعیت و مستندبودن درباره تصمیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی برای راهانــدازی دوره تخصصی تکمیلی آزمایشــگاهی، انتقاداتی وارد است. در این نوشتار دراینباره توضیحاتی ارائه شده است:

این دوره بــه دنبال تدوین آییننامــه جدید و در راســتای عمــل به قانــون مصــوب 1367 مجلس محترم شــورای اســلامی که آییننامه آن در همان سال به وسیله وزارت متبوع تهیه و در سالهای 69 و 70 دو بــار به اجرا درآمد، تهیه و به اجرا درمیآید. لازم به ذکر اســت که الگوهــای متفاوتی از آموزش متخصصان آزمایشــگاهی در دنیا وجود دارد که در تمامی آنها مشــارکت هر دو گروه متخصصان علوم آزمایشــگاهی و کلینیکال پاتولوژی دیده میشــود. نمونه بارز الگوهای جهانــی را میتوان در اتحادیه اروپــا دید کــه در آن بیــش از 60 درصد مســئولان فنی آزمایشــگاهها، دارای پایه علوم آزمایشگاهی و غیرپزشک هســتند. این در حالی است که متأسفانه در ایران و در ســه دهه گذشــته به واســطه اعمال نظر و ســلیقه برخی از همکاران پاتولوژیســت، راه ورود ســایر متخصصان این رشــته بهعنوان مسئول فنی، به آزمایشــگاه مســدود شــده اســت. بالطبع ایــن موضوع باعــث محرومیــت آزمایشــگاهها از خدمات تخصصی و افت کیفیت این خدمات شــده، بهطوریکه در سالهای اخیر، یکی از مشکلات حوزه بهداشــت و درمــان، ناتوانی بیمارســتانها در رفع نیازهای آزمایشــگاهی بیماران و ارجاع نمونهها به آزمایشــگاههای خصوصی و خارج از دانشگاه بوده است. همچنین این مســئله هزینههای بسیاری را بر مردم و دولت تحمیل کرده اســت. بدون شک، یکی از دلایل این مشکلات در حوزه آزمایشگاه، ممنوعیت حضور اســتادان، صدها دانشــجوی PhD و هزاران دانشــجوی کارشناسی ارشد رشــتههای تخصصی آزمایشگاهی در بیمارستانهای آموزشی است.

یکی از دلایل دیگر مشــکلات در آزمایشگاههای کشور، عدم رعایت اســتانداردهای آموزشی در دوره کلینیــکال پاتولــوژی اســت. براســاس کوریکولوم آموزشی این رشــته، رزیدنتهای کلینیکال پاتولوژی در تحصیل چهارســاله، فقط دو سال در آزمایشگاه بالینی آموزش میبینند کــه این آموزش نیز زیر نظر متخصصان علوم آزمایشــگاهی نیست. در گفتوگو با بزرگان این رشته، وقتی ســؤال میشود دستیاران کلینیــکال پاتولــوژی آموزش تخصصــی خود را در کدام بخش و نزد کدام استاد و متخصص آزمایشگاه میگذرانند، پاســخی ندارند. ایــن واقعا یک تراژدی در حــوزه آمــوزش پزشــکی و علوم آزمایشــگاهی اســت. بنابراین این نوع آمــوزش غیرعلمی، موجب ایجــاد مشــکلات بســیاری در زمینه کیفیــت ارائه خدمــات آزمایشــگاهی شــده اســت، بهطوریکه دانشآموختــگان دوره کلینیــکال پاتولــوژی بعضا از عهده درخواســتها و نیازهــای بیماران برنیامده و این ضایعه ســلامت مردم را بهشدت به مخاطره افکنده اســت. البته دوره پاتولوژی آناتومیکال که در آن نمونه نســج و بافت مورد بررسی قرار میگیرد و باید به وســیله پزشک پاتولوژیست انجام شود، مورد بحث ما نیست.

نکتــه مهم دیگر آن اســت کــه برخلاف برخی شــایعات، آزمایشــگاه یــک ســاختار ســنجش و اندازهگیری آنالیتها و در حوزه پاراکلینیک بوده و با ساختار و تعریف فرایند درمان، متفاوت است. ادامه در صفحه 17

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.