ر گف یت وگومبالی«شرق» تشکیل دهدروحانی، دولمتحمدرضاآخاتمشیتدری

Shargh - - سي - حامد طبيبي

شــوراهای پنجم شکل گرفته است. این دید بسیار سختگیرانهای که هر کاری بکنیم طرف مقابل مقاومت میکند، درست نیست. در این صورت، اصلاحات معنا ندارد. ممکن اســت آنها بگویند از نظر ما اصلاحطلبی این اســت و ما هم زیــر بار نمیرویم و میگوییــم اصلاحات چارچوب مشــخص، چهرههای اصلی و احزاب با شناســنامه و مشخصی دارد. دعوایــی هم نداریــم که حتما باید فــلان فرد و حــزب وارد حاکمیت شــوند. اگر نسبت به افرادی حساســیت وجود دارد، درک میکنیم؛ اما همین نمایندگان فعلی و اعضای شــورای فعلی هم میتوانند آغازگر این گفتوگوها باشــند. قبل از انتخابات آقای جهانگیری، خدمت مقام معظم رهبری رســیدند و خواستند که رابط اصلاحطلبان باشند. آقایان منتجبنیا و رهامی هم دیدار داشــتند. آقایان عارف و موســویلاری و آقا ســیدهادی خامنهای هم که از نظر اصلاحطلبی کاملا شناختهشده و مورد اعتماد هستند، میتوانند چنین دیدارهایی داشته باشند. مشکل این است که ما نخواستیم این ظرفیتها را فعال کنیم. هدف بسیار مهم اصلاحطلبــان در چند انتخابات اخیر، این بوده کــه این ارتباطات را در درون حاکمیت تقویت کنند. برای همین است که تنش کلامی که گاهی بــروز میکند و رئیسجمهور یا رئیس قــوه قضائیه موضوعاتی را بیان میکنند یا در مناظرههای انتخاباتی، موضوعاتی بیان میشــود، جریان اصلاحطلبی نگران میشــود. مــا معتقدیم قرار نیســت دعوا صورت بگیرد، بلکه قرار است تعامل شود. هیچکس نباید از هویت خود عدول کند؛ اما نباید سطح منازعات هم بیدلیل افزایش پیدا کند.

جمع بين اين دو موضوع كه در عين حفظ هويت و چارچوبها، گفتوگو صورت بگيرد، بسيار دشوار است. ممكن است بدنه حامی اصلاحات، از آن تعبير به نوعی تغيير رويه بكند.

سیاستورزی به همین سختی اســت. اینکه من در سخنرانی خود حرفهای تند بزنم، شــاید باعث شود بسیاری بهبه و چهچه بکنند؛ اما آیا این لزوما به سود کشور و مردم هم هست؟ ما حاکمیت و جناحهای درون و بیــرون آن را به رســمیت شــناختیم، پس باید به ســمت حل مسائل برویم. اتفاقا من با بدنه جریان اصلاحات خیلی صحبت میکنم. وقتی آنها میگویند ما در میدان ســخت انتخابات وارد میشویم؛ یعنی واقعیتهــای موجود را پذیرفتهاند. نــه اینکه این وضعیت مطلوب ما باشد؛ اما ما ارزش بالاتری داریم به نام ایران. در دوران آقای خاتمی در سیاست خارجی، مشابه همین آرایش فعلی در اطراف ما وجود داشت؛ تنشهایی جدی در افغانســتان و عراق بروز کرد؛ اما تفاوت دیدگاهها و روشها باعث نشــد اولویتهای منافع ملی ما از سوی تصمیمگیران و جریانهای سیاســی نادیده گرفته شــود. اگر ایــن گفتوگوها وجود داشته باشد، وقتی حمله به سفارت عربستان اتفاق افتاد، میتوانستیم با همه جریانهای دلســوز جلســه بگذاریم و مســائل را خدمت مقام معظم رهبری و رؤســای قوا و شورای عالی امنیت ملی مطرح کنیم و با بررســی عواقب، آن را مدیریت کنیم. اگر قرار باشــد هر اتفاقی بیفتد، دســتمان را بالا ببریم و بگوییم دست ما نیست؛ پس چرا وارد انتخابات شــدیم؟ همه ما معتقدیم تداوم حصر به سود کشــور و مردم نیست؛ اما این موضوع نباید به یک شــعار در حاشیه سخنرانیهای انتخاباتی محدود شــود. وقتی یک جریان وارد حاکمیت میشود، باید به مسائل از زاویــه تدبیر نگاه کند. درباره حصر هم باید با ارائه راهحلهای ممکن به مسئولان تصمیمگیر و تأکید بر امکان استفاده از همه امکانات برای مدیریت تدریجی آن، مســئله را حل کرد. توقع اصلاحطلبان از دولت و مجلس، استفاده از چنین رویکردهایی است.

