نامه ایران به به و دولتاسکطاهنسوائيدساا ربسارلاشدي استرداد خاوري

Shargh - - سیاست -

شــرق:

روابط دیپلماتیک ایران و کانادا چندان مساعد نیســت. ســوئیس و عمــان در ایــن میان به ســنت همیشگي، پادرمیاني میان طرف ایراني و خارجي را بر عهده دارند. آنچه ایــن روزها بیش از هرچیز در حوزه روابط ایــران و کانادا خودنمایي ميکنــد، نبود امکان براي ایران در استفاده از توان اینترپل برای بازگرداندن محمودرضا خاوري به ایران اســت؛ مردي که با وجود تابعیــت دوگانــه، در دولت محمــود احمدينژاد به مدیرعاملي بانك ملي گمارده شــد و هنگام داغشدن پرونده اختلاس ســههزارمیلیاردي از کشــور گریخت و آب از آب تــکان نخــورد. حــالا پیگیريهــا بــراي متقاعدکردن همکاري اینترپل در ســایه روابط ضعیف دیپلماتیک ایران و کانادا کار دشــواري به نظر ميرسد. در همین حــال، علیرضا رحیمــي، عضو اصلاحطلب کمیســیون امنیت مجلس، از نامهنگاري نماینده ایران در ســازمان ملل به دولت کانــادا براي پیگیري پرونده خــاوري در این کشــور خبر داده اســت. ایــن نامه به وساطت دولت سوئیس به دست کانادایيها رسیده و تا اکنون هیچ واکنش دیپلماتیکي از سوي آنها مخابره نشده است. شهریور 96 دیدار دیپلماتیکي میان ایران و کانادا در سطح کارشناسي برگزار خواهد شد. بازخواني پرونده محمودرضا خاوري ميتواند یکي از محورهاي این دیدار به شمار آید. رحیمي، نماینده مجلس، وعده داده پیگیر پرونده خاوري، شناسایي اموال او در خارج از کشور و روند بازگرداندهشدن او به ایران باشد.

آيا دولــت ايران در موضــوع بازگرداندن آقاي خاوري به طور رســمي از دولت کانادا درخواســت کمک کرده است؟

بله؛ پیگیريهایي صورت گرفته است؛ ازجمله ارسال یادداشت رســمي از سوی نماینده ما در سازمان ملل از طریق نماینده سوئیس به دولت کانادا.

نامه، مربوط به چه تاريخي بوده؟

تاریخ دقیق را نميدانم؛ ولي مربوط به سال گذشته است. آيا پاسخي از جانب کانادا دريافت شده است؟ نــه؛ دولــت کانــادا ماجرا را مســکوت گذاشــته و بههیچوجه در ارتباط با استرداد آقاي خاوري همکاري نکرده است؛ نه با دولت ایران و نه با واسطههایي که از سوی ایران تعیین شده است.

کدام واسطهها؟

یکــي از واســطهها کشــور ســوئیس اســت کــه یادداشــتهاي رســمي ما را منتقل ميکند. دومي هم کشور عمان است که حافظ منافع ایران در کانادا در نبود روابط دیپلماتیک با این کشور است. البته عمان نماینده مستقر هم دارد.

آيا از ســوی ايران افرادي به کانادا رفتهاند تا در اين زمينه پيگيري خاصي انجام دهند؟

گزارش مســتندي به کمیســیون امنیت ارائه نشده اســت؛ اما اساسا چون مســئله، موضوع ملي است، از طــرف دادســتاني و وزارت امور خارجــه پیگیريهاي لازم در دستور کار اســت. قطعا برنامه منسجمي براي شناســایي اموال و اســترداد خاوري پیشبیني شــده؛ اما چون به ما گزارشي نرســیده، در جریان جزئیات امر نیستیم.

يعني اين مسئله در دستور کار وزارت امور خارجه و دستگاه قضائي قرار دارد؟

شناســایي امــوال به قــوه قضائیه مربــوط بوده و دادستاني کل در این پرونده مدیریت کار را بر عهده دارد. اگر وزارت امور خارجه هم بخواهد در زمینه شناســایي اموال ورود کند، به مجوز قوه قضائیه نیاز است.

کميســيون امنيت چطور؟ آيا پيگيريای از سوی اين کميسيون صورت گرفته؟

در دســتور کار اســت. البته کمیسیون براي تفحص وضعیــت پرونــده، ورود خواهد کرد و از دســتگاههاي مرتبط دربــاره پیگیريهاي صورتگرفتــه در این حوزه پرسوجو شده است.

آخرين خبري که بخواهيــد از پرونده خاوري به مردم بدهيد، چيست؟

اینکه پرونده بههیچوجه مسکوت و بلااقدام نبوده و پیگیريهاي لازم انجام شــده است. به زودي کمیسیون امنیــت آخرین اطلاعات را اســتعلام خواهــد کرد و در اختیــار مردم قــرار خواهــد داد. به هر شــکل، پرونده اختلاس خاوري، پروندهاي ملي اســت و حقوق مردم درگیر این پرونده اســت و مجلس، دولت و مســئولان ذيربط، در این زمینه بر بازگشــت حقوق بیتالمال به کشور تأکید دارند.

شخص شما – به عنوان يکي از اعضاي فراکسيون اميد در مجلــس – چه پيگيريهايــی در اين زمينه خواهيد داشت؟

من شــخصا به عنوان عضــو کمیســیون امنیت و فراکســیون امید، تــلاش ميکنــم پرونده خــاوري به فراموشــي ســپرده نشــده و پیگیريهاي لازم از جانب نهادهاي مســئول در دســتور کار باشــد. قطعا تأکید بر گزارشدهي بهموقع به مجلس، ميتواند اهرم فشاري براي فعالیــت مضاعف نهادهاي پیگیــر در این زمینه باشد. انگیزه ما در این حوزه، انگیزهای ملي است.

نبود توافقنامه اســترداد مجرمان تا چه ميزان برای بازگردانــدن خاوري به ايران مشــکل ايجاد خواهد کرد؟

توافق اســترداد مجرمــان فرایندی طولانــي دارد. وقتي مناســبات دو کشــور در جریان باشد، روند خوبي پیدا ميکند؛ اما روابط ایران و کانادا از سال 2۰12 روابط مســاعدي نبوده و همین کار ما را ســخت کرده است. توافقنامه شــاید مانعي نباشــد و اینترپــل هم قوانین خودش را براي بازگرداندن مجرم دارد.

از ترميم و تسهيل روابط ايران و کانادا چه خبر؟

البته دولت ایران و کانادا برای تســهیل امر رأيدهي بــراي ایرانیان مقیم کانــادا، دو ماه پیــش از انتخابات ریاستجمهوري تشــکیل جلسه دادند که متأسفانه به دلایلي، این اقدام به نتیجه نرسید. همچنین بنا است تا شهریور مقامهاي ایراني و کانادایي در سطح کارشناسي دیداري داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.