رئيسجمهوري زير بار هيچ حرف غيرمنطقي نميرود

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست: سخنگوي دولت روز گذشته در نشست خبري خود با انتقاد از مطرحشــدن طرح ســهفوریتي از ســوي برخي نمایندگان مجلس براي توقف قرارداد توتال گفت: «این طرح لازم نیســت تهیه شــود. براي عقد قرارداد توتال همه مراحل نظارتي ...

شرق: سخنگوي دولت روز گذشــته در نشست خبري خود با انتقاد از مطرحشدن طرح سهفوریتي از ســوي برخي نمایندگان مجلس براي توقف قــرارداد توتال گفت: «این طرح لازم نیســت تهیه شــود. براي عقــد قرارداد توتال همه مراحل نظارتي بر آن طي شــده اســت. هیچ موضوع محرمانهاي در این قــرارداد براي نمایندگان وجود ندارد، آنها حق تحقیق و تفحــص از این قرارداد را دارنــد و اگر هم فکر ميکنند کار خافي انجام شــده، ميتوانند به دستگاههاي نظارتي از جمله قوه قضائیه، دیوان محاسبات، ســازمان برنامه و بودجه و وزارت اطاعات گزارش دهند».

محمدباقر نوبخت افزود: «براي دستیابي به رشد هشتدرصدي به ســرمایهگذاري نیازمندیم. مجلس دولــت را موظف کرده که 65 هزار میلیارد دلار سرمایه خارجي جذب کند. برخي نمایندگان ميگویند این ســرمایهگذاري خیانت اســت؛ حرف هم مالیات ندارد که از طریق آن کمبود بودجه را برطرف کنیم. گذاشــتن چوب لاي چرخ دولت اشتباه است».

ســخنگوي دولت در پاســخ به این پرســش که آیــا رئیسجمهور براي چینش کابینه تحت فشــار جریانهایي قرار گرفته اســت، گفت: «رئیسجمهــور خــود را مســئول تحقــق مطالبات مــردم ميداند و تاش ميکند براي رســیدن به این هدف کابینه مناســبي را برگزیند. بر اساس شــناختي شــخصي که از رئیسجمهور دارم عرض ميکنم او در پاســخگویي به مطالبات مردم بسیار جدي است و براي شکلدهي به یک کابینــه قوي شــاخصههایي از جمله هماهنگــي، همراهي و همعقیدهبودن را براي خدمت به مردم و نظام در نظر ميگیرد و زیر بار هیچ حرف غیرمنطقي یا اغراض سیاسي نميرود و از شاخصهایي که نام بردم عدول نميکند».

روحاني همه فهرستهاي پیشنهادي را با علاقه دریافت کرده است

نوبخت همچنین درباره تشــکیل کارگروه براي تعیین وزرا از ســوي رئیسجمهــور عنوان کــرد: «رئیسجمهور در این زمینــه کارگروهي را تشــکیل نداده، بلکه فهرست پیشنهادي افراد و جریانهاي سیاسي را با عاقهمندي دریافت کرده اســت. باید امید داشته باشیم فهرست خوبي از وزراي پیشنهادي معرفي شود تا دولت به مطالبات مردم پاسخ دهد».

او دربــاره انتقــاد برخي جریانهــا از برگزارنشــدن دیــدار آنها با رئیسجمهور درباره ترکیب کابینه، افــزود: «من از اینکه عدهاي وقت ماقات خواســتهاند مطلع نیستم که باید از دفتر ریاستجمهوري این ســؤال پرسیده شود اما مطلعم که رئیسجمهور با وجود مشغلههاي بســیار زیاد با جریانهاي مختلف همواره دیــدار دارد. به طور مثال در تمام شبهاي ماه رمضان با گروههاي مختلف جلسه داشته و نظرات آنها را درباره مسائل مختلف کشور جویا شده است».

نوبخت در پاســخ به این پرســش که آیا رئیسجمهور جلسهاي با وزرایي که دیگر قرار نیســت در کابینه دوازدهم حضور داشــته باشند، داشته اســت، گفت: «رئیسجمهور همیشه با اعضاي کابینه جلساتي دارند که در این ایام هم چنین جلســاتي برگزار شــده اســت که اطاع ندارم این جلســات دربــاره خداحافظي با وزرا باشــد». او درباره دیدار رئیسجمهــور با مقام معظــم رهبري در موضوع چینــش کابینه نیز عنوان کرد: «رئیسجمهور جلســات منظمي با رهبري دارند و خدمت ایشان ميرسند و درباره مسائل کشور در این جلسات صحبت ميشود. من در جزئیات این صحبتها قرار نميگیرم. بههرحال در جلسات بین مقام اول و مقام دوم کشــور درباره مســائل مختلف کشوري صحبت ميشود که کابینه هم ميتواند یکي از این صحبتها باشد.»

