سلطانیفر: پولادگر تغییر نمیکند

Shargh - - ورزش -

وزیــر ورزش و جوانــان میگویــد انتخابــات فدراســیون تیراندازی برگزار خواهد شــد. مســعود ســلطانیفر درباره نامه دیوان عدالــت اداری مبنی بر ریاست هاشــمی بر فدراســیون تیراندازی گفت: «تاکنــون نامهای از ســوی دیوان عدالــت اداری به دســت ما نرســیده اســت. با وجود ایــن انتخابات برگزار میشــود ». او درباره برکناری علیرضا اســدی از دبیرکلــی فدراســیون فوتبــال گفــت: «رئیــس فدراســیون فوتبال به اندازه کافی دراینباره صحبت کرده اســت». ســلطانیفر همچنین دربــاره نتایج تکواندو در رقابتهای جهانی و رابطه دوســتانهای که ممکن اســت میــان داورزنی و پولادگر باشــد و احتمال تغییــرات در این فدراســیون گفت: «نه؛ ما برنامهای بــرای تغییر نداریم. نتایــج تکواندو نتایج ناامیدکنندهای نبوده است. یک کشور در هر رشتهای نمیتواند همیشه قهرمان باشد. ضمن اینکه ما سوم شدیم و تنها مدال طلا نگرفتیم. ما نسبت به گذشته افت داشتهایم اما نتایج ناامیدکنندهای نیست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.