تخلف وزیران احمدینژاد در تأیيد زنجانی واضح است

Shargh - - سیاست -

شــرق- آمنه شــيرافکن:

امیرعباس ســلطانی ایــن روزها در بهارســتان نیســت اما نامش بدونتردید یــادآور پیگیریهای بیوقفهاش در پرونده بابک زنجانی اســت، آنهم در مجلس نهمــی که برخی نمایندگان زنجانــی را بیش از آنکه خلافکار بدانند، کارآفرین اقتصادی نامیده بودند. خیلی صریح سر اصل مطلب میرود. پیگیر دادگاه زنجانی است. نقدش این است که روند رســیدگی به پرونده طوری دنبال میشود که گویا برخی آمدهاند و چهار وزیر احمدینژاد را گول زدهاند. به این مسئله که میرسد، سلطانی تمام پیگیریهای گذشته را مرور ميکند. آن امضاهــای تعیینکننده در بهرسمیتشناختهشــدن جوان بینامونشانی که یکباره تا فروش محمولههای نفتی ایران بالا رفت. گویا وزرای نفت، امور خارجه، اطلاعات و اقتصاد دولت احمدینژاد در تأییــد بابک زنجانی نقش کلیدی داشــتهاند. همچنیــن رئیس بانک مرکزی وقت نیز کــه این روزها خود بر ســکوی نمایندگی مجلــس تکیه زده، از دیگر افرادی اســت کــه مرتبط با پرونده زنجانی رفتوآمدهایی به دادگاه داشــته است. سلطانی میگوید: «آخر پرونده زنجانی به جایی رسیده که اتفاقا هرچه بخواهند توجیه کنند، ماجرا بیخ بیشــتری پیدا میکند. گفتهاند عــدهای وزرا را گول زدهاند. وزیری که در یک فقره زنجانی چنین گولی خورده، در دوره وزارتش چه میکرده و چه سوتیهای دیگری در کارنامه دارد».

یعنی هیــچ مقــام مســئولی نمیدانســت کــه زنجانی کلاهبردار است

ســلطانی ســؤال دیگری پیــشروی دادگاه و مســئولان رسیدگی به پرونده زنجانی قرار میدهد، «آیا مسئولان محترم باور میکنند که آدمی با شناسنامه جعلی و انواع بدهیهای بانکی بتوانــد بدون حمایت نهادهای خــاص تأییدیه وزرای کابینه احمدینژاد را از آن خود کند. یعنی هیچکدام از وزرای محترم نمیدانستند در پرونده گذشته این بدهکار و کلاهبردار چه میگذشــته و چطور از همان روز نخست با انواع رندیها خودش را بالا کشــیده است. زنجانی محصول دهه 9۰ است و کارنامــه کلاهبرداریهایش به دهــه 8۰ بازمیگردد. یعنی هیچ مقام مسئولی در ایران نمیدانست که او در کیش بر سر تجار چه آورده بود و با چه شــامورتیبازیهایی دمودستگاه اقتصادیاش را پیش میبرد.»

ســلطانی همینطور یکریز نقدهایــش را بههم میبافد و اینطور ادامــه میدهد: «حالا بپذیریم کــه وزرای اقتصادی دولت احمدینــژاد گــول خوردهاند. آقای مســئول امنیتي هم گول یــک جوان بینامونشــان را خوردهاند. این حرفها را یــا نگویید یا اگــر میگویید بدانید مــردم متوجه توجیهها هســتند. همانموقــع هم بلندبلنــد داد میزدیــم که بروید و شبکه پشــتپرده زنجانی را شناســایی کنید. در این شبکه خیلی آدمهای بخش خصوصی نیســتند. آدمهایی هســتند که توانســتهاند به این آدم مجوز بدهنــد. مردم میدانند که این کار ســادهای نیســت و آدم معمولــی – هرچند پولدار – از پــس این هماهنگیها برنمیآیــد». مجلس نهم پر بود از نشســتها و جلســههای محرمانه و غیرمحرمانهای که بنا داشــت به پرونده زنجانی سمتوســوی عادلانــهای بدهد. حسین دهدشــتی و امیرعباس سلطانی، دو نمایندهای بودند که حقیقتا پای پرونده تخلفهای زنجانی ایســتادند و جالب اینکه هیچکدامشان به مجلس دهم راه نیافتند.

ردپای ضراب و پولشوییها

ســلطانی همچنین بــه دعوت رســمی از وزرای متخلف و تأییدکننــده احمدینــژاد به مجلس نهم خبــر میدهد و اســتنکاف آنهــا از حضور در جلســههای کمیســیون انرژی مجلــس. بــه گفتــه او: «کمیتــه تحقیقوتفحــص پرونده زنجانــی در مجلس دهم، پرونده او را دارای ابهامات و حتی درگیربودن در پرونده تأمین اجتماعی و مســئله پولشــویی در کشــور ترکیه میدانــد؛ زوایایــی که هنوز بهطــور کامل شفافسازی نشــدهاند. باید از روابط پشــتپرده رضا ضراب و زنجانی پرده برداشــت و نقش ضــراب را در ترکیه کمرنگ جلوه نداد». بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت، پیشتر گفته بود که زنجانی به هر ایرانی 11۰ هزار تومان بدهکار است و اموالش کفاف ۴۰ درصد از بدهیهای او را هم نمیدهد.

«هوبی»های رهاییبخش

بابک زنجانی تجارتش را از جزیره کیش شروع کرد؛ وقتی از دوبی شکلاتهای «هوبی» تاریخگذشته به ایران میآورد. همــان روزها هم آدم خوشنامی نبود، بااینحال در شــبکه دلالــی و رانتهای کلان دولت دهم یکباره ســرش از وزارت نفت درآمد و شــد مرد شماره یک خریدوفروش نفت، آنهم بــا 1٥ پرونده تخلف باز و شناســنامههای جعلی. ســه وزیر کابینه دهم و یک مقام مسئول دیگر پای نامه تأییدیه او امضا زدهاند؛ بابک زنجانی در تاریخ 9 دی 1392 از سوی دادستانی کل کشور بازداشت شد. به گفته زنگنه، بدهی او بیش از 2.5 میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی برآورد شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.