نبايد از کسانی که بلندگوهای بزرگ را در اختيار دارند، بترسيم

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست: رئیسجمهوری روز گذشته در جشنواره عمران ســامت، با اشــاره به توجه دولت یازدهم به بخش ســامت، گفت: «در دولــت یازدهم از آغاز و با وجود مواجهه کشــور با مشــکات مختلف از جمله وضع پیچیده اقتصاد، رکود تورمی...

ایســنا: رئیسجمهوری روز گذشــته در جشــنواره عمران ســامت، با اشــاره به توجــه دولت یازدهم به بخش ســامت، گفت: «در دولت یازدهم از آغاز و بــا وجود مواجهه کشــور با مشــکات مختلف از جمله وضع پیچیده اقتصاد، رکود تورمی، تحریمها، وضعیت محیط زیست و نگرانیهای آن و مشکاتی که در بخش ســامت با آن مواجه بودیم، موضوع ســامت را یکی از دســتور کارهای اصلی خود قرار دادیم».

حجتالاسام حسن روحانی با بیان اینکه موفق شدیم تقریبا در ششماهه دوم سال 92 برای مسائل مهم و اساسی کشور تصمیمگیری کنیم، عنوان کرد: «برخی از تصمیمات اتخاذشده در آن زمان بهموقع و در چارچوبهای پیشبینیشده اجرا و برخی دیگر نیز با تأخیر اجرائی شــدند؛ اما به لطف خدا موردی وجــود ندارد که نتوانســته باشــیم از پیچوخمهای مشکات عبور کنیم».

او با اشــاره به اقدامات دولت در زمینه مذاکرات هســتهای و رفع تحریمهای اعمالــی، گفت: «رفع تحریمهــا نخســتین گامی بــود که لازم بــود آن را حلوفصل کنیم. گرچه ممکن اســت برخی در مقام ســؤال حرفهایی در این زمینه بزننــد اما تحریمها عاملی بود که حتی بخشهای تجهیزات پزشــکی، دارو و مواد اولیه داروســازی را با مشکاتی مواجه کرده بود و برخاف ادعای دنیای غرب این فشارها نه بر دولت بلکه بر زندگی مردم وارد میشد».

روحانــی افــزود: «بههمیندلیل تصمیــم ما در ابتدای دولت بر این شــد که در یک ســال مســئله تحریمهــا را با مذاکره حل کنیم. من به این راه کاما اطمینان داشــتم و میدانســتم میتوانیــم در این مســیر موفق شــویم. بهطور موقت در کمتر از صد روز توانســتیم به توافقی موقتی دســت یابیم. برای دستیابی به توافق دائم نیز یک سال زمان پیشبینی کــرده بودیم. با وجــود اینکه این اتفــاق امکانپذیر بود؛ ولی یکســری پیچوخمها ایجاد شد که موجب طولانیترشدن مذاکرات شد».

او گفــت: «موضوع اول مــا در رفع تحریمها این بود که ملت ایران با قدرت وحدت و پشــتیبانی خود از دیپلماتهایشــان در برابر قدرتهای بزرگ جهان، قدرت پیروزی دارد و این قدرت را به نمایش گذاشته است».

اگر بنــا بود وزیر خارجه با فحش و شــعار کنار رود، برجام نبود

رئیسجمهوری با اشــاره بــه برخی مخالفتها با وزیر خارجه و دیپلماتهای کشــورمان در جریان مذاکرات هســتهای، عنوان کرد: «زمانی که در کشور بخواهیــم در امر مهمــی به پیروزی دســت یابیم، به حضــور و موافقت مــردم و همچنین حمایت و هدایتهای رهبــری و فداکاری کارگــزاران نیازمند هســتیم. در همین راســتا چنانچه بنا بود وزیر امور خارجــه با چهارتــا فحش و شــعار از میدان خارج شــود، برجامی تحقق پیدا نمیکرد. گرچه برخی در ســایتها و روزنامههای خود و همچنین در مراسم 22 بهمــن و در خیابانهــای تهــران بــه وزیر امور خارجه ما توهین کردند؛ اما آدم نباید بهخاطر شعار عدهای از میدان خدمت خارج شود. فحشدادنها و اهانتهای عدهای معدود بهخاطر تاش و کوشش مثمرثمر برای کشور است.»

روحانی بــا بیان اینکــه فکر میکنید اگر کســی بخواهد در کشــور تحولی ایجاد کنــد آمریکاییها، اسرائیلیها و برخی کشــورهای معاند منطقه او را آزار نمیدهنــد؟ گفت: «ما باید خــود را برای همه ســختیها آماده کنیم. برای ما هدف نهایی کشــور، ملت ایــران، منافع ملی و نظام جمهوری اســامی ایران اســت. ما در منطقه و خارج از آن دشــمنانی داریــم که بایــد در مقابله با آنها بــا یکدیگر حرکت کنیم و دست به دست یکدیگر دهیم.»

رئیسجمهوری تأکید کرد: «نباید در برابر عدهای قلیل که متأســفانه بلندگوهای بزرگ را به ناحق در اختیار دارند بترســیم، چراکه ما ملتی بزرگ و ایثارگر هستیم و توانســتهایم نهتنها در برابر مشکات روی پــای خود بایســتیم، بلکه به ملتهــای منطقه نیز کمک کنیم .»

