موفق اما پرانتقاد

Shargh - - جامعه -

محمــد جهانگیــری در ارتباط با اینکــه معتقد است طرح تحول سلامت میتواند بهعنوان نماینده ســازمان نظام پزشــکی پیشبینیای برای ادامه این طــرح در دولت دوازدهم داشــته باشــد، میگوید: «یکــی از کارهای خوبی کــه در دولت یازدهم انجام شــد، اهتمام به بحث ســلامت مردم و اولویتدادن به این موضوع بود. این بحث بســیار خوب و شــایان تقدیری اســت. منابعــی ابتدای راه آورده شــد و در قانون هدفمندی رایانهها این را داشتیم که 10 درصد آن باید به حوزه ســلامت اختصاص داده شــود. در این اتفــاق، )وزارتخانه( به صورت کامــل نیامد. در بخشــی دیگر هم دولت وارد بحث شــد و در نهایت 11 میلیون نفر از مردم کشــور تحت پوشش بیمهای قــرار گرفتند. این یکی از ریســکهایی بود که دولت پذیرفت و فشار را از روی دوش قشر محروم برداشت و ما توقعمان این اســت که همزمان منابع هم دیده شــود. البته محدودیت در منابع وجود دارد؛ اما باید این را بهعنوان یک اصــل بپذیریم که باید با مبانی و اصول حوزهای که قرار است به صورت مستمر رو به بهبود برود، همراه شویم. در بخشی، منابع به صورتی که باید، تزریق نشــد. تأخیراتی در پرداختها صورت گرفت. البته چون بیمهها هم معوقاتی در منابع خود داشتند، این اتفاق افتاد».

او در ادامــه توضیح داد: «به نظــر من، در دولت دوازدهم رویکرد طرح تحول باید به جای خود باقی بماند و ســلامت کار خود را انجام دهد. در یکسری مسائل، بازنگری جدیدی انجام شود و از ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده کنند. در چهار سال گذشته، ما هیچ حمایت مســتقیمی از طرف دولت ندیدیم و پرداختی برای توسعه آن نشده است. باید یک قیمتی از ایــن منابع به بخش خصوصی هم داده شــود. در حوزه ســلامت نیز باید توجه بیشتری به طرح تحول سلامت بکنیم».

وی درباره این سؤال که بخش خصوصی بیشتر در کدام بخش میتواند به کمک بخش دولتی در طرح تحول ســلامت بیاید، پاســخ داد: «بخش خصوصی کمک زیادی میکند؛ حجم زیادی از خدمات در بخش درمان سرپایی مثل مطبها و پاراکلینیکها در بخش خصوص انجام میشــود و اگر نخواهیم این خدمات را به صــورت واقعــی در حوزه بخــش خصوصی ببینیم، هزینه خدمــات در بخش دولتی افزایش پیدا میکنــد. از طرف دیگر، هزینههای مدیریت در بخش دولتی، بیشــتر از بخش خصوصی است و دولت در درازمــدت نمیتواند این هزینهها را پرداخت کند و با چالش روبهرو میشــود. پس توصیه ما این است که اولا امســال که سال اشتغال و تولید است، این امکان فراهم شــود تا بــه بخش خصوص توجه بیشــتری شود. در کل وقتی به کشور نگاه میکنیم، هزینههای ســرمایهگذاری در بخــش خصوصــی بــا توجه به بررســیهایی که ما انجام دادهایم، برای دولت بسیار کمتر خواهد بود و این اثبات شده است».

او ایــن کاهــش هزینــه را بیشــتر از 10 درصــد بهنفــع بخش دولتی میدانــد و ادامه میدهد: «در بخش دولتی فقط پرداخت مــردم را میبینیم؛ ولی هزینههایــی که دولــت در بخش دولتی از دســت میدهــد، ماننــد هزینههایــی که برای بیمارســتان میدهیــم، اســتهلاک بیمارســتانها، حقــوق و دستمزدهایی که پرداخت میکنیم و نگهداریهایی که انجام میدهیم، درحالحاضر از بودجههای دیگر میگیریم. این خیلی زیانآور است».

از نظر این معاون نظارت و برنامهریزی ســازمان نظام پزشــکی، این طــرح در حقیقت عمل به قانون بوده است، نه اینکه طرحی بر اساس تحول و معتقد اســت این عمل بــه قانون نیز باید بــه صورت کامل انجام شود. درحالحاضر اختلاف زیادی در ارتباط با اینکه تعرفه چقدر باید باشد یا کم یا زیاد باشد، وجود دارد؛ اما میگوییم حال که اختلاف هســت، بیایید به قانون عمل کنیم. قانون میگوید تعرفه باید با توجه به هزینه تمامشده خدمات، در نظر گرفته شود. خب بیایید ببینیم این هزینه تمامشده خدمات چقدر است؟

انتقادهایــی که به وزارت بهداشــت در ارتباط با طرح تحول ســلامت وجود دارد، درحالی است که همچنــان این طــرح موضع افتخار وزیر بهداشــت برای کاهش هزینههای پزشکی از جیب مردم است و اگرچه بودجــه و هزینههای این طرح با فشــار بر ارگانهای دیگر تأمین شــده اســت، به نظر میرسد ابراز رضایتمندی از سوی مردم، لبخند رضایتی روی صورت رئیسجمهور نیز نشــانده که وزیر بهداشت را در موقعیــت بهتــری برای حضور دوبــارهاش بر صندلی ریاســت وزارت بهداشت در دولت دوازدهم قــرار میدهد. ضمن آنکــه اهداف دیگــر دولت و اساسا جمهوری اسلامی از بعد از انقلاب برای تأمین سلامت و بهداشت روســتاهای کشور و رسیدگی به تهیدســتان نیز از ســوی این وزارتخانه پنهان نمانده و بــا توجه بــه اخباری که در بخشهای رســانهای وزارت بهداشت منتشر میشود، در بسیاری از روزها خبرهایی از امدادرســانی اورژانس حتی در مواردی از طریــق امداد هوایــی، درمان بیمــاری لاعلاج یا جراحیهای خاص در روســتای حتــی دورافتادهای که ممکن اســت بهسختی روی نقشــه بتوان جای آن را پیدا کرد، منتشــر میشــود. همچنین ورود به تمام ســوژههای ملی و خبری نشــان از آن دارد که وزیر بهداشــت قصد دارد نامی ماندگار در وزارت از خود بر جــای بگذارد. معرفی وزرا با شــروع دولت دوازدهم، نشان خواهد داد آیا باوجود برخي انتقادها به طرح تحول سلامت، وزیر بار دیگر بر کرسي وزارت بهداشت جلوس خواهد کرد یا نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.