اصلاحطلبان حتی در مقطع متفاوت بعد از سال 88 با محوريت شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و كمی بعد هم با شورای مشاوران تلاش كردند همگرايی ميــان خود را تقويت كنند. چه كارهايی برای انسجام اين شــورای عالی بايد انجام شود تا تفاهمات و تصميمات بهتر حاصل شود و صداهای ناهماهنگ كه در شرايط فعلی میتواند زيانبخش باشد، كمتر شود؟

مــن این تکثر و وجــود صداهــای مختلف را نمیخواهــم طرد یا نقد کنم. اســاس اصلاحطلبی تکثر اســت و گاهی حتی درگیریهای درونیای که از دوران مجلس ششم و ریاستجمهوری آقای خاتمی و حتی در چهار ســال اول آقای احمدینژاد برای پیداکردن مقصر وجود داشت هم حتما امتیازاتی هم داشته است. اما بعد از 88 جبر زمانه ما را به هم نزدیکتر کرد به این صورت که کســانی که واقعا اصلاحطلبی را قبول داشــتند در صحنه ماندند و برخی هم ترجیح دادند در وســط میدان نباشــند و همین مســئله باعث شــده این دو جریان از هم تمییز داده شــوند. طبیعی است وقتی فضا باز میشود آنهایی که کنارهگیری کرده بودند دوباره فعال میشوند چون مشکل اصلی ما این است که با مردمسالاری تمامعیار حتی آن چیزی که در قانون اساسی آمده فاصله داریم و این نوع اتفاقات رخ میدهد. بنای اصلاحطلبی این نیســت که هیچ شــخص و جریانی را در درون خود حــذف کند. این هم نه به این خاطر است که همه دموکرات شــدهاند، بلکه فضای عمومی کشور و جریــان ارتباطات، امکان حذف را منتفی کرده اســت. بنابراین تلاش ما این اســت که تا میتوانیم صداهای مختلف را بشنویم و جذب کنیم و این تکثر باعث پالایش بیشتر و رشد بیشتر جریان اصلاحطلبی شود. اما در بزنگاههایی مثل انتخابات مجبور هســتیم تصمیم نهایی را بگیریم. به دلیل اینکه ســازوکار شناختهشده و جاافتاده مورد قبول همه وجود ندارد ناگزیر به این سازوکارهای موجود رسیدهایم که بیشترین مقبولیت اجتماعی را دارد. اینکه هم شخصیتهای مؤثر و هم جریانات و احزاب در آن حضور داشته باشند.

میگويند اگر فردی عضو تشــكيلات نشــده، نمیتواند خود را اصلاحطلب بنامد.

اینها بیشــتر جدلهای کلامی است. مثلا آقای خاتمی عضو مجمع روحانیــون مبارز اســت و آقای کروبی هم در دوران ریاســت مجلس، عضــو همین تشــکیلات بودند اما بقیــه رؤســایجمهور و مجلس و نخستوزیران ما که اینطور نبودند. باید موضوعاتی را مطرح کنیم که با واقعیتهای جامعه ما ســازگار باشد. معتقدم باید فضایی را فراهم کنیم همه کســانی که وارد سیستم رســمی مجلس، شوراها و دولت شــدهاند، عضو یک تشکیلات سیاسی باشــند اما این به صورت قهری انجام نمیشــود. مثلا آقای زنگنه وزیر توانمندی است اما بگوییم چون عضو تشکیلات نیست، نمیتواند وزیر باشد.

بحث منتقدان، بيشــتر اعضای گزينشكننده در شــورای عالی اصلاحطلبان هستند.

همه آنها به یک معنا حزبی هســتند. در شورای مشاوران 80 درصد عضو تشکیلات هســتند و بقیه هم نماینده گفتمان خاصی در جامعه هستند و همان دوستان منتقد میدانند این افراد به لحاظ محدودیتها نتوانستهاند تشکیلات داشته باشند یا قبلا حزب داشتهاند اما الان امکان فعالیت ندارند. هیچکس در این شــوراها حضور ندارد که کار سیاســی و تشــکیلاتی نکرده باشد و وارد ســازوکار تصمیمگیری آنجا شود. الان همه دنبال این هســتند که ما چطور میتوانیم این وحدت و انسجام را بیشتر کنیم و درعینحال فراگیری بیشتری هم در جامعه داشته باشیم. طرحهای مختلفی هم وجود دارد که شــاید به انتخابات مجلس بعد نرســد اما به طور جدی دارد روی آن فکر و بحث میشود. کار سختی اســت. گامهایی هم برداشــته شده اســت و امیدواریم بعد از استقرار دولت جدید فرصتی فراهم شود تا هم مبانی نظری و هم مبنای عملی آن مورد بحث و توافق قرار بگیرد.

ما بعد از تجربيات 20 سال اخير، به اين جمعبندی رسيدهايم كه اصلاح امور كشور با حذف هيچ جناحی امكانپذير نيست. به همين دليل، حتی در حال بررسی مكانيسمهايی هستيم كه در انتخابات مجلس و شوراها، حتما فضا را برای نيروهای مقابل خود هم باز كنيم. بهعنوان مثال، اگر در تهران قرار است 30 نامزد وارد مجلس يا شورای شهر شوند، چرا ما فهرست كامل ارائه دهيم؟ میتوانيم با جناح مقابل صحبت كنيم و بگوييم ما 20 نامزد معرفی میكنيم تا 10 نامزد از فهرست شما هم وارد اين نهادها شوند

دامنزدن به مطالبات جامعه از اصلاحطلبان حاضر در مجلس و شــوراها و دولت و ايجاد فضايی كه در سالهای 82 و 83 ايجاد شد و نوعی ســرخوردگی از تحققنيافتن مطالبات را در پی داشت، از اهداف جريان مقابل است. چطور میتوان مانع اين اتفاق شد؟

