هجمهها به سپاه پيشپاافتاده است

Shargh - - سیاست -

ســردار حسين ســلامي: اين هجمهها به سپاه از نظر ما موضوعات پيشپاافتاده و ناچيزي است و بــه آنها وقعي نميگذاريــم و آنها را مانعي براي حرکت خودمان نميبينيم. اساسا سپاه عادت کرده است که به مسائل کوچک نگاه نکند. انشاءالله به مسير خودمان ادامه خواهيم داد.) ايسنا(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.