وجه تمايز دادگاه قانون اساسي تايلند با شوراي نگهبان

Shargh - - سیاست -

آيتالله جنتي در ديدار اعضاي دادگاه قانون

اساسي تايلند: در تايلند دادگاه قانون اساسي همانند شــوراي نگهبان مستقل است و البته نســبت به شــوراي نگهبان اين امتياز را دارد که ميتواند به تخلفات مقامات نيز رسيدگي

کند. )ايسنا(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.