روزی که میخواستند به تيم بازنده هم جام بدهند

Shargh - - ورزش -

امروز ســالگرد یکی از داربیهای مهم تهران اســت. بیســتم تیرماه 1378 دو تیم اســتقلال و پرســپولیس در فینال جام حذفی به مصاف هم رفتند. دوئل این دو تیم تنها نکته حائز اهمیت این بازی نبود بلکه موضوعی که داربی 46 را حساس کــرده بود، به زمــان بازی برمیگشــت؛ برگزاری این بازی پرتنــش و پرهیجان دقیقا دو روز بعد از حادثه کوی دانشگاه.

بعدها مشخص شــد فضای سیاسی تهران در آن روزهــا داربی 46 را تا آســتانه تعطیلی پیش برده بود. محســن صفاییفراهانــی، رئیس وقت فدراسیون فوتبال پس از ترک فدراسیون در چندین مصاحبــه این نکته را بیان کرد که از او خواســته شده بود آن بازی را برگزار نکند. صفایی که در آن زمان نماینده تهران در مجلس هم بود، دراینباره گفــت : «یادم اســت کــه وقتی بازی اســتقلال و پرســپولیس ميخواســت در فینــال جام حذفی برگزار شود، درست دو، سه روز بعد از حادثه کوی دانشــگاه بود. شــورای امنیت موافقت نمیکرد، شــورای تأمین موافقت نمیکرد. من سعی کردم در همــه این حوزهها ورود و متقاعدشــان کنم تا مسئله حل شود ولی بازهم یادم است دولت قبل از شروع مسابقه به من زنگ زد که کاری کنید که این بازی برگزار نشــود، گفتم هیچ کاری نمیشود کرد، بــازی دارد برگزار میشــود! بعد گفتند یک کاری کنید نتیجه مســاوی شــود، ولی فینال جام حذفــی بود و حتمــا یک تیم باید برنده میشــد، گفتــم هیچ کاری نمیتوانیــم بکنیم، بازیکنان در زمین بازی نتیجه بازی را تعیین میکنند!!».

این بخشــی از صحبتهای صفاییفراهانی با مجله دنیای فوتبال است. صفایی در مصاحبهای دیگر عنــوان کرد از او خواســته بودنــد حالا که نمیشــود بازی با تســاوی به پایان برسد، بعد از بازی به هــر دو تیم جام بدهند که او این شــرط را مضحــک دانســته بــود و نپذیرفت امــا برای آرامکردن جو پس از بازی در آن روزهای ملتهب یک راهحل داشت.

«گفتم میتوانم یک کار بکنم و آن این اســت؛ ما تــدارک میبینیم تا دادن جــام به تیم قهرمان یــک مقدار زمان ببرد که موافقــان و مخالفان در بیــرون همدیگر را نبیننــد و از نظر روانی درگیری ایجاد نشــود. این کار، کار ماســت و ما میتوانیم ایــن را مدیریت کنیــم و نگذاریم چنیــن اتفاقی بیفتد». رئیس فدراســیون آن بازی را برگزار کرد؛ پرســپولیس با گل دقایق پایانی افشین پیروانی 2 بر یک برد و قهرمان جام حذفی شــد. شرایط آن روزهای تهران موجب شد ورزشگاه آزادی در آن بازی کاملا پر نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.