ســازنده موشــکهاي پرتابشــده بــه مراکــز تروریستی، دولت و وزارت دفاع است

او بــه حمایتهای همهجانبــه دولت جمهوری اســامی ایران از دولتهای عراق و سوریه اشاره و عنوان کرد: «در ســختترین شرایط اقتصادی دولت ایــران به ملت عراق کمک کــرد؛ این کمک فقط به معنای فداکاری جانی نیســت، گرچه عدهای با جان فداکاری میکنند و باید از آنها قدردانی کنیم؛ اما چه کســی حقوق این افراد و ساحهای آنها و همچنین پول تأمین تمام اســلحههای مورد نیــاز عراق برای مبارزه با داعش و تأمین پول مورد نیاز مردم ســوریه را در شرایط تحریم اقتصادی تأمین کرده است؟».

رئیسجمهــوری همچنیــن با اشــاره به حمله موشــکی اخیر نیروهای نظامی کشورمان به برخی پایگاههای تروریســتی داعش در سوریه، افزود: «ما میشــنویم که موشــکی از خاکمان حرکت کرده و مرکزی از مراکز تروریســتی را هدف قرار داده است؛ آنهایــی که این موشــک را پرتــاب کردهاند، تاش و فداکاریهایی کردهاند، اما ســازنده موشکها دولت و وزارت دفاع است و بخش اقتصادی کشور نیز پول آنها را تأمین میکند.»

روحانــی با تأکید بــر اینکه کار بزرگــی در زمینه تجهیز نیروهای نظامی به ساحهای راهبردی انجام شــده اســت، گفت: «همانطورکه وزیر دفاع اعام کردهاند ســاحهای راهبردی ساختهشده در دولت یازدهم حدود 8۰ درصد کل میزان قبلی است؛ ولی ما در برخــی بخشها نیاز نمیبینیــم زیاد به مردم توضیح دهیم .»

نباید بگذاریم مردم مریض شوند

رئیسجمهــوری در ادامه با بیان اینکه مســائل مهم بهداشــتی و زیستمحیطی از جمله مهمترین دستورکارهای دولت یازدهم بودند، تأکید کرد: «نباید بگذاریم مردم مریض شوند؛ در همین راستا نخستین برنامهریزی بخش سامت کشــور باید در این زمینه باشد تا چطور تعداد بیماران را کاهش دهیم.»

او با اشاره به نقش دستگاههای مختلف در زمینه تأمین ســامت مردم، گفت: «تأمین سامت جسم و روح مــردم تنها برعهده وزارت بهداشــت نیســت، بلکه بســیاری از ارگانهای دیگر از جمله ســازمان استاندارد، وزارتخانههای صنعت و کشاورزی و سایر دســتگاهها در این زمینه مسئول هســتند». روحانی گفت: «یکــی از تصمیمات مهم دولــت یازدهم در زمستان ســال 92 طرح تحول ســامت بود که این طرح در شــرایط ســختی و تحریم از اوایل سال 93 اجرائــی شــد. در آن روزها ما با کاهش بیســابقه قیمت نفت مواجه بودیم، اما دولت یازدهم با وجود همه مشــکات نهتنها که از منابع صندوق توسعه استفاده نکرد، بلکه توانســت 4۰میلیارد دلار نیز به سرمایه این صندوق بیفزاید. دولت توانست با وجود همه مشــکات، طرح تحول سامت را ادامه دهد و نگذاشت که این طرح متوقف شود».

باید برای دوســتان کار فرهنگی بگذاریم که نشاط حرام نیست

او بــا اشــاره به اقداماتــی که برخی نســبت به مأیوسکــردن جامعه انجام میدهنــد، افزود : «باید برای این دوســتان کار فرهنگــی بگذاریم و بگوییم که نشــاط حرام نیست. نشــاط مردم، فعالبودن و امیدواربودن آنها به آینده کشــور اتفاقی بسیار خوب اســت. این در حالی اســت که برخی هــرروز صبح که بیدار میشــوند جزء وظایف خــود میدانند که مقداری بذر یأس را در روزنامه، رســانه و سایتهای خود بپاشند .»

رئیسجمهوری با طرح این پرســش که چرا کنار هم نباشــیم و وحدت نداشته باشــیم و مردم نشاط نداشــته باشــند، ادامه داد : «همــواره احتمال ایجاد مشــکاتی در آینده وجــود دارد و ما از آینده اطاعی نداریــم اما، باید بــا اطمینان و امیــدواری راهمان را ادامه دهیــم و مردم را مأیوس نکنیــم؛ چراکه امید، نشاط و سامت جسم مردم میتواند جامعهای سالم بسازد تا بتوانیم به اهداف بلند خود دست یابیم.»

روحانی گفت: «هرچه میخواهند بگویند، گوش مردم به بعضی ســخنان و حرفهای غیردقیق نباید بدهکار باشد؛ چراکه امروز شرایط کشور از دیروز بهتر است و فردا نیز از امروز بهتر خواهد بود.»

دولــت اقدام نکرده بود، ارومیه پارســال خشــک شده بود

رئیسجمهوری در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به تمرکز دولت بر حل موضوع دریاچه ارومیه و دلایــل در اولویت قرارگرفتــن این دریاچه نسبت به دیگر منابع زیستمحیطی، افزود : «چنانچه دولــت یازدهم برای دریاچه ارومیــه اقدامی انجام نداده بود و مانند دولت قبل نســبت به وضعیت این منبع زیستمحیطی بیتفاوت بود، بیش از یک سال قبل این دریاچه بهطورکامل خشــک شده بود و بعد از آن نیــز هر توفانی کــه در آن رخ میداد تبدیل به توفان نمک میشــد و ۱4میلیون نفر از مردم مناطق غرب کشــور را تحتتأثیر قــرار میداد و محصولات کشاورزی از بین میرفت و مردم مجبور به مهاجرت میشدند .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.