تراژدی غمانگیز دوره تخصصی تکمیلی آزمایشگاهی

Shargh - - جامعه -

عرصه آزمایشــگاه، حوزه درمان نیســت که الزاما نیازمند حضور پزشک باشد. اگرچه متخصصان علوم آزمایشــگاهی با توجه به پیشینه و برنامه آموزشی، از شــرایط لازم برای برقراری ارتباط با حوزههای بالینی و رفع نیاز ایشــان برخوردار هستند. به طور قطع این متخصصان که تمام دوره تحصیلی، کارورزی و شغلی خــود را در مراکز آموزشــی و درمانی دانشــگاههای علوم پزشــکی و بعضــا در بیمارســتانها گذرانده و عضوی از ســازمان نظام پزشکی هستند )با توجه به تخصص خــود( میتوانند خدماتی بــا کیفیت بهتر را به مردم عزیز کشــورمان ارائه کننــد. یقینا با توجه بــه زمینه تخصصی و مهارت این گــروه، حضور آنها در آزمایشــگاههای تشــخیصی، موجــب راهاندازی روشهای پیشرفته تشــخیصی، روشهای مولکولی، ارتقــای کیفیت و افزایش صحت و دقت تســتهای آزمایشــگاهی در هریــک از بخشهــای تخصصی نظیر: بیوشــیمی، خونشناســی، میکروبشناســی، ایمونولــوژی و... خواهــد شــد. بدیهــی اســت که مطابق با تمامی الگوها و اســتانداردهای بینالمللی، هیچکس نمیتواند متخصصــان و «پياچدي»های رشتههای مختلف آزمایشــگاهی را از حقوق مصرح در برنامههــای آموزشــی و امتیازاتــی که بــرای این دانشآموختگان، در قالب نقش و توانایی دیده شده، محروم کند. مســئولیت فنی بخشهای تخصصی و اداره آزمایشگاههای تخصصی و فوقتخصصی، جزء حقوق مســلم این گروه است که درحالحاضر نیز در کشــور برقرار اســت و محل بحث نیست. اما مسئله این اســت که براســاس قانون و الگوهــای مرجع و دســتورالعملهای جهانی و متــداول، فراهمآوردن شرایط ادامه تحصیل، بهروزشدن، تقویت بنیه علمی و مهارتــی، نوتوانی و کســب مهارتهــای لازم برای گسترش دایره خدمات فنی، نیز باید همچون کشورهای پیشرفته، در کشــور ما نیز انجام شود. اما متأسفانه در ایران طی این 30 ســال از این اقدام جلوگیری به عمل آمده است. درواقع شاید ایران تنها کشوری در دنیا باشد که در طول این سالها مسئولیت فنی آزمایشگاهها به صورت انحصاری برای یک گروه خاص دیده شــده که با اکثریت قریببهاتفاق الگوهای بینالمللی مغایرت دارد. بنابراین پیشنهاد آن است که ساختار آزمایشگاهی کشور مطابق با استانداردها و دستورالعملهای مراکز پیشــرفته جهانی اصلاح شــده؛ بهگونهای که شاهد حضور فعــال همــه متخصصان رشــتههای علوم آزمایشگاهی در این حوزه باشیم. خوشبختانه با نگاه علمی و جامع وزیر محترم بهداشت، معاونت محترم آموزشی و سایر مسئولان و مدیران حوزههای ذیربط، زمینه این کار بهخوبی فراهم شده است. امید میرود با تشکیل شورایی از صاحبنظران و استادان مربوطه، امکان تدوین طرحی جامع و تحولی اساسی در حوزه آزمایشگاه فراهم شود.

انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.