مطالبات در ســه ســطح قابل طبقهبندی اســت؛ نخست مطالبات سیاسی که کاملا واقعگرایانه شده است. درست است که در میتینگهای انتخاباتی مباحثی گفته میشــود اما من با جوانان حدود 20 ســال که صحبت میکنم هیچکس را ندیدهام که ملاک ارزیابی و موفقیت دولت و جریان اصلاحطلبی را تحقق رفع حصر بداند. همه میدانند امکانات دولت چیســت اما برای آنها مهم است که ما در پیگیری این مطالبات، چقدر صداقت داریم. من فکر میکنم مطالبات سیاســی ما را زمینگیر نمیکنــد. یکی از باورهای همیشــگی جریان ضداصلاحــات این بوده که اگر نگذاریم شــعارهای سیاسی اصلاحطلبان تحقق پیدا کند مردم مأیوس میشوند. شور و هیجان انتخابات 96 از 92 و 94 هم بیشتر بود و این نشــان میدهد این شــیوه آنها دیگر مثل گذشته جواب نمیدهد. دسته دوم، مطالبات فرهنگی و اجتماعی است که خوشبختانه طبقات ذینفع در مسائل فرهنگی و اجتماعی کار خود را پیش میبرند. نهتنها کار خود را میکنند، بلکه اثرگذاریهای بزرگي در ســطوح ملی دارند. هنرمندان، فرهنگیان، زنان و جوانان، فعالیتها را شکل میدهند. تنها انتظار آنان این اســت کــه اگر اصلاحطلبان در جایی حضور داشــتند، خواســتههای آنان را نمایندگی کنند. میگویند ما میدانیم مشکلات و مســائل چیست و خودمان این توان و قدرت را داریم تا با ایجاد سمنها و گروههای صنفی، ایدهها را پیش ببریم. گروه سوم مطالبات، اقتصادی اســت و مطالبات کاملا بهحقی است. اشتغال، خط مطلق فرد، حداقل دستمزد، بیمه و... از آن جمله است و این مطالبات را حتما باید برآورده کرد. تنها جایی که ممکن است مردم عاصی شوند همین حوزه است.

طــرف مقابل هــم اين را خــوب میدانــد و تلاشهايی برای ناكامماندن وعدههای اقتصادی يا دميــدن بر تنور مطالبات چه در انتخابات و چه در چهار سال گذشته داشته است.

اشــتباه بزرگ آنها این اســت که تصور میکنند اگــر دولت روحانی موفق نشــود، این دولــت روحانی و حامیان اســت که مــیرود. آنها نمیدانند مانعتراشی در حوزه اقتصاد، میتواند ابعاد گستردهتری پیدا کند. بهتازگی در خبرها خواندم که کمیسیون امنیت ملی گفته موضوع آب در حال امنیتیشــدن اســت. باید بدانیم با وجــود همه تلاشهای دولت در چهار سال گذشته، مســئله محیط زیست و اشتغال هم دارد ابعاد امنیتی پیدا میکند. اگر لشــکر بیکاران راه بیفتد، برایش تفاوتی نمیکند کدامیک از رؤســای قوا مقابل آنهاست. مردم از کل حکومت توقــع حل مشــکل را دارنــد. برای همیــن من به قســمت اول بحث برمیگردم. باید در گفتوگو با اصولگرایان، این نکته را روشــن کنیم که اگر نظام در تأمین حداقلها موفق نباشــد، کشور شکست میخورد نه دولت روحانی. اگر همه متوجه این خطر شویم، آن وقت میتوانیم در مسئله اقتصاد، ســرمایهگذاری، روابط خارجی سازنده و باثبات، اصلاح قوانین و... به نقاط خوبی برســیم و نان آن را همه میخورند. درســت است که دولت در اختیار آقای روحانی است و خاکریز اول هم در برابر مســائل اقتصادی، قوه مجریه و به یک معنا اصلاحطلبانی هستند که از دولــت و مجلس حمایت کردهاند و مردم هم از آنها توقع دارند؛ اما مسئله به همه دســتگاهها و ارگانها بازمیگردد. اصلاحطلبان ممکن اســت بر اثر این مطالبات، آسیب ببینند؛ اما اگر اتفاقی بیفتد، دود آن به چشم همه میرود.

اصلاحطلبــی دارای برندهای مديريتی اســت. تكنوكراتها يا جوانانی كه در هشــت ســال دولت قبل از حضور در فعاليتهای دولتــی محروم بودند امــا در جاهای ديگر كســب تجربه كردهاند، معمولا گرايش اصلاحطلبی دارند. برای استفاده از ظرفيتهای آنها در راه توسعه كشور چه بايد كرد؟

مشــکل ما این است که هیچ سازوکار روشــنی برای برکشیدهشدن شایستگان طراحی نشده است. سیستم ما بر اساس آشناییهای فردی است. من شما را میشناسم و به شما اعتماد دارم و شما دارای کارایی لازم میدانم و وقتی به یک ســمت میرســم، از شــما دعــوت به کار میکنم. این کار به یک معنا ممکن اســت دَوَران مدیریت ایجاد کند؛ اما خیلی محدود اســت. اینطور نیست که هزاران نیروی شایسته اینگونه بتوانند وارد سیســتم شــوند. سیســتم اداری کشــور هم درحالحاضر در بحث اســتخدام بســیار بسته اســت و جوانانی که خارج از سیستم مدیریتــی قرار دارند، به لحاظ قوانین اداری و اســتخدامی امکان ورود ندارنــد. بخش خصوصی هم بســیار محدود و لاغر اســت. سیســتم حزبی هم که به آن معنا توســعه نیافته که افــراد در آن حضور یافته و با نشــاندادن تواناییهای خود، حداقل در همان ســاختار رشد کنند. شرایط کشور هم بسیار خاص است. وقتی فردی وزیر، معاون و شهردار میشود، بهســرعت دنبال انجام کارهای ســریع و مثبت است. در این شرایط امکان ریســک و آزمونوخطا پایین میآید. باید برای این مرحله گذار دنبال سیســتم شایستهســالاری خاص این شرایط باشیم. پیشنهاد میکنم حتما وزرا و معاونان، پای جوانان شایســته را به سیســتمهای تصمیمگیری باز کنند. فلان وزیر میتواند چند مشاور جوان داشته باشد و از آنهــا برای حل معضلات خود راهــکار بخواهد. در این صورت اگر شش ســال دیگر خواستیم به سمت پوســتاندازی مدیریتی در کشور برویم، برای هر پســت دهها نیروی شایســته و دارای تجربه تخصصی خواهیم داشــت. جوانان هــم حضور در گروههای سیاســی، صنفی و مدنــی را فراموش نکنند. یقین دارم دهه آینده تصمیمگیرندگان اصلی مدیریتی کشور جوانان امروز خواهند بود. البته در حوزه مدیریت شهری، فرصتهای بسیار بیشتری برای اســتفاده از این ظرفیتها وجود دارد. اگر کسی فقط بر اساس رانت و موضع سیاسی در جایگاهی قرار گرفته، حتما باید انســان شایســتهای را جایگزین کرد؛ اما دوســتانی را که در مجموعه شهرداریها و مدیریت شهری در تخصص خود فعال هستند، هم باید از خودمان بدانیم.

