سردرگمی احمدینژادیها

Shargh - - سیاست -

بعد از بازداشــت حمید بقایی، سایت «دولت بهــار»، ارگان رســمی طرفــداران احمدینژاد، با نشــر مصاحبــهای از علیاکبر جوانفکر، مشــاور رســانهای دکتر احمدینژاد، این اتفاق را پوشش داد. بازداشــت بقایی در حالــی صورت گرفت که محمــود احمدینژاد و اســفندیار رحیممشــایی چنــد روزی بود به بهانه چهلم روحالله قهرمانی، استاندار سابق گیلان، به مناطق شمالی کشور سفر کرده بودند.

کانال «دولت بهار» بعد از این اتفاق، قســمتی از یکــی از ســخنرانیهای احمدینــژاد را با این مضمون که «هر کس، هرکاری ولو با ضدیت بهار انجام دهد، به آمدن بهار کمک میکند»، منتشــر کرد. طرفداران احمدینژاد، بازداشت بقایی را در ادامه بازداشــت عبدالرضا داوری دانستند. داوری حدود ۴۰ روز پیش دســتگیر شد؛ احمدینژاد به صورت رسمی واکنشــی به این ماجرا نشان نداد، حمید بقایی بهشدت از دســتگیری داوری انتقاد کــرد و دراینباره وزارت اطلاعــات و قوه قضائیه را هــدف گرفت. بقایی در یکی از توییتهای خود گفت: «وی ]داوری[ گفته بود هفته قبل به وزارت اطلاعات دولت روحانی احضار شده است».

عبدالرضــا داوری در ایــام انتخابات نوشــته بــود: «پیــام ردصلاحیــت حمید بقایــی پس از حمایــت صریح دکتر احمدینــژاد از وی، اخراج جریان احمدینــژاد از حاکمیت اســت که البته بایــد تبعات آن را نیز بپذیرنــد». احمدینژاد بعد از شــکافی که با اصولگرایــان در اواخر دور دوم ریاســتجمهوری خود پیــدا کــرد و بهویژه بعد از رویکارآمدن دولت حســن روحانــی، گفتمان نفی راســت و چــپ را در پیش گرفــت؛ اما این گفتمان به اســتراتژی مشخصی نرسید. با نگاهی به واکنشهای حامیان احمدینژاد به بازداشــت بقایی، بهنظر میرســد آنها دولــت و حاکمیت را در این زمینه متهم میکننــد؛ البته وزنه نقدها به دولت، سنگینتر است.

بــا نگاهی بــه اتفاقاتــی که در چند مــاه اخیر بــرای احمدینژادیهــا رخ داده و واکنشــی که آنها دراینباره داشــتهاند، میتــوان نتیجه گرفت کــه حداقل بدنــه «دولت بهــار» در ســردرگمی بهسرمیبرد. شــاید از همین منظر بتوان خبرهای غیرموثق را مبنی بر برگزاری نشست حامیان بهار با حضور احمدینژاد در آخر هفته جاری حدس زد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.