احیای سازمان ملی جوانان تا پیش از تشکیل کابینه

Shargh - - جامعه -

مهر:

وزیر ورزش و جوانان درخصوص تصویب ســاختار جدید و احیای سازمان ملی جوانان پیش از تشــکیل کابینه دولت دوازدهم اظهار امیدواری کرد. مسعود ســلطانیفر با اشاره به بررسی لایحه اصلاح ساختار سه وزارتخانه و احیای سازمان ملی جوانان گفــت: این لایحه درحالحاضر در مجلس در حال بررســی اســت و کلیات آن روز گذشته در کمیســیون اجتماعی به تصویب رسید. وی ادامه داد: امیدواریم ساختار جدید وزارتخانهها و سازمان ملی جوانــان تا پیش از معرفــی کابینه دوازدهم مشخص شــود تا وزرا و رئیس سازمان به اقتضای شرایط جدید تعیین شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.