فرصتهای مديريت شــهری را چگونه میتــوان با روشهای اصلاحطلبانه پيش برد؟

باید از مدیریت شــهری سیاســتزدایی کرد. مدیریت شهری عرصه خدمــت محض اســت و کســی کــه وارد آن میشــود، نبایــد داعیه ریاســتجمهوری داشته باشد. البته مدیر دیدگاه سیاسی دارد؛ اما نباید سیاسی به معنای عام باشد. شهرداری که در سودای ریاستجمهوری باشد، اولا به سمت کارهای تبلیغاتی و ویترینی میرود و ثانیا منافع افراد و حلقههایی را دنبال میکند که بتوانند در انتخابات ریاستجمهوری، او را یاری دهند. اینجا اصلیترین گلوگاه فســاد اســت. شیوه مدیریت اصلاحطلبــان با صداقت، پاکدســتی و تخصصگرایی همراه اســت. هیچکــس نمیگوید دولت خاتمی نقص نداشــت؛ اما میگویند مردم را فریب نداد و بار خود را نبســت. در شهرداری آینده این اعتمادسازی بسیار مهم است.

بحثهايی هست كه دولت دوم روحانی بيشتر رنگ اصلاحطلبی دارد. اين فرصت است يا تهديد؟

آقــای روحانــی شــاید از 90 درصــد اصلاحطلبــان امــروز هــم اصلاحطلبتر اســت. به نوعی ما باید دنبال این باشیم که با یک چهره اصلی خود چطور ارتباط برقرار کنیم. ما خوشــحالیم که آقای روحانی ایدههــا و آرمانهای اصلاحطلبانه را دنبــال میکند. نه آقای روحانی، حرفهایی کــه آقای علی لاریجانــی و تعدادی دیگــر از اصولگرایان میزنند هم دارای خمیرمایه اصلاحطلبی اســت؛ اما در مشــی و اجرا امیدواریم هــم دولت آقای روحانی و هم مجلــس جوری به گونهای عمــل نکنند که طرف مقابل فکر کند آقای روحانی همه تخممرغها را در سبد اصلاحطلبی چیده است. این اتفاق باعث میشود سوءتفاهمها و اصطکاکها تشدید شــود. ما واقعا میخواهیم دولت آقای روحانی دولت آشــتی ملی باشــد. حضور همه مدیران شایســته اصلاحطلب در عرصههــای مختلــف کار و تلاش در کشــور و بهرهگیــری از همه ظرفیتهای ملی که دهها ســال برای پرورش آنها هزینه شــده اســت از حســرتهای درونی ماســت؛ اما حتی یکی از دوستان توانمندی که میشناسید از این ناراحت نشده که چرا در فلان مسئولیت حاضر نیست. ما از ته دل از موفقیتهای دولت خوشحال میشویم. معتقدیم دولت آینده باید دولت آشتی ملی باشــد. البته آقای روحانی حتما خطکشی و مرزبندی روشــنی با تندروهایی که عامل اصلــی بدبختیهای ایران هستند، ایجاد میکند؛ اما امیدواریم رئیسجمهور با اصولگرایان معتدل نیز وارد تعامل شود.

با توجه به فشارهای كمسابقه اخير به رئيسجمهور منتخب دور دوم، كار برای اين نوع تعاملات سختتر نشده است؟

درست اســت؛ اما آقای روحانی خارج از فضاهای بیرونی، در درون به این مســائل توجــه میکند و چه در ارتباط بــا ارکان حاکمیت و چه پاسخگویی به مجلس و مردم، ملاحظات لازم را دارد.

گفتيد دولت، يكی از فرصتهای موجود برای گفتوگوهای ملی و تمرين همكاری است. فكر میكنيد چقدر در اين چهار سال، چنين فضايی فراهم شود؟

مــا توقع داریم دولت بتواند بدون تنــش کار کند. این یعنی باید آن حساســیتهای لازم را در نظــر گرفت. توقع از دولت این اســت که با دولت آشتی ملی زمینه را برای تغییر فضای سیاسی فراهم کند. چقدر زیباســت که وزیری از اصلاحطلبان نباشــد؛ اما مجری توسعه سیاسی کشــور باشد. این باعث میشود اعتماد به یکدیگر افزایش پیدا کند و در دولت ائتلافی آشتی ملی همه احساس کنند دولت متعلق به آنهاست. در دوره بحرانی پیــشروی ما، تنها امیدی که میتوان داشــت، ایجاد چنین رابطهای میان نیروهای درون کشور است.

