آغاز دورههای داوری پاراوزنهبرداری

Shargh - - ورزش -

دورههــای بینالمللــی داوری و کلاسبندی پاراوزنهبــرداری از امروز بیســتم تیر ماه با حضور مدرسانی از کشــورهای مالزی و روسیه در محل آکادمی ملی المپیــک و پاراالمپیک و به میزبانی کمیتــه ملــی پاراالمپیک آغاز میشــود «اوجنی ماشکوفسکی »، مدرس کلاسبندی و سرکلاسبند از روســیه و «قمرالزمان قدیــر»، مدرس داوری از مالزی تدریس دو دوره بینالمللی در کشــورمان را برعهده خواهند داشــت. زمان این دوره سه روز اســت. دورههای بینالمللی کلاسبندی و داوری با شرکت 12 داور و 10 کلاسبند برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.