ایران 3شيفت برای عراق سلاح توليد کرد

Shargh - - سیاست -

تسنيم: سردار قاسم سلیماني فرمانده نیروی قدس سپاه با اشاره به اینکه حزبالله لبنان تجربههایش را در اختیار «حشدالشعبی» قرار داد گفت: ارتش عراق به ســمت یــک ارتش حزباللهی در حال حرکت است. سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس ســپاه پاســداران انقلاب اسلامی عصر دوشــنبه 19 تیر در مراسم چهلمین روز شــهادت ســردار شــعبان نصیری از شهدای مدافع حرم، اظهار کرد: پدیده شوم داعش فکری بسیار خطرناک است که خسارتهای زیادی به جهان اسلام وارد کرد. او افزود: در این روزها که در آســتانه پیروزی بزرگ مردم عراق هستیم، سالگرد سرداری مثل شــهید تقوی اســت، از خدمتگزاران و مجاهدان عراق که به شهادت رســید. سرلشکر ســلیمانی با بیان اینکه سپاه بدر شجره طیبهای مملو از شــهدای گرانقدری است که تحت لواي علمای عراق مثل شــهیدان صدر و شهید حکیم تشــکیل شد و خدمات زیادی کردند، گفت: شــهید نصیری در توســعه این ســپاه نقش ویژهای داشت. شهید نصیری یکی از اولیای خدا بود که در جامعه ما گمنــام و مخفی بود. او خاطرنشــان کرد: برخــی اوقات از راه دیپلماسی کارهایی میکنیم که خیلی خوب است، اما حل برخی مشــکلات فقط با دیپلماسی حل نمیشود. خون شهید نصیری و خون دیگر شهیدان ایرانی، این خون، خون یک نفر نبود، این پیمانه وفای یک ملت بود، در حمایت از پشــتیبانی از یک کشور که مورد ظلم قرار گرفته است. کدام دیپلماسی میتواند مانند این خونها صمیمیت ایجاد کند؟ فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران تصریح کرد: چه شهدایی این جمهوری اسلامی و سپاه، فدای ایران، منطقه و جهان کرد. به ملت ایران و عراق عرض میکنم، کاری که فرزندان این ملت کردند کار سربازی ایران برای عراق، بدون ادعا بود. چنین ســردارهایی کجای دنیا وجود دارند که اسلحه به دست بگیرند و جلوی نیروی عملکننده شهید شوند؟ این وفای صادقانه است.

او با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران مثل سایر کشورها نبود که از عراق پول بگیرد و مثل آمریکا ســلاح را در وقت اضطرار به آنهــا ندهد، تأکید کرد: ما هر ســربازی در این عرصه را مایه افتخار میدانیم. سرلشکر سلیمانی با برشمردن عوامل آزادی موصل، با بیــان اینکه پدیده داعش و تکفیر در تاریخ جهان پدیدهای کمنظیر از نظر جنایت بوده است، اظهار کرد: هیچ رسانهای نمیتواند نوع جنایت داعش را منتشــر کند. اینکه هزاران بیگناه در شهر تکریت را تیر خلاص زدند یا زنان ایزدی را به فروش رساندند، اینها جنایات عجیبی بود. فرمانده نیروی قدس سپاه افزود: یک طفل را در حلب ســر بریدند. در همین دیاله یک نوزاد را مثل گوسفند سرخ کردند و لای برنج گذاشــتند و برای مادرش فرستادند. مجموعه سیطره داعش در ســوریه و عراق از کل این کشــورها بزرگتر بود، آن هم با بیش از صدها انتحاری. او با بیان اینکه امروز در جشــن پیروزی موصل، ملت عراق تنها نیســت و ایــن حق ملت عراق برای همه بشــریت اســت، گفت: ملت عراق و ســوریه حق زیادی بر مردم جهان دارند. سرلشکر سلیمانی با بیان اینکه نکته دوم این پیروزی برخاســته از حکمت یک مرد برجســته و بــزرگ، حکیم آیتالله سیســتانی اســت، گفت: امروز در عراق طایفهای وجود ندارد که احساس نکرده باشد ایشان مرجع تکتک عراقیهاست.

او بــا بیان اینکه فتوای این مرد موقعیتشــناس موجب شــد جوانان عراق را به خروش وادار کند و شجره طیبه حشدالشعبی را تأسیس کرد، گفت: این همبستگی امروز عراق در تاریخ نادر است. خون جوانان شــیعه برای جوانان اهل سنت به زمین ریخته شد و این افتخارآمیز است. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با اشاره به اینکه تأثیر فتوای آیتالله سیستانی، «حشد الشعبی» شد، تأکید کرد: مقام معظم رهبری بر حمایت تمام عیار از مرجعیت و مردم عراق تأکید اساســی داشــتند و فرمودند آیتالله سیستانی گنجی اســت که مردم عراق باید قدر آنرا بدانند و تأکید داشــتند دولت جمهوری اسلامی ایران از هرگونه کمکی به مردم عراق دریغ نکند. بر همین اســاس وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران سه شیفت برای عراق سلاح تولید و ارسال میکرد.

او با اشاره به اینکه «حشدالشعبی» برای همیشه نگاه بدخواهان عراق را خنثی کرد، گفت: عامل ســوم این پیروزی نیروهای مسلح عــراق بود. امروز ارتش عراق به ســمت یــک ارتش حزباللهی در حال حرکت اســت. فرماندهان ارتش عراق انســانهای لایقی هستند. ارتشــی که توانست بر شــهر دومیلیونی موصل با مروت پیروزی کسب کند و این نکته مهمی است.

او بــا بیان اینکــه ارتش عراق امروز در برابــر هر تجاوزی قابل اطمینان است و نیاز نیست نیروی خارجی بخواهد به بهانه کمک خــود را تحمیــل به ارتش و ملــت عراق کند، اظهــار کرد: عامل چهارم پیروزی موصل، نقش دولت و پارلمان عراق اســت. نقش نخســتوزیر عراق نقش بیبدیلی اســت که باید بــه آن احترام گذاشــت. فرمانده نیروی قدس سپاه پاســداران ادامه داد: نقش احزاب سیاســی و گروههای عراقی نقش مهمی بود و این پیروزی نیازمند تفسیر زیادی اســت. پایاندادن به حاکمیت داعش بسیار مهم است. امروز شیعه و سنی و کرد به این نتیجه رسیدهاند که در کنار هم مسئولیت کشور خود را به عهده بگیرند.

سرلشکر سلیمانی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مهم در عراق و ســوریه که به کمک آمد، حزبالله لبنان بود که شهدای زیادی داد و همه تجربه خود را در اختیار حشدالشــعبی قرار داد. من دست سیدحسن نصرالله، این سید حکیم و بزرگ را میبوسم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.