كابينه دوم روحاني، گرايش روشــني به ســمت اصلاح طلبي خواهد داشت. گزاره اي كه اين روزها درباره آن در محافل سياسي و رسانهاي، زياد صحبت مي شــود. اما آيا اين مدل مطلوب اصلاح طلبان است؟ پاســخ يكي از شناختهشــدهترين چهرههاي اين جريان به اين سؤال، منفي است. محمدرضا خاتمي نه به واسطه نام خانوادگي خود و پيوند با رئيس جمهور دوران اصلاحات كه به واسطه مواضع، سوابق و جايگاه حزبي و سياســي، در دو دهه اخير از مشــهورترين چهرههاي جريان سياسي متبوع خود به شمار رفته است. او هفته گذشته ميهمان شرق بــود و در گفتوگويي تفصيلــي، اصليترين برنامــه اصلاحطلبان را گفتوگو با اصولگرايان براي رسيدن به تفاهم بر سر مشتركات دانست. نايب رئيس مجلس ششــم از روحاني هم خواست كابينه اي با حضور اصولگرايان تشــكيل دهد. گويي تجربيات دوران پرفراز و فرود 76 تا 96، دبير كل پيشــين حزب مشاركت را به نقطه اي رسانده كه تعامل را از بهترين راهحلها براي آينده سياسي ايران بداند.

رونــد اصلاحطلبی بعــد از انتخابات 29 ارديبهشــت به كدام سمتوســو خواهد رفت؟ اگرچه در چهار سال اول دولت روحانی، گشــايشهايی در فضای سياســت داخلی صورت گرفت؛ اما به هر دليلی، كار سياسی مانند گســترش تشكيلات، كنگره، عضوگيری و... به آن معنا رونق نداشــت. البته احزابی ماننــد اتحاد، ندا و... مجوز گرفتنــد؛ اما در همينها هم مثل گذشــته فعاليت حزبی را شــاهد نبوديم. يكی از پايههای اصلاحطلبی، انســجام، آموزش هواداران اصلاحــات و تربيت مدير برای فرصتهای آينده اســت و اينها در تحزب معنا میيابد. اصلاحطلبی چقدر در اين وجه پيشرفت داشته است؟

معمــولا در تحلیلهــا یا مقایســههایی که صــورت میگیرد، یک مشــکل وجود دارد و آن این است که میخواهیم وضعیت فعلی را با سالهای 76 تا 84 مقایسه کنیم و وقتی با آن مقایسه میکنیم، نه فقط در حوزههای سیاســی، اجتماعی و فرهنگی، بلکه در اقتصاد، سیاست خارجی و مســائل امنیتی هم تفاوت بزرگی مشاهده میکنیم. در واقع دوران اصلاحات، ما را بد عادت کرده است. آن دوران هشتساله را که بخشــی از اصلاحطلبان در دولت و مجلس حضور داشتند، باید مانند یک تابلو روی دیوار نصب کنیم که بخشــی از آن، خاطرات ما و بخشی دیگر، هدفی اســت که باید دوباره به آن برســیم. وقتی قرار شــد وارد انتخابات 92 شــویم، هم ما و هم آقای روحانی بر این اعتقاد بودیم که باید هشت سال کار کنیم تا به شرایط قبل از دولت احمدینژاد برگردیم. حالا مشــخص شده شاید به زمان بیشــتری هم نیاز باشد؛ اما شرایط ما در مقایســه با سالهای 84 تا 92 تا حدی بهبود یافته است. این نکته را بگویم که در آرمان اصلاحطلبی، توســعه سیاسی به یک معنا اولویت دارد. هرچند توســعه باید متوازن و در همه زمینهها انجام شــود؛ اما همه ما این باور را داریم که اگر توسعه سیاسی داشته باشیم، میتوانیم سایر اشکال توســعه را نیز دنبال کنیم. ما اصل توسعه را در چارچوب دموکراســی تفســیر میکنیم. البته توســعه اقتصادی هم بر توســعه سیاســی اثر دارد؛ اما آنچه پشتوانه توسعه است، دموکراسی است. ما یک حکمرانی خوب داریم که اصل اول آن قانونگرایی است. شفافیت، رقابت، مشارکت مردم و اصول دیگری که وجود دارد، به یک معنا همه جزء اصول اصلاحات اســت که از اصلاحات سیاسی نشئت میگیرد. با توجه به اینکه ابتدای دولت یازدهم، میدانســتیم در آن مقطع امکان اینکه به شرایط گشایش سیاســی 76 تا 84 برسیم، وجود ندارد، آرمان خود را توســعه سیاســی قرار ندادیم. البته معتقدیم حداقلهایی باید وجود داشــته باشــد. به هر حال، در این چهار ســال احــزاب تا حدی جان گرفتند، رســانهها کمی آزادتر هستند، فضای اجتماعی بازتر شده و مداخلات دولت در برنامههای سیاســی و زندگی مردم کاهش یافته است و فضای عمومی دانشگاهها به سمت مؤلفههای مورد نیاز فضای علمی و کنشگرانه در حرکت است.

