ایران در رده هفتم فوتبال باشگاهی آسیا باقی ماند

Shargh - - ورزش -

کنفدراســیون فوتبال آســیا جدیدترین ردهبندی لیگهــای آســیایی را اعلام کرد که لیــگ برتر ایران بدون تغییر نســبت به ماههای گذشته، در رده هفتم آسیا باقی ماند. در این ردهبندی ایران با داشتن 893 امتیــاز در ردهبندی ملی، 10 امتیــاز این بخش را به دســت آورد و با داشــتن 47.950 امتیــاز در بخش باشگاهی، توانست 59.579 امتیاز هم از این بخش به دســت بیاورد کــه در نهایت با امتیــاز 69.579 پایینتر از ژاپن در رده هفتم قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.