اقدام با شجاعالنسهپیشنخهاادیدايرامناات بزرسواییحادرياهجههااننی تأيی دداشزدیکشتی زنان

Shargh - - ورزش -

شــرق:

فعالیت بانوان ایرانی در رشته کشــتی در حالی تا پیش از این غیرممکن به نظر میرسید که حالا با حرکتهای مثبت رســول خادم، رئیس فدراســیون کشتی، هر روز خبرهای خوبی از حضور بانــوان علاقهمند به این رشــته روی تشک کشتی شنیده میشود. خــادم ســال گذشــته در اولین گام، کشــتی آلیــش و گراپلینگ را بــرای زنــان راهانــدازی کرد و بلافاصله مجــوز حجاب را برای آنان گرفت تا با پوشــش اسلامی در مســابقات آســیایی و جهانی به میــدان برونــد. تلاشهای او برای معرفی هرچهبیشتر کشتی آلیش بانــوان در دنیــا بهقدری اثرگذار بود کــه اتحادیه جهانی کشتی نیز کمیسیونی را با عنوان ورزش و زنــان راهانــدازی کرده تا بــه نقشآفرینی هرچهبیشــتر بانــوان این رشــته در دنیا کمک کند. طــوری که فرناز پناهیزاده با درخواســت نناد لالوویچ، رئیس این اتحادیــه بهعنوان نماینده ایران به عضویت این کمیسیون درآمد. دارنده مدال طلای المپیک 1996 آتلانتا، در تازهترین اقدام ســازندهاش بــرای بانوان کشــتیگیر ایرانــی و البتــه دیگر زنان کشــتیگیر محجبه و مسلمان، برای حضور پررنگتر آنها در میادین بینالمللی، شیوه جدیدی از کشتی را با پوشــش متفاوت، تحت عنوان «کشتی کلاسیک» به اتحادیه جهانی ارائه کرد که حالا خبر از موافقت ســران کشــتی دنیا بــا این اتفــاق مهم میرســد. برایناســاس کمیتــه اجرائــی اتحادیــه جهانی به فدراسیون کشتی ایران اعلام کرده، برگزاری مسابقات ملی کشتی کلاسیک برای بانوان هیچ مانعی نداشته و ایران بهعنوان مبدع این ورزش، نخســتین کشوری است که آن را رســما راهاندازی میکند. با توجه به تأیید اتحادیه جهانی کشــتی، فدراسیون کشتی ایران درحالحاضر میتواند مســابقات کشــتی کلاسیک زنان را با حضور سه تیم داخلی و خارجی در جهت توسعه این رشته در بین کشورهای دیگر برگزار کند.

دستاوردهای حضور بانوان به نفع کشتی دنیاست

موافقت اولیه با طرح کشــتی کلاســیک بانوان اواخر ســال گذشــته در نشست کشــتیهای سنتی اتحادیه جهانی صورت گرفت کــه فرناز پناهیزاده بهعنــوان نماینده ایران در کمیســیون ورزش و زنان اتحادیه جهانــی بهخوبی از این طــرح دفاع کرد و نتیجه داد.

او دراینبــاره به «شــرق» میگوید: «فدراســیون کشــتی با این هدف که زنان ایرانی هم باید بهعنوان قشری از این جامعه شــرایط فعالیت در رشتههای مختلف کشتی را داشته باشند، از سال گذشته تاکنون زحمات زیادی را کشیده است. نهفقط در ایران بلکه در کشورهای مختلف بخش شایان توجهی از بانوان هســتند که دوســت دارنــد به ورزش کشــتی روی بیاورند اما متأســفانه به دلیل پوششــی که اتحادیه جهانــی برای ایــن ورزش )دوبنــده( در نظر گرفته حاضر نیستند، در این رشته فعالیت کنند. الزاما همه این بانوان از کشورهای مسلمان هم نیستند و خیلی از خانمهای اروپایی هم هســتند که پوشش دوبنده را نمیپســندند. با توجه به ایــن موضوع ما درصدد این برآمدیــم تا طرحــی را مطابق با اســتانداردها و قوانیــن اتحادیه جهانی ابــداع کنیم که فرهنگ و شعائر اســلامی هم در آن گنجانده شود. این شد که به کشتی کلاســیک که شباهت زیادی به کشتی آزاد زنان در المپیک دارد رســیدیم و خوشــبختانه مورد موافقت قرار گرفت. فعــلا در مرحله آزمون و خطا هستیم و قوانین هنوز به طور کامل نهایی نشده و به مرور این اتفاق هم خواهد افتاد. مهم این بود تأییدیه را بگیریم که گرفتیم».

