صرفهجویی 10 درصدی

Shargh - - سیاست -

خبری که چندروز اســت بســیاری را نگران کرده ماجرای کمبود آب و کمبود برق اســت. اعلام شد که کمبود آب بــه مرحله امنیتی نزدیک میشــود و اگر مردم در مصرف برق تنها پنج تا 10 درصد صرفهجویی نکنند، امکان خاموشی نیمی از مصرفکنندگان وجود دارد. هرکســی اگر به یاد بیاورد که اگر برق نباشد چه امکاناتی را از دســت میدهد درباره صرفهجویی در برق تلاشهایــی را انجام میدهد. یک روز بدون برق را تصور کنید: تاریکی – حتی در روز روشــن – بیشــتر آپارتمانها دسترســی به روشــنایی طبیعی را ندارند و در میــان ســاختمانهای بلند دیگر گیــر کردهاند. گرمای شــدید به علت عدم امکان استفاده از وسایل سرمایشــی. عدم ارتبــاط با دنیا به علت قطعشــدن مودم. عدم امکان اســتفاده از وسایل ارتباط جمعی نظیــر لپتاپ، تبلــت، تلویزیون و... . اگر شــارژ تلفن همــراه هم تمام شــود که ارتباطات قطع میشــود، اما اگر بتوانیم مانند همان تبلیغ مشــهور سالیان قبل چراغهای اضافی را خاموش، لوازم کهنه و قدیمی را بهروز و سیمکشــیهای داخلی را بررسی کنیم شاید هیچکس این لحظات سخت را تجربه نکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.