اعلام آمادگي ایران براي همکاري با اینترپل و آرژانتين

Shargh - - سیاست -

ايرنا:

ســیدعباس عراقچی معاون امور حقوقی و بینالملل وزیرامورخارجه در دیدار با یورگن اشــتاک، دبیرکل اینترپل که برای شرکت در اجلاس کشورهای عضو بالکان در ایران اســت، با اشاره به سیاسیشدن برخــی از موضوعات از جمله پرونده اعلانهای قرمز علیه چند نفر از مقامات ایرانی، حلوفصلنشدن این پرونده را به دلیل ورود دســتهای آشکار و پنهان که دارای اغراض و منافع سیاسی خاص بودهاند دانست و با اشاره به حســننیت طرف ایرانی و آمادگی برای همکاریهــای دوجانبه با اینترپــل و طرف آرژانتینی، بر نقش ســازنده اینترپل در این میان و در حلوفصل مناسب آن تأکید کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.