اسامي کاسبان تحریم را به قوه قضائیه دادهایم

سخنگوي دولت درباره انفصال از خدمت یکي از فرماندهان پیشین نیروي انتظامي به دلیل بدهي 6۰۰میلیاردتوماني به دولت بابت فروش نفت، گفت: «فســاد و رانت در عدم شفافیت شکل ميگیرد. در شرایط تحریم که نميتوان از یک فضاي شــفاف نفــت را مبادله کرد، عدهاي آمدند و به دولت وقت گفتند نفت را به ما بدهید تا بفروشیم. آنها نفت را گرفتنــد، ولي پول آن را بازنگرداندنــد. بابک زنجاني فقط یک چهره مشخص غیردولتي بود. اما اسامي دیگري هم وجود داشتند که ما آنها را به قوه قضائیه دادیــم و انتظار هم داریم که قوه قضائیه پرونده این افراد را به صورت جدي پیگیري کند.»

او ادامه داد: «در واقع کاســبان تحریم همین جا مطرح شــدند که اکنــون پس از رفع تحریمها بازارشــان تعطیل شــد، بنابراین آنها هم بــه برجام حمله کردنــد. البته همه منتقدان برجام را کاســب تحریم نميدانیــم، برخي هم بودند کــه از روي خیرخواهي نفت را فروختند ولي نتوانســتند همه پول آن را بازگردانند که ما اسامي همه را به قوه قضائیه دادهایم .»

دفاع از عملکرد دولت وظیفه استانداران است

سخنگوي دولت درباره احضار برخي استانداران به دلیل انتخابات و همچنین شــکایت دولت از برخي نهادهــاي نظامي و ائمه جمعه، عنوان کرد: «احضار اســتانداران در جهت اداي توضیح بوده است. از اســتانداران براي اجراي وظایفشان ســؤال و مطرح شده است که چرا آنها در یک همایش از اقدامــات دولت دفاع کردهاند درحاليکه دفاع از عملکرد دولت از وظایف اســتانداران بوده و بــه معناي حمایت از روحاني به عنوان یکي از نامزدهاي انتخابات نبوده است. آقاي انصاري هم در معاونت حقوقي دولت از افرادي که به صورت مستقیم شخص روحاني را تخریب کردهاند، شــکایت کرده اســت که ما معتقدیم قوه قضائیه با تعقل، عدالت و قانونگرایي به این شکایت رسیدگي ميکند.»

او درخصــوص هماهنگي برنامههاي شــهرداري تهــران با دولت گفت: «پیشبیني من این است که دولت دوازدهم و شوراي شهر جدید تهران با هماهنگي بیشتري خدمات منسجمتر و بهتري به مردم تهران ارائــه کنند». نوبخت درباره موضع دولت نســبت بــه مصادیق حریم خصوصي نیز افزود: «در کشــور درباره مصداق حریم خصوصي اتفاق نظر وجود ندارد اما در دولت ایــن اتفاق نظر وجود دارد که نباید وارد حریم خصوصي افراد شویم. درباره سرککشیدن به حسابهاي مردم هم خیلي محتاط بودیم. تقبیح و جلوگیري از ورود به حوزه خصوصي شــهروندان موضع دولت است و منشــور حقوق شهروندي هم براي آگاهي مردم از حقوقشان است.»

برنامه ششم توسعه را اجرا ميکنیم

ســخنگوي دولت در پاســخ به این انتقاد که دولت برنامه ششــم توســعه را ابــاغ و اجرا نميکنــد، گفت: «ما اولویتهــاي خود را در برنامه ششم توسعه مشخص و تعیین کردیم براي رشد هشتدرصدي باید ٧٧۰ هزار میلیارد تومان در ســال سرمایهگذاري کنیم. مجلس هم مصوب کرد که 65 هزار میلیارد دلار از منابع خارجي اســتفاده کند. از سویي مجلس در تصویب برنامه ششم مصوباتي را گذراند که بار مالي زیــادي براي دولت دارد که ما به این موضوع اعتراض کرده و حتي آن را به شوراي نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت اعام کردیم که آنها هم اعتــراض ما را قبول کردند و مجلس برخــي مصوبات را که براي دولت بار مالي داشت، اصاح کرد».

او با بیان اینکــه رئیسجمهور به وزرا اعام کرد اشــکالات برنامه ششم توســعه را که مجلس تصویب کرده بود، استخراج کنند، افزود: «ولــي چون مهلت پنــجروزه براي ابــاغ این قانون به پایان رســیده بــود رئیس مجلــس آن را اباغ کرد. ولي اینکــه اکنون رئیسجمهور آن را اباغ کند خاف قانون اســت. این قانــون به همه وزارتخانهها و دستگاهها اباغ شده اســت. ما با اجراي قانون بودجه در واقع برنامه ششم را هم اجرا ميکنیم، زیرا بودجه براساس برنامه ششم تهیه شده است».

نوبخت گفت: «ما با اجراي بودجه 96 برنامههاي یک ســال از پنج سال برنامه ششــم توســعه را اجرا ميکنیم. بنابراین هیچ نمایندهاي نميتواند بگوید دولت برنامه ششــم را اجــرا نميکند. هنوز چهار ماه بیشتر از سال نگذشته که عدهاي ميگویند چرا برنامه ششم اجرا نشده اســت. درحاليکه همین افراد در برابر اجرانشــدن برنامههاي توسعه گذشته موضعگیري نميکردند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.