جبران عقبماندگی پزشكی با همگرايی

Shargh - - صفحه اول - بابک زمانی*

شــواهد بهروشنی نشان میدهد شــکل یعنی نحــوه تنظیمات و آداب و رســوم ارائــه خدمــات درمانی، آموزشــی و پژوهشــی پزشــکی کشــور بهشــدت از محتوای آن یعنی خودِ کار پزشــکی عقب مانده و سالهاست این ظرف گنجایش آن مظروف را ندارد و خود مانعی در تحول آن محتوا شــده اســت؛ آن هم مظروف یا محتوایی که در واقع مادهای همواره در حال تطور اســت. چگونه میتــوان این ظرف را با آن محتوا متناســب کرد؛ بهنحویکه از تحولات باورنکردنی آینده هم درنمانــد؟ این قطعا نیازمند ســاعتها کار کارشناسی از ســوی کمیسیونهای تخصصی اســت؛ اما تأکید بر ایــن واقعیات بدیهی در برنامهریزیهای دولت آینــده از اهمیتی حیاتی برخــوردار هســتند. در زمینه درمــان، مدل مطب خصوصی مجزا برای هر طبیب، متعلق به دورانی اســت که بیمار مثــا تنها بــرای گلــودرد چرکی مراجعــه میکرد تا دســتور پنیســیلینی بگیرد یا طبیب قراری بــرای جراحی فتق او برایش بگذارد. بیمارســتانهای خصوصی هم به شکل فعلی تنها برای جراحیهای با قرار قبلی مناســب هســتند و درســت بههمیندلیل اســت که همان جراحیها هم درحالیکه سایر تخصصها به شکل تماموقت وجود ندارند، ممکن اســت به بهترین شکل ممکن انجام نشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.