«حدود» درخوسارنوسشتتجداهلاحقوقی یتدوییوترو دول لتبت آرماریکایدر ت ادادفگاهشعایینم ییاشودطلاعات کاربران

Shargh - - آيتي -

جدالــی حقوقــی بیــن توییتــر و دولــت آمریکا، همچنــان ادامه دارد. ایــن جدال از زمان ریاســتجمهوری باراک اوباما آغاز شــد. توییتر تقاضای دولت مبنی بر انتشــار فقط «حدود» درخواســتهای دولت برای افشــای اطلاعــات کاربران را خلاف میخواند. به گــزارش دویچهوله، جدال حقوقی چندســاله توییتر و دولــت آمریکا در پی صدور حکمی از ســوی دادگاه به مرحله جدیدی وارد شد.

براســاس حکــم دادگاهــی در کالیفرنیــا دولت آمریکا نتوانســت در ایــن دادگاه مدارکــی ارائــه دهد که نشــاندهنده «خطر مشهود و حاضر» گزارشهای شــفافیت توییتر باشــند. به گزارش رویتــرز، قاضی فدرال ایون گونزالس راجــرز، محدودیتهایی را کــه دولت آمریــکا میخواهــد برای توییتر وضع کند، در تضاد با متمم اول قانون اساســی خواند که آزادی بیان در آن تضمین شده است.

توییتر در واکنش در بیانیهای با اســتقبال از حکم دادگاه، موضوع مورد بحث را «پراهمیت» ارزیابی و تأکید کرد که «به تلاش در جهت ارائه کامل گزارش شفافیت» ادامه میدهد. توییتر در اواخر سال ۲014 جدالی حقوقی را با دولت آمریکا آغاز کرد. توییتر از طریــق این مجادله حقوقی در پی حق تمام و کمال انتشــار گزارشهای دورهای خود موسوم به گزارش شفافیت بود. در گزارش شفافیت سازمانهایی نظیر توییتر، گــوگل، فیسبوک و... معمولا اطلاعاتی نظیر درخواســتهای دولتی برای افشای اطلاعات کاربر و ... را منتشر میشود. با اینهمه در آن زمان مدیران شــرکتهای گــوگل، فیسبــوک، یاهــو، لینکدین و مایکروســافت توافقی را با دولت وقت آمریکا امضا کردنــد که طبــق آن این شــرکتها در گزارشهای شــفافیت خود تعــداد دقیق رقم درخواســتهای دولت آمریکا برای دســتیابی به اطلاعــات کاربران را ذکــر نکننــد، بلکه این تعــداد را صرفا به صورت حدودی برای مثال از صفر تــا 500 یا از 500 تا هزار بیان کنند. توییتر در آن زمــان این توافق را خلاف متمم قانون اساســی آمریکا خواند و همچنان با گذشت بیش از دو ســال بر این موضع خود پافشاری میکند. دولت آمریکا از ســوی دیگــر ارائه دقیق آمــار را خطری امنیتی برای کشور میخواند. قاضی دادگاه کالیفرنیا در حکم خود میگوید توضیحات دولت درباره اینکه چطــور ایجاد محدودیــت در گزارش شفافیت میتواند از ایجاد خطر برای امنیت ملی پیشگیری کند، کافی نبوده اســت. این نخســتین بار نیســت که توییتر بر ســر دفاع از حقــوق کاربران میجنگد. در آوریــل ۲017 نیز توییتــر از دولت دونالــد ترامــپ بــرای درخواســت اطلاعــات یک اکانــت بر ضــد او به دادگاه شــکایت برد. در پی شــکایت توییتر، دولت آمریکا فورا از درخواست خــود صرفنظــر کــرد و توییتــر نیز شکایت خود را از دادگاه پس گرفت. همزمان عشــا بندری یکــی از وکلای اتحادیــه آزادیهــای مدنــی آمریکا اعــلام کرد اینکــه مقامهــای دولتی بــه ایــن ســرعت از خواســته خود منصــرف شــدهاند نشــان میدهــد کــه درخواســت آنهــا برای افشــای اطلاعــات کاربــری اکانــت مــورد بحــث، از همــان ابتــدا مغایر بــا قانون اساســی بــوده اســت. اکانت کاربری مــورد نظــر اواخر ماه ژانویه گذشــته با شناســه کاربری ناشناســی به نام «ALT_USCIS@» آغاز به کار کرده است. این اکانت توییتری کاربران را به مقاومت در برابر سیاستهای ترامپ و قبل از همه سیاســتهای مهاجرتی او فرا میخواند. جلســه بعــدی دادگاه مرتبــط با جدال چندساله توییتر و دولت آمریکا روز 14 آگوست )۲۳ مرداد( در کالیفرنیا برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.