زهرا اینچهدرگاهی ریاست ژیمناستیک را برعهده گرفت

Shargh - - ورزش -

روز گذشــته یک روز مهم برای مدیریت بانوان در عرصه ورزش بود. زهــرا اینچهدرگاهی در انتخابات فدراســیون ژیمناســتیک با کســب اکثریت آرا پیروز شــد و ریاســت این فدراســیون را برعهــده گرفت. اینچهدرگاهی ســومین رئیس فدراسیون زن در بین رؤســای کنونی فدراســیونها محســوب میشود. گلنــار وکیلگیلانی و فاطمه هاشــمی هم ریاســت فدراســیونهای چوگان و ورزشهای بیماران خاص و پیوند اعضا را برعهده دارند.

زهرا اینچهدرگاهی که دارای تحصیلات دکترا در رشته طب فیزیکی و توانبخشی است، 11 سال عضو تیم ملی ژیمناســتیک بوده و 10 ســال هم مربیگری تیم ملی بانوان را برعهده داشــته اســت. او در یک دهه گذشــته هم ســمتهای مهمی در فدراسیون ازجمله نایبرئیسی داشته است.

او اولیــن رئیــس فدراســیون زن در تاریــخ ژیمناســتیک ایران محســوب میشــود و انتخابش بهعنــوان رئیــس این فدراســیون مهم با اســتقبال خانواده ورزش روبهرو شــد. مســعود ســلطانیفر، وزیــر ورزش و جوانان در اینبــاره گفت: «من از یک جهت خوشــحالم که در میان جمــع کاندیداهایی که همه مرد بودند، به این خانم رأی داده شــد. این ظرفیت در بانوان کشــورمان وجــود دارد. بانوان در ســالهای مختلف نشان دادهاند که در این رقابتها جا دارنــد و میتوانند برنده از میــدان بیرون بیایند. در ورزش کشــور نیز این موضوع مورد توجه اســت و دولت میخواهد موانع حضور زنان را در مدیریت ورزشی برطرف کند. ما میخواهیم از حضور زنان در مدیریتهای استانی نیز استفاده کنیم.»

زهرا اینچهدرگاهی پــس از پیروزی در انتخابات فدراســیون ژیمناســتیک قول حضور این رشــته در المپیــک 2024 را داد: «بــا توجه بــه دیربازدهبودن این رشــته قول حضور در المپیک توکیو را نمیتوان داد اما برنامههای زیادی بــرای آن داریم. من طرح برنامههــای خــود را در قالب یکســاله در مجمع توضیــح دادم امــا در بخــش گســترش پایگاههای قهرمانی در کشــور و توسعه ژیمناستیک در مدارس و خیلــی از موارد دیگر برنامههــای زیادی خواهیم داشــت. تیمهای ملی باید بازســازی و احیا شــوند. روی مــاده 88 نیز باید کار کنیــم». او درباره اهداف و برنامههای خودش در ژیمناستیک زنان گفت: «ما میخواهیــم رقابتهای بینالمللی و مســابقههای کشورهای اسلامی را دوباره از سر بگیریم و اقدامات خوبی را در جهت ژیمناســتیک زنان در ایران داشته باشیم .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.