پس با وجود اينكه توقع يا به نوعی هدف شــما، تحول چشمگير در اين عرصه نبود؛ اما بهبود اتفاق افتاده است؟

وقتی ســال 92 تصمیم گرفتیم وارد عرصه انتخابات شــویم، هدف ما نجات کشــور بر پایه تعامل بین نیروهای درون و بیرون حاکمیت بود که در آن، راســت، چپ، محافظهکار و... حضور داشته باشند. هدف ما از انتخــاب روحانی بهعنوان نامزد نهایــی، حمایت از یک اصلاحطلب دوآتشــه که خیلی صریحتــر از اصلاحطلبان شناختهشــده عمل کند، نبــود. او انتخاب شــد تا لولایی بیــن نیروهای عظیم مؤثــر در اجتماع که بیرون حاکمیت قرار گرفته بودند و نیروهای درون ســاختار رســمی شود. شعار ایشــان، یعنی اعتدال، هم بهدرستی انتخاب شده بود تا در این مرحله، ســوءتفاهمها، کینهها و مسائلی که در دوران هشتساله دولت قبل ایجاد شده بود، حلوفصل شود و از توان کشور برای جبران عقبافتادگیها بهویژه عقبافتادگیهای اقتصادی، بهدرستی استفاده شــود. فراموش نکردهایم که تحریمها چگونه بــر مردم و بخشهای مختلــف، فشــار وارد میکــرد و فضای عمومــی مأیوسکننــده بود. خوشبختانه بخشی از این مسائل، امروز دیگر وجود خارجی ندارد.

در فضای سياسی اين چهار سال، اتفاقات ديگری مانند انتخابات مجلس دهم هــم رخ داد. چقدر بر مبنای اصول اصلاحطلبی با اين نوع پديدهها مواجه شديد؟

همانطور که گفتم، بنای ما ریاستجمهوری چهرهای بود که همه جناحها، حاضر به همکاری با او باشــند و توقع دیگری نداشتیم. دیدید که در دولت اول روحانی، در بخش توسعه سیاسی و فرهنگی، هیچ فرد اصلاحطلبی در مسئولیتهای رســمی مرتبط با این حوزهها در دولت قرار نگرفت. البته در بخش اقتصادی هم اصلاحطلب شاخصی حضور نداشت؛ اما اصلاحطلبان از شرایط رضایت دارند؛ چراکه معتقدیم همه نیروهای کشور باید دست به دست هم بدهند تا مسائل حل شود. درباره انتخابات مجلس دهم هم تصمیم ما این بود که در میدانی بازی کنیم که برای ما ترسیم کرده بودند. شرایط ردصلاحیتها را همه دیدند؛ اما گفتیم در همین شرایط تلاش میکنیم بهترین نتیجه حاصل شود. هدف ما تشکیل مجلس ششم دیگری نبود که فقط آرمانهای اصلاحطلبی را پیگیری کند. ســه هدف مشخص داشــتیم؛ نخست مجلسی تشکیل شــود که صدای مرگ بر این و آن در آن نباشــد، دوم حامی برنامههای دولت باشــد و سوم که شاید مهمترین هدف اصلاحطلبان بود، نگاه به مجلس بهعنوان مهمترین بخشی اســت که امکان تعامل و گفتوگو بین نیروهای مختلف برای حلوفصل مســائل کشــور را ایجاد کند. در مجلــس دهم همه گرایشهــا حضور دارند. اینهــا میتوانند کنار هم بنشــینند و بنا را بر گفتوگو، تعامل و حل مشکلات بگذارند. متأسفانه این هدف سوم، تاکنون حاصل نشده است.

فكر میكنيد دليل آن چه باشد؟

بهخاطــر مســئله ردصلاحیتهــا، نیروهای اصلاحطلــب و حتی اصولگرای مجلس دهم که بتوانند در سطح ملی نفوذ داشته باشند، از تعداد انگشتان دو دست کمتر هستند و امکان ظرفیتسازی برای هدف سوم را نداشتهاند. البته ما نمیخواستیم همه مسائل در قالب مجلس دهم حل شــود؛ اما انتظار این بود که قدمهایی برداشته شود و میشد چنین کرد؛ اما نشــد. ما این امکان را که بتوانیم انتخابات دلخواه خود را برگزار کنیم، نداشــتیم؛ اما تصمیم گرفتیم با استفاده از ظرفیتهای همان نیروهای تأییدصلاحیتشــده و با کمک و حمایت مردم، از همه امکانات و اعتبار جریان اصلاحات استفاده کرده و با روند مسالمتآمیز و بــا احترام به چارچوبهای قانونی، بخشــی از اهداف خود را محقق کنیم. در انتخابات شــوراهای پنجم و ریاســتجمهوری دوازدهم نیز همین رویکرد ادامــه پیدا کرد. اصلاحطلبان دنبال دراختیارگرفتن زمام امور نیستند که کار را بر مبنای اکثریت و اقلیت دنبال کنند.

اما يک جريان سياســی در همه جای دنيا دنبال دراختيارگرفتن اكثريت برای پيشــبرد برنامههايی اســت كه ممكن است با اقبال عمومی مواجه شود و خواست مردم باشد.

