شرایط حضور زنان در ورزشگاه مهيا شود

Shargh - - ورزش -

«حضور زنان در ورزشگاه» در چند سال گذشته یکــی از مطالبــات اصلــی چهرههای سرشــناس ورزشی شده اســت؛ از زنان مدالآور در رشتههای مختلف گرفته تــا بازیکنان ملیپــوش والیبال که در لیــگ جهانــی حداقل چندباری شــاهد حضور زنان بهعنوان تماشــاگر و البته تأثیر آن در ســطح جامعــه بودهانــد. بعــد از اینکــه پای عــدهای از تماشــاگران زن به ســالن 12هزارنفری آزادی برای تماشــای بازیهای تیم ملی والیبال ایران باز شــد )حتی با توجه به انتخابشــدن( موج جدیدی در حال شــکلگیری اســت تا زنان بتواننــد بازیهای فوتبــال را هم از نزدیک در ورزشــگاه ببینند؛ جرقه را مســعود شــجاعی، کاپیتــان تیم ملــی فوتبال کشــورمان در دیدار ملیپوشــان با حسن روحانی بعــد از صعود به جام جهانی زد. او در گفتوگوی صمیمانه با روحانی درخواست کرد شرایطی مهیا شــود تا زنان بتوانند به ورزشــگاه بیایند و بازیها را از نزدیــک ببینند. بعد از آن، در مراســم افطاری ریاســتجمهوری با ورزشــکاران بود که عدهای از چهرههای سرشــناس ورزش و رسانه به سرکردگی عادل فردوســیپور دوباره از حسن روحانی تقاضا کردند شــرایط برای ورود زنان به ورزشــگاه فراهم شــود. حالا و در جدیدترین اظهارنظر، علی کریمی، یکی از ستارههای ســالهای نهچندان دور فوتبال ایران کــه به تازگی هدایت تیم نفــت تهران را هم بر عهده گرفته، درخواست مشــابهی دارد. کریمی کــه بعــد از خداحافظــی از دنیای فوتبــال، نقش پررنگی در عرصههای اجتماعی داشــته، به سایت باشــگاه نفت میگوید: «حالا که درباره هواداران و تماشاگران فوتبال مباحثی مطرح شد، همانطور که قبلا نیز گفته بودم ای کاش شرایط با کمک روحانی و مسئولان فدراســیون فوتبال برای ورود بانوان به اســتادیومها نیز فراهم شود. این خواسته میلیونها بانــوی هوادار اســت که دوســت دارند مســابقات فوتبال و دیگر ورزشها را از نزدیک ببینند و امیدوارم بسترســازیهای لازم برای این اقــدام ماندگار انجام شود و آنها بتوانند در فضایی مناسب تماشاگر بازی تیمهای مورد علاقه خود باشــند. ایــن اتفاق مهم امــری غیرممکن نیســت و میتوان بــا برنامهریزی درســت و مناســب این رؤیای بانوان ورزشدوست را محقــق کرد. امیدوارم چنیــن اتفاقی را در نهایت شــاهد باشــیم». کریمی پیــش از ایــن در صفحه اینســتاگرامش بارها از مســئولان کشور تقاضا کرده بــود حق طبیعی زنان برای ورود به ورزشــگاه داده شود. او پیشتر تصویری از حضور زنان در ورزشگاه 12هزارنفری آزادی برای تماشــای والیبال را منتشر کرد و بعد که متوجه شــد این نفرات برای تماشای بازی انتخاب شدهاند، دوباره پستش را پاک کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.