حیات فکری تازه در ایران

Shargh - - سیاست - هاشم صباغیان

مســئله امروز جامعه ما دیگر حضور مردم در پای صندوقهای رأی و شرکت در امر مهم انتخابات نیست، چراکه به نظر میرسد، در سالهای اخیر، سطح آگاهی مردم بیش از قبل شــده و این موضــوع تضمینی برای حضور گســترده آنها در پای صندوقهای رأی است. با چنین پیشفرضی، آنچه امروز بهعنوان مســئله مطرح اســت، حمایت از رأیی اســت که مردم در بیستونهم اردیبهشت به صندوقهای رأی ریختند و آقای روحانی را بهعنوان نماینده خود در قوه اجرائی کشــور انتخاب کردند. آنچه در این ســالها به افزایش آگاهی جامعه و نوعی حیات تازه سیاســی منجر شده است را میتوان در فرایند مقایســه دانســت. امروز مــردم بیش از قبل در جریــان واقعیتهــای سیاســی و اجتماعی اطراف خود هســتند و از این رهگذر این امــکان را یافتهاند که به مقایســه برخی مسائل دســت بزنند و خدمتگزاران خــود را در بخشهای مختلف کشــور بیشــتر از قبل بشناســند. آنها این فرصــت را یافتهاند که بیش از قبل از وقایعــی کــه در پیرامونشــان اتفــاق میافتد باخبر شــوند و چندوچــون آن را در محک تجربه و مقایســه قــرار دهند که این فرصت کمی نیســت و بــه آنها این امکان را میدهد که بر اســاس همین مقایسه دست به انتخاب بزنند و به افرادی رأی دهند که آینده سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشــور برایشان اولویت اصلی قلمداد شــود. برهمیناساس، مردم رأیدادن را بهعنوان یکی از راههای رسیدگی به مطالبات و نیازهای خــود و تحقق نظرات و آرایشــان در متــن جامعه باور کردهاند و نمیخواهند این روند تنها محدود به حضور در پای صندوقهای رأی شــود. حمایتــی را که پس از انتخابات بیستونهم اردیبهشتماه و همزمان با هتاکی و بیحرمتی به منتخب مردم آغاز شد میتوان از همین زاویه مورد بررسی قرار داد. آقای روحانی نیز در پیامها و سخنرانیهای پس از انتخابات، از اینکه جامعه تا این میزان به بلوغ سیاسی رسیده که رأی را تکیهگاه خود در منش سیاســی و اجتماعی برگزیند، تشکر کرده و آن را یکی از موفقیتهای ایران در سالهای اخیر دانستهاند. برایناســاس، افرادی که با این موفقیــت زاویه دارند و با نظرات ســوء خود، دســتهبندیها و هتاکیها سعی میکنند دولت را تضعیف کنند، عملا به افزایش حمایت اجتماعی از آقای روحانی و دولت منتخب کمک کرده و خواهنــد کرد زیرا بیــش از قبل مردم را بــه این باور میرســانند که صرف حضور آنها در پای صندوقهای رأی دیگر کافی نیست و باید روند حمایت از فرد منتخب بهعنوان یک حیات سیاســی تازه ادامه پیدا کند. چنین اســت که این روند حمایتگرایانــه را میتوان حرکت جامعه در مســیر تولید یــک ســرمایه اجتماعی مهم دانســت که اهمیت بالایی در معادلات سیاســی کشور دارد. اگر رئیسجمهور بعد از مراسم تحلیف، به اجرای برنامههایــی بپردازند که وعــده آن را پیش از انتخابات داده بودند، اگر در اجرای اصل ســوم قانون اساسی که حمایت از آزادی بیان، قلم و اجتماعات است، بکوشند، این ســرمایه اجتماعی، تا سالها میتواند بهعنوان یک ارزش در بطن جامعه ما به حیات خود ادامه دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.