ما بعد از تجربیات 20 ســال اخیر، به این جمعبندی رســیدهایم که اصلاح امور کشــور با حذف هیچ جناحی امکانپذیر نیســت. به همین دلیل، حتی در حال بررســی مکانیســمهایی هســتیم که در انتخابات مجلــس و شــوراها، حتما فضا را بــرای نیروهای مقابــل خود هم باز کنیم. بهعنوان مثال، اگر در تهران قرار اســت 30 نامزد وارد مجلس یا شورای شهر شوند، چرا ما فهرست کامل ارائه دهیم؟ میتوانیم با جناح مقابــل صحبت کنیم و بگوییم ما 20 نامزد معرفی میکنیم تا 10 نامزد از فهرســت شما هم وارد این نهادها شــوند. آنها هم در فهرستهای انتخاباتی خود، مشابه همین کار را انجام میدهند. در این صورت، هیچ وقت مجلس و شــورای ما به طور کامل یکدست نخواهد شد. البته در ســؤال خود به اکثریتشدن اشــاره کردید، در این حالت هم نسبت دو به یک وجود خواهد داشــت؛ اما یک پیام مهــم دارد و آن اینکه ما در پــی حذف رقیب خود نبوده و نخواهیم بود و امکان تعامل، گفتوگو و امکان سازش سیاسی و اجتماعی به معنای واقعی کلمه، ایجاد خواهد شد.

اين ايده چه ميزان بين همه جريانات و تشكلهای اصلاحطلب طرفدار دارد؟

هنــوز بحثی جــدی روی آن صــورت نگرفته و بــه ردههای بالای تصمیمگیری راه نیافته اســت؛ اما در ردههای اثرگذار میانی، درباره آن بحث شده است. البته تأکید میکنم در این تعامل، جایی برای تندروها نیســت. ما میخواهیم با عقلای جناح اصولگرا بنشــینیم و به تفاهم برسیم که در جریان انتخابات به نحوی عمل شود تا هیچکس احساس شکست نکند.

اين تعاملات قبلا و حتی در ســالهای دورتر انجام شده است. زمانی كه شما دبيركل حزب مشــاركت بوديد، نامهنگاریهايی را با

ما توقع داريم دولت بتواند بدون تنش كار كند. اين يعنی بايد آن حساسيتهای لازم را در نظر گرفت. توقع از دولت اين است كه با دولت آشتی ملی زمينه را برای تغيير فضای سياسی فراهم كند. چقدر زيباست كه وزيری از اصلاحطلبان نباشد؛ اما مجری توسعه سياسی كشور باشد. اين باعث میشود در دولت ائتلافی آشتی ملی همه احساس كنند دولت متعلق به آنهاست. در دوره بحرانی پيشروی ما، تنها اميدی كه میتوان داشت، ايجاد چنين رابطهای ميان نيروهای درون كشور است

مرحوم عســگراولادی بهعنوان يكی از بزرگان جريان راست انجام داديد؛ اما نتيجه خاصی نداشــت. فكر نمیكنيــد در طرف مقابل، چندگانگی نيروها و مراكز تصميمگيری بيرونی، باعث میشود توافق با يک بخش آنها را نتوان به ديگر بخشها تعميم داد؟

بله، این مشــکل از گذشته با این جناح وجود داشته است. بحث ما با آنها این است که چرا بهعنوان یک جناح مستقل که خودشان بتوانند بنشــینند و بر مبنای مصالح کشور و امور عقلایی، تصمیم بگیرند و وارد میدان شوند، عمل نمیکنند؟ شــما به خوبی به نامهنگاریهای اوایل دهه 80 با مرحوم عسگراولادی اشاره کردید. در مقطع درگذشت ایشان، نه آقای عســگراولادی آن فرد قبل بود و نه من آن نگاه گذشته را دارم. حرف من بر اساس تجربه 20ساله سیاسی و فرازونشیبها، شکستها و کامیابیهــای این سالهاســت. از دل این اتفاقات، چــه چیزی عاید مملکت شد؟ آقای عسگراولادی در اواخر حیات خود درباره حصر، فتنه و... مواضعی داشــت که حتی از ســوی اطرافیانشان پذیرش چنداني نداشت. این یعنی چهرههای اصلی اصولگرا هم میدانند نیازمند تغییر در شــیوههای اداره کشور هســتیم. همین امروز هم میتوانید بین خط اصیــل اصولگرایی و آنهایــی که این رویکرد را مصــادره کردهاند، خط روشــنی ببینید. بله، چهرههای تندرویی هســتند که سروصدای زیادی میکنند و البته پشتوانههایی هم دارند؛ اما باید یکی از کنشگریهای ما، این باشد که کمک کنیم بین اصولگرایان دلسوز که طرز فکر متفاوتی با اصلاحطلبان دارند و آنهایی که تندرو هستند، تفاوتها روشنتر شود و اصولگرایان واقعی در جایگاه خود بنشینند.

اگر ايده شــما در چهار ســال دوم دولت روحانــی، گفتوگو و رســيدن به تفاهم با بخش معتدل اصولگرايان باشد، چه تضمينی وجود دارد همه جريان اصولگرايی به تفاهم احتمالی صورتگرفته ميان شما پايبند بماند؟

فرض کنیم ما سیاست داخل کشور را بر مبنای وضعیتی که در غرب وجود دارد، تصور میکنیم؛ یعنی همه دنبال منافع خود هســتند. اگر با گروهی وارد مذاکره شویم و به تفاهمهایی برسیم که آنها نتوانستند به آن عمــل کنند، اصلاحطلبان چیزی را از دســت نمیدهند؛ اما اگر آنها توانســتند اثرگذار شوند، ما یک قدم به ســمت حلوفصل منازعات به شکل مســالمتآمیز پیش رفتهایم. شرایط فعلی ارتباط میان نیروهای سیاســی، بههیچوجه مطلوب نیســت و حتی بــه مرحلهای خطرناک رسیده اســت. آنها بعضا به خون هم تشنه هســتند. کمترین لقبی که به هم میدهند، خیانت، وابســتگی، مردمفروشــی و اینهاست. در این شــرایط، میارزد وارد یک تجربه جدید شــویم که اگر ناموفق هم ماند، اصلاحطلبی هیچ چیزی را از دست نداده؛ اما اگر موفق شود، کشور ما یک جهش بزرگ در توســعه سیاسی و رسیدن به بلوغ سیاسی خواهد داشت.

