طارمی با بازگشت به پرسپولیس موافقت کرد

Shargh - - ورزش -

مهاجم تیم فوتبال پرســپولیس نتوانست شرایط مدنظر این باشگاه برای انتقال به لیگ یونان را فراهم کند و در این تیم ماندنی شــد. به گزارش سایت نود، محمودرضا فاضلی مدیر برنامههای مهدی طارمی در مذاکره با باشــگاه پرســپولیس پیشنهاد پرداخت قســطی مبلغ رضایتنامه این بازیکن را مطرح کرد که با مخالفت باشــگاه مواجه شــد. پــس از اعلام این مسئله از ســوی مدیر برنامه طارمی، این بازیکن تصمیم نهایی خــود را گرفت و اختیار را به وکیلش ســپرد و اعلام کرد دیگر اصراری به جدایی نداشته و مشکلی با ماندن در پرسپولیس ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.