مســئول روابط امور بینالملل فدراسیون کشتی امیدوار اســت با راهاندازی کشــتی کلاسیک در بین بانوان ایرانی رفتهرفته راه حضور این زنان در رویداد بزرگ بازیهای المپیک هم باز شود. اتفاقی که شاید منجر به ماندگارترشــدن ورزش کشتی در بازیهای المپیک هم بشود.

کمیتــه بینالمللــی المپیک پیــش از این قصد داشــت، کشــتی را به دلایلی مانند نداشتن جذابیت لازم برای تماشاگران از بازیهای المپیک حذف کند که اتحادیه جهانی با تغییراتی که از نظر فنی در این ورزش اعمــال کرد، فعلا حضور آن تا المپیک 2020، در بزرگترین رویداد ورزشــی دنیا ابقا شــده اســت. اتحادیه جهانی حالا در تلاش اســت از فرصتهایی مانند میداندادن هرچه بیشتر به بانوان استفاده کند تا هم تساوی حقوق مردان و زنان را که شعار کمیته بینالمللی المپیک اســت عملی کرده باشــد و هم کشــتی را برای همیشــه در این بازیها ماندگار کند: «کمیتــه بینالمللی المپیک ioc() نیــز بهتازگی در جهت حفظ حقوق مســاوی مردان و زنان در ورزش تغییراتــی را در برخی از رشــتههای المپیکی داده است. با توجه به اینکه ســهم مدالهای خانمها از مدالهای آقایان در المپیک کمتر اســت، راهاندازی کشــتی کلاســیک میتواند یک فرصت برای بانوان این رشته شود تا بهواســطه حضور پررنگتر آنها در میادین بینالمللی، مدالهای زنان در المپیک هم به اندازه مردان شود.

اتفاق دیگر اینکه شــاید رفتهرفته راه ورود زنان کشتیگیر مسلمان با پوشش اسلامی هم به المپیک باز شــود. به همین خاطر اســت که اتحادیه جهانی کشتی، این حرکت فدراسیون کشتی ایران را یک گام بزرگ در جهت توســعه کشتی آزاد زنان دانســته و اعلام کرده این طرح در آینده دستاوردهای بیشتری خواهد داشت».

در حالی زمان خیلی کوتاهی از موافقت با کشــتی کلاســیک برای بانــوان ایرانی میگذرد که ســایر کشورهای مســلمان هم از این اتفاق خوشــحال هستند. پناهــیزاده ادامــه میدهــد: «خیلی از کشــورهای مسلمان مثل الجزایر، مصر، عراق، سوریه، لبنــان و اردن از همیــن الان آمادگی خــود را برای همکاری اعلام کردهاند و میخواهند که آنها هــم فعالیتشــان را در این رشــته شــروع کنند. ما بهزودی بعد از اینکه اســتارت مسابقات داخلــی خودمــان را بزنیــم از آنها نیز دعــوت خواهیم کرد تا تورنمنتهــای بینالمللیای را برگزار کنیم. چــون فعلا ابتدای کار هســتیم، اتحادیه جهانی این اجازه را به ما داده که مسابقات محدودی را در سطح بینالمللی برگزار کنیم. ما فعلا تیمی در قالب تیم کشــتی کلاســیک بانــوان در کشــور نداریــم. درحالحاضر مشــغول برنامهریــزی برای آمــوزش مربیــان و داوران خانم فعال در این رشــته هستیم تا به دنبال آن مستعدین هم از درون استانها شناســایی شوند. فکر میکنم زمــان احتمالی برای برگزاری مســابقات کشــوری مهرماه جاری باشد».

کشتی زنان با لباس مناسب

همانطــور که در گزارشهــای داوری بازیهای المپیک اعلام میشــود، کشــیدن موی ســر هنگام مبارزه، بیشــترین تخلفات را در رقابتهای بانوان به همراه داشــته اســت؛ با توجه به اینکه زنان نسبت بــه مــردان از ظرافت ظاهــری برخوردار هســتند، فدراســیون کشتی لباســی را طراحی کرده تا ضمن پوشش از ناحیه موی سر، گوش، فک و صورت زنان را نیــز محافظت کند. به جای دوبنده کنونی هم یک بلوز و شــلوار اســترچ، از بالا به پایین در نظر گرفته شــده و یک شــورت کوتاه هم در آن تعبیه شــده تا برجســتگیهای بدن را بپوشــاند. فدراسیون کشتی ایــران با همــکاری نهادهای متخصص نســبت به طراحی این لباس اقدام کرده است.

کشتی کلاســیک بانوان قرار است زیر نظر کمیته ســنتی و پهلوانی اتحادیه جهانی کشــتی فعالیت خود را انجام دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.