برخی از آنها حتی برای نشســتن سر ميز مذاكره با اصلاحطلبان هم زير فشــار هســتند. اين فضای كفــر و ايمانی كه ايجاد شــده، پيشزمينه ذهنی در طرف مقابل ايجاد كرده كه هر نوع گفتوگويی محكوم به فناست.

ما دو فرصت برای گفتوگوهای میان دو جریان اصلی را از دســت دادهایم؛ یکی دولت اول آقای روحانی و دوم مجلس دهم.

فرصت دولت اول روحانی را كه شــما از دســت نداديد، طرف مقابل از دســت داد. اصلاحطلبــان و دولت به هر شــكل ممكن از تعامــل و حضور هــر دو جريان دفــاع میكننــد. از چهرههای شناختهشده اصولگرا هم برای همكاری در دولت دعوت به كار شد و برخی هم وزير و مسئول شدند. در فهرست اصلاحطلبان مجلس هم چه در تهران و چه در حوزههای انتخابيه، برخی چهرههای اصولگرا بهعنوان سهميه دولت حضور داشتند. نتيجه مدنظر شما حاصل شد؟

ایــن همراهی ربطی به دولــت و غیردولت ندارد. ابتدا باید ســراغ حوزههای اشــتراکی برویم. در مســئله اقتصادی، بســیاری از نیروهای جریــان اصولگرا با اکثریت قاطع جریــان اصلاحطلبی، معتقدند وضع اقتصاد کشــور مطلوب نیست و راهحلهای مشــترکی نیز برای بهبود اوضاع دارند. همه میگویند شــما در چارچــوب نظام کار کنید، قوانین آمره ســر جای خود وجود دارد و خطمشیهای کلی هم داریم؛ اما در شیوههای توســعه اقتصادی میتوانیم به راهحل مشترک برسیم. همه میدانند ســرمایهگذاری در داخل کشــور و خصوصیسازی از الزامات توســعه اقتصادی اســت. آنها هم میدانند ســرمایهگذاری داخلی و خارجــی به فضای امن و ارتباطات جهانی باثبات و اطمینانبخش نیاز دارد.

اين جملات بارها از سوی علی لاريجانی هم مطرح شده است؛ اما با وجود اعتقاد او به اين مسير، حتی خود مجلس هم خروجی در حوزه تقنينی نداشته است.

به هــر حال، امــروز جریان آقــای لاریجانی و نیروهــای معتدل و اصلاحطلبــان در مجلــس حضور دارند، پس میتوانیم بنشــینیم و از نظر تقنینی و پژوهشــی کارهایی انجــام بدهیم. اینکه از هر اقدامی که از نظر پشتوانه سیاســت خارجی میتواند آسیبزا باشد، اجتناب شود؛ بله، حتما تندروها مانع خواهند شــد و در فلان راهپیمایی یا مناســبت دینــی، حرکتهایی انجــام خواهنــد داد؛ اما ما هم تاکنــون با طیف معتــدل جریان اصولگرا، وارد گفتوگوی جدی نشــدهایم. شــاید آنها بتواننــد روی طیفهای دیگر هم تأثیر بگذارنــد. احتمالا اصلاحطلبان نمیتوانند بر ســر موضوعاتی مانند محیط علم و دانشگاه، آزادیهای قانونی، آســیبهای اجتماعی و رویکردهای فرهنگی به توافق برسند؛ اما بر ســر مسائل اقتصادی و سیاســت خارجی و امهات آن میتوانیم توافق کنیم. یکی از مشــکلات ما در جهان، مســئله حقوق بشر است. عمدهترین مشــکل ما در ایران، آمار اعدامهاست که قریببهاتفاق آنها شــامل جرائم مواد مخدر و مفاســد اقتصادی کلان اســت. حالا همه میگویند باید تلاش کنیم آمار اعدامها کم شود. این را جبر زمانه ایجاد کرده اســت؛ اما ما میتوانســتیم قبل از اینکه این جبــر اتفاق بیفتد، با گفتوگو مسئله را حل کنیم. امروز هم میتوانیم به اصولگرایان بگوییم قبول دارید برخی مسائل با روشهای فعلی به نتیجه نمیرسند؛ پاسخ میدهند بله؛ میگوییم در برخی از اینها هر سه قوه همراه هستند، خب مجلس و دولت میتوانند مانند لولایی برای قرارگرفتن مسائل اشتراکی در جای خود عمل کنند. اختلافات سیاسی و انتخابات بر سر جای خود؛ اما اشــتراکاتی هم وجود دارد که باید روی آن کار کنیم. آقایان عارف و انصاری در مجمع تشــخیص هستند و آقایان باهنر و مرتضی نبوی هم در همانجا حاضر هستند؛ آنها میتوانند این تعاملات را جوش بدهند.

امــا برخــی اصولگرايان حتی به خواســت مردم كــه در چند انتخابات اخير تبلور يافت، توجه لازم را ندارند.

تجربه ســالهای ‪94 92،‬ و 96 نشان داد اگر عزم و اراده ملی وجود داشته باشد، در طرف مقابل هم با آن کنار میآیند. ببینید آقای روحانی دور دوم هم رئیسجمهور شد. برخی میگفتند تأییدصلاحیت نمیشود یا اگر بشود، انتخابات به ســمت دیگری میرود. امروز مجلس دهم و

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.