تکذیب پشت تکذیب

Shargh - - سیاست -

او اعلام کرد ســولههای مدیریــت بحران مناطق تبدیل به شــهربازی، کلاسهای ورزشی یا استودیوی برنامههای تلویزیونی شــده اســت. او گفت: ســوله مدیریت بحران منطقــه 2 در اختیار برنامه خندوانه، ســوله مدیریت بحران منطقــه 12 در اختیار برنامه اکســیر، ســوله مدیریت بحران منطقــه 3 در اختیار برنامــه محرمانه، ســوله مدیریت بحــران منطقه 5 دراختیــار برنامه عموپورنگ، ســوله مدیریت بحران منطقه ۴ هم برای شــهربازی کودک اختصاص یافته اســت. او در این مدت بارها تذکر خود به شــهرداری تهران درباره ســولههای مدیریت بحران را تکرار کرد اما شهرداری تهران و شخص شهردار تهران هیچگاه پاسخی در این زمینه نداشتند و حالا در روزهای پایانی کار ایــن دوره مدیریت شــهری، محمدباقــر قالیباف زبان به پاســخ گشــوده اســت. این موضــوع دامنه و مصداقهــای زیــادی دارد و پیشتر هم «شــرق» گزارشــی جداگانــه از اختصاص یکی از ســولههای مدیریت بحران شهر تهران برای برگزاری کلاسهای جودو متعلق به حجتالااســلام حسن کردمیهن که نامش در پرونده حمله به ســفارت عربستان مطرح شــد، با عنوان خانه جودوی علی حیــدر در منطقه 16 تهران منتشــر کرد. البته این موضوع هم واکنشی از سوی شــهرداری تهران نداشــت و این مجموعه کماکان در همان ســوله مدیریت بحران فعال است. به گزارش «شــرق»، همه این موارد گفته شده درباره استفاده غیر در سولههای مخصوص بحران در شهر تهران جدای از ادعا و تلاش سازمان ورزش شهرداری تهران، در گرفتن بخشــی از این سولهها و استفاده از آنها به عنوان فضای ورزش شــهری است. موضوع دخل و تصرف ســازمان ورزش شــهرداری تهران در ادامه چند بار رفتوبرگشــت مصوبات شورای شهر تهران در نــوع مدیریت و بهرهبرداری از ســولههای مدیریــت بحران، موضوع جداگانهای اســت که گویا هنوز هم حل نشده است. بهعبارتی مصوبه میگوید مدیریت بحران در این زمینه مسئولیت دارد، اما آنچه در عمل در شهرداری تهران اتفاق میافتد، عملکرد دیگری اســت که گویا آقای شــهردار هم چندان در جریــان آن نیســت و حــرف دیگری برای پاســخ به مخاطبان و شهروندان دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.