چهارمی ایران در دوومیدانی قهرمانی آسیا

Shargh - - ورزش -

تیم ملی دوومیدانی ایران در پایان بیستودومین دوره رقابتهــای قهرمانی آســیا در هند، با کســب چهار مــدال طلا و یک برنز در جایگاه چهارم آســیا ایستاد. برای تیم ملی ایران که با 14 ورزشکار در این رقابتها شــرکت داشت، احســان حدادی در پرتاب دیســک، علی ثمری در پرتاب چکش، حسن تفتیان در دو صد متر و حسین کیهانی در دو سه هزار متر با مانع ضمن کسب عنوان قهرمانی، مدال طلا گرفتند و مســلم نیادوســت نیز در رقابتهای هــزارو 500 متر مدال برنز گرفت تا بهترین عملکرد ملیپوشــان دوومیدانــی ایران در ایــن رقابتها به دســت آید. جدول ردهبندی مدالی رقابتهای دوومیدانی 2017 هند به این شرح است: 1- هند/ 12 طلا/ 5 نقره/ 12 برنز/ مجموع 29 مدال 2- چین/ 8 طلا/ 7 نقره/ 5 برنز/ مجموع 20 مدال 3-قزاقستان/ 4 طلا/ 2 نقره/ 2 برنز/ مجموع 8 مدال 4-ایــران/4 طلا/ بــدون نقره/ یک برنــز/ مجموع 5 مدال

بهتریــن نتیجــهای کــه پیــش از این تیــم ملی دوومیدانی ایــران در رقابتهای قهرمانی آســیا به دست آورده است به مسابقات قهرمانی آسیا 2007 اردن و کســب دو طلا به وســیله احسان حدادی در پرتاب دیســک و محسن ربانی پرتاب نیزه، چهار نقره رضا بوعذار 400 متر، ســجاد مرادی در دوهای 800 و هــزار و 500 متر و هادی ســپهرزاد در رقابتهای 10 گانه و ســه برنز عباس صمیمی در پرتاب دیسک، محمد عاکفیان در دو 400 متر و لیلا ابراهیمی در سه هزار متر بازمیگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.