حرف رئيسي را قبول ندارم

Shargh - - سیاست -

غلامحسين كرباســچي: موضوع رقيبهراسي را که آقاي رئيســي عنــوان کردند قبول ندارم، درست نيست و 70 درصد رأي مردم به دولت رقيبهراسي نبوده، البته ممکن است بخشي از رأيها به دليل رقيبهراسي بوده باشد و در اثر اشتباهات رقيب ايجاد شده باشد.)ايسنا(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.