بهخاطر کيروش کاري کردند به المپيک نرویم

Shargh - - ورزش -

محمد مایليکهن که بارها با صحبتهایش جنجال زیادي در فوتبال ایــران به وجود آورده، جدیدا اظهارنظراتي داشــته که بار حقوقي دارد؛ او که مدعي اســت «تریبون» در اختیار ندارد، در مصاحبهاي تقریبا بلند با «خبر ورزشــي» به کارلوس کيروش، سرمربي پرتغالي تیم ملي ایران تاخته و علاوه بر زیرســؤالبردن کارنامه کيروش مباحثي را هم مطرح کرده که در نوع خودش عجیب است؛ او با بیان اینکه «کيروش به دنبال نابودکردن فوتبال داخلي ماست»، ميگوید این مربي به بازیکنان ایراني پیشــنهاد ميدهد لیگ ایران را ترک کنند وگرنه شانسي براي بازيکردن در تیم ملي ندارند. او در جایي دیگر از صحبتهایش هم به این موضوع اشــاره کرده که «کيروش به دلیل اختلافي که با برانکو دارد ميخواهد پرســپولیس را متلاشــي کنــد». بااینحال بخش اصلــي صحبتهاي مایليکهن که ميتواند موضوع مهمي را در دلش داشــته باشد، مربوط به «ادعاي کمفروشــي بازیکنان تیم ملي امید» در راه رسیدن به المپیک اســت. ماجراي تیم ملــي المپیک ایران هم نیاز به گریزي ســریع دارد؛ فدراسیون فوتبال ایران و شــخص علي کفاشیان ابتدا حبیب کاشاني را به عنوان مدیر تیم امید و سپس محمد مایليکهن را به عنوان مدیر فني تیم ملي امید ایــران انتخاب کردند. همکاري ایــن دو با محمد خاکپور بــه عنوان ســرمربي تیم ملي امید هــم راه به جایي پیــدا نکرد تا براي چندمینبار متوالي ایــران از صعود به بازيهاي فوتبال المپیک بازماند. حــالا اما مایليکهن که بــه عنوان مدیر فني روي نیمکت مينشســت، ميگویــد «صراحتا ميگویم کيروش مانع حضور تیــم ملي امید ایران در المپیک شــد»! دلیل این ادعا هم این اســت که بــه نظر مایليکهن «عدهاي از بازیکنان تیم ملي امید بهخاطر کيروش کمفروشي کردهاند». مایليکهــن در این مورد ميگوید: «اصلا )کيروش( براي چه بلند شــد و آمــد دوحه! متأســفانه در آن بازيها چند بازیکن تیــم امید به خاطر کيروش کمفروشي کردند. از آنها نام نميبرم ولي الان دیگر باید مسئله را علنــي ميکردم ». بحث «کمفروشــي » در فوتبال ایــران مورد تازهاي نیســت ولي در این مورد ویژه جاي تأمل دارد؛ در آن برهه شش بازیکن در تیم ملي امید بودهاند که به طور مشــترک هم در فهرســت کيروش قرار داشتند و هم در تیم امید: مهدي ترابي، میلاد محمدي، محمدرضا اخباري، احســان پهلوان، علي کریمي و کنعانيزادگان. مایليکهن فعلا بــا این ادعا بازیکنان خاطي را زیر ســؤال برده کــه ميتواند بار حقوقي خاصي هم در پي داشــته باشــد. مایليکهن همواره صحبتهاي تندي علیه کيروش انجــام ميداد اما این اظهارنظر یــک تفاوت بزرگ دارد، او به عنوان مســئول تیم امید اتهــام تباني به کيروش و چند مليپوش وارد کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.