مردم برایم دعا کنند

Shargh - - ورزش -

ملیپــوش تکوانــدوی بانــوان گفــت: حالم خوب اســت و از مردم میخواهم برایم دعا کنند تا زودتر از بیمارســتان مرخص شــوم. به گزارش روابطعمومی فدراســیون تکواندو، کیمیا علیزاده که به دلیل بیماری عفونی در بیمارســتان بستری اســت، ضمن تشــکر از تمام افرادی که به نوعی نگــران او بودنــد، گفت: خدا را شــکر میکنم که حالم بهتر شده و ممنونم از تمام کسانی که برایم دعا کردنــد و به من انرژی دادهاند. همهچیز رو به بهبود است و مشکل خاصی ندارم. همه هر کاری که در توانشــان بــوده برایم انجــام دادند و واقعا از این بابت تشــکر میکنم. از مردم عزیز کشــورم میخواهــم برایم دعا کنند تا زودتر از بیمارســتان مرخص شوم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.