روز قلم در زاهدان

Shargh - - سیاست - زهره خجسته

کنفرانس مطبوعاتي با حضــور رئیس بنیاد امید ایرانیــان اســتان سیستانوبلوچســتان به مناســبت بزرگداشت روز قلم برگزار شد. در این نشست مهندس صفر اســلامي اظهار کــرد: قلم ریشــه قرآني دارد و بزرگان درباره جایگاه و رسالت عظیم آن در دین تأکید فراوانی داشتهاند. مشاور استاندار سیستانوبلوچستان دربــاره چهارمین ســال فعالیت بنیاد امیــد ایرانیان خاطرنشان کرد: این بنیاد، مؤسسه علمي، فرهنگي و اجتماعي است و بنا به رسالتي که دارد، در عرصههاي اجتماعي، فرهنگــي و پژوهشــي و تحقیقاتي فعال اســت. نایبرئیس انجمن معلمان کشــور و رئیس انجمن اســلامي معلمان اســتان اذعان کرد: هدف ایــن بنیاد تلاش بــراي اعتلاي جمهوري اســلامي و بهبود شرایط زندگي براي آحاد مردم از طریق تولید و بازتولید گفتمان عقلانیت و اعتدال با مشارکت نخبگان ملي و منطقهاي با محوریت توســعه پایدار و متوازن استان اســت. مهندس اســلامي بیان کرد: دراینباره کارگروههاي مختلفي با حضور اســتادان دانشــگاه و صاحبان خرد و اندیشــه در بنیاد تشــکیل شده است. رئیس بنیاد امید ایرانیان در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه «شرق» درباره برنامه جذب نخبگان و جوانان تحصیلکرده و فرهیختگان گفت: رســالت این بنیاد، شناسایي نخبگان و افراد توانمند و تحصیلکرده است و این نهاد بهعنوان یك سازمان غیردولتي و مردمنهاد به دور از رویکرد سیاسي، اقتصادي، با استفاده از همه ظرفیتها به دنبــال ایجاد بانك اطلاعاتي از نخبگان و فرهیختگان با نگاه جوانگرایي اســت تا مســئولان استان و کشور را تا سرحد امکان در شناسایي و معرفي نیروهاي توانمند و شایسته یاريگر باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.