جلالب چرطايلبانيکراپي د یورراننق داهرتت به ا آم هيرراانند

Shargh - - دیپلماسی -

درســت در روزهايي كه عراقيهــا آزادي موصل پيشتــر ازدســتداده را مزهمزه ميكننــد و در ديگر ســو، كردهاي عراق براي برگزاري رفراندوم استقلال، ساعت شــني شــمارش معكوس به راه انداختهاند، چريــک كُرد بــا تني خســته، تهــران را بــراي دمي استراحت انتخاب كرده است. جلال طالباني يا همان مام جلال كردها، روز گذشته وارد تهران شد؛ البته نه براي سفري رسمي با ملاقاتهاي خشک ديپلماتيک. اقامت او در ايران كه احتمالا يک هفته طول ميكشد، با هدف اســتراحت و اصطلاحا عوضكردن آبوهوا انجام شده اســت. اقامتگاه مخصوصي در تهران به او اختصاص يافته اما به دليل شــرايط جســمياش ملاقاتهــا در همان اقامتگاه و به قصد عيادت انجام ميشود. ايران براي جلال طالباني سرزميني آشناست، از همدان تا كرج سابقه اقامت داشته است. حالا هم قرار است اگر حالش خوب باشد، سري به مكانهايي كه از آن خاطره دارد بزند.

جلال طالباني، دبيركل اتحاديه ميهني كردســتان عراق و رئيسجمهور پيشــين عراق اســت. فردي كه تمام عمرش را صرف رفع اختلاف بين كردها و اعراب و شــيعيان عراق كرده و لباس چريــک و ديپلمات و سياســتمدار را نــو به نــو به تن كرده اســت. «مام جــلال » از رهبران جنگهــاي چريكي كردهاي عراق عليه صدام حسين، اولين رئيسجمهور اين كشور بعد از صدام حســين اســت كه حكم اعدام او را به دليل الزامات مســلكي بين كردها، امضا نميكند. طالباني در زمــان ديكتاتوري صدام در ايــران و نزديک به ۲۵ سال در كرج زندگي ميكرد. او پيش از پيروزي انقلاب نيز با مخالفان چپگراي حكومت شاه روابط دوستانه داشت. مام جلال، از محبوبترين چهرههاي سياسي عراقــي و كردي اســت. در مدتي كه جــلال طالباني رئيسجمهــوري عراق بود، تلاشهاي بســياري كرد تــا از تنشهــا نزد عراقيهــا بكاهــد و در عين حال روابط بســيار نزديكي را با ايران بنا و حتي جريانهاي سياسي عراقي را به ايران نزديک كند. همچنين تلاش كرد ميــان تهران با برخي پايتختهــاي ديگر بهويژه واشنگتن نيز ميانجيگري كند كه بارزترين آن نخستين مذاكره ايران و آمريكا در ســطح سفير با ميانجيگري عراق در بغداد بر سر مسائل امنيتي عراق بود. او سال 91 زماني كه در تلاش براي كاســتن از ســطح تنش موجــود ميان اربيــل و بغداد بود و درســت دقايقي پــس از اتمام ديدار با نوري مالكي، نخســتوزير اين كشور، دچار سكته مغزي شد و براي درمان به آلمان انتقال يافت. در اين ســالها خانواده و همحزبيهاي او تلاش بســياري ميكنند كه وضعيت جسماني مام جلال را مخفي نگه دارند. اين اولين سفر رسمي او به ايران بعد از ســكته و بهبودي نسبي است. يک مقام نزديک بــه او ميگويد كه او ميشــنود و بريدهبريده حــرف ميزند. روزنامه ميخوانــد و اخبار را پيگيري ميكند اما پزشــكان گفتهاند به دليل شرايط جسمي او، نبايد فشــار مغزي زيادي به او وارد شــود. بخش عمده هيئــت همراه او، پزشــكان هســتند. الجزيره درباره ســفر طالباني به تهران به نقــل از ناظم دباغ نوشــته نزديک به يک ماه اســت مقامهاي تهران از آقاي طالباني دعوت كردهاند به اين كشــور سفر كند. القدسالعربي نيز درباره طالباني نوشــته «بيشــك نقــش طالبانــي در مديريــت بحرانهاي عــراق كه بازتابي از بحرانهاي طايفهاي و مذهبي اســت، قابل توجه و يک نقش تاريخي اســت. او توانســت مثلث عرب شــيعي و عرب ســني و كرد را در عراق تشكيل دهد ازهمينرو پررنگشــدن حضور و نقش كردهاي ســني در حيات سياســي عراق بعد از ســقوط رژيم صدام، مديون طالباني اســت.تاكنون دو كتاب درباره مام جلال منتشــر شــده : «رئيسجمهور پيشمرگه »و «ديدار زندگــي». جلال طالبانــي از رهبري چريک تا پيرمردي خسته راهي دراز را پيموده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.