تكلیف رياست و مجمعلايبتيهخبزرواد:دي مشخص ميشود

Shargh - - سیاست -

تعیینتکلیف آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاســت آن در تعلیــق. علياکبر ولایتي که بعد از انتخاب حســن روحاني بهعنــوان یازدهمین رئیسجمهوري ایران، از سوي هاشمي رفسنجاني به ریاســت مرکز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شــد، شــاید درحالحاضر موثقتریــن منبــع خبــري دربــاره گمانهزنيهــاي ریاســت آینــده مجمع تشــخیص مصلحــت نظام اســت؛ منصبــي که بعد از گذشــت شــش مــاه از درگذشت هاشميرفســنجاني فعلا از سوي آیتالله موحديکرمانــي، دبیرکل جامعــه روحانیت مبارز، اداره ميشــود. ولایتــي گفتــه اســت: «بدونتردید تکلیف ریاســت مجمع تشخیص مصلحت نظام در آینده نه چندان دور روشن ميشود. ما منتظر هستیم تا ببینیم تصمیم نظام در این باره چیســت. بيتردید، مجمع جایگاه بســیار مهمي در نظــام دارد و جایي است که براي مشورت رهبر معظم انقلاب براساس اصل 11۰ قانون اساسي تشکیل شده است. انشاءالله در آینده شــاهد خواهیم بود که مجمع تشــخیص مصلحت نظــام با قوت و قدرت کار خــود را ادامه ميدهد».

دور ششــم مجمع تشــخیص مصلحــت نظام اســفندماه گذشــته به پایان رســید و آخرین جلسه آن 26 فروردینمــاه بــه ریاســت موقــت آیتالله موحديکرماني تشــکیل شــد. از آن زمــان تاکنون جلســات رســمي دو هفته یكبار مجمع تشخیص مصلحت نظام که شنبهها با حضور اعضای حقیقي و حقوقي آن برگزار ميشد، دچار تعلیق شده است. براساس قانون اساسي ایران، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای حقیقي آن را مقام معظم رهبري معین ميکند. هاشميرفســنجاني به مدت 2۷ سال رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

در ماههاي گذشــته تقریبا نام تمامي چهرههاي شاخص سیاسي، بهعنوان گمانه انتصاب در ریاست مجمع مطرح شده است؛ از شایعه انتصاب محمود احمدينژاد در همان روزهاي بعد از فوت هاشــمي تا اخیرا که نام ابراهیم رئیســي، رقیــب روحاني در انتخابــات دوازدهم و متولي آســتان قدس مطرح شــد.صادق لاریجانــي، علــي لاریجانــي، محمود هاشميشــاهرودي، احمد خاتمي، علياکبر ولایتي، محســن رضایــي، حدادعادل و حتي خــود آیتالله موحديکرماني از دیگر گزینههایي بودند که شایعه انتصابشان بهعنوان رئیس مجمع مطرح شد.

چندي پیــش علياکبر ناطقنــوري، رئیس دفتر بازرســي رهبري، از سمت خود اســتعفا داد. برخي گمانهزني کردند که این اســتعفا بــه علت پذیرفتن ســمتي جدید در مجمع تشــخیص مصلحت نظام اســت. اگرچه شــواهد بعــدي که حاکــي از علت اســتعفاي ناطقنوري بود، این گمانهزني را کمرنگ کرد.

چنــدي پیــش هــم حجتالاســلام غلامرضــا مصباحيمقــدم، عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام، درباره گمانهزنيهاي منتشرشــده در برخي از سایتهاي خبري مبنيبر ابلاغ حکم ریاست مجمع تشخیص براي حجتالاســلام رئیسي از سوي مقام معظــم رهبــري اظهار کــرد: «نميگویــم این خبر صحت ندارد، اما بنده در جریان آن نیستم و اطلاعي از آن ندارم. آنچه این روزها در فضاي مجازي درباره ریاســت مجمع تشــخیص مصلحت نظــام مطرح ميشــود، حدس و گمانهزني اســت و نميتوان به آنها استناد کرد».

او در ادامه گفته بود: «در شــرایط فعلي عدهاي در فضــاي مجازي آیــتالله هاشميشــاهرودي را بهعنوان گزینه ریاســت مجمع معرفــي ميکنند و عــدهاي دیگر نیز از آقاي رئیســي بــراي تصدي این سمت نام ميبرند، ازاینرو بنده بر این باورم که آنچه در شــرایط فعلي در فضاي مجازی منتشر ميشود، گمانهزني اســت و نميتوان آنهــا را تأیید یا تکذیب کرد». او هم مانند علياکبر ولایتي گفته بود: «درباره تعیین اعضای جدید مجمع تشــخیص، بدونشــک مقــام معظم رهبري باید تصمیمگیري کنند و ما هم منتظر اعلام نظر ایشان هستیم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.