درخواست اصلاح ساختار شورايعالي اصلاحطلبان

Shargh - - سیاست -

رسيدن به فهرســت واحد در انتخابات شوراي شهر پنجــم و نيــز حمايت از کانديــداي واحــد در انتخابات رياســتجمهوري، از دســتاوردهاي شــوراي عالــي سياستگذاري اصلاحطلبان است. اما نحوه بستهشدن فهرست شورا براي شــهر تهران، اين نهاد را با نقدهاي متعددي روبهرو کرد. نقدهايي که از زمان ارائه فهرست آغاز شــده و هنوز هم ادامــه دارد. شــايد تندترين آنها مصاحبه روز گذشته رســول منتجبنيا قائممقام حزب اعتماد ملي باشــد. او به انتخاب گفته: «... ما شــوراي سياســتگذاري را به عنوان يک راهحل براي اختلافات بهوجودآمده در ســال 9۴ قبول کرديم... قرار بر اين نبود که شــورايي به وجود بيايد و جايگزين احزاب شود. قرار نبود بالاي سر احزاب، آقابالاسر باشد.»...

او در ادامه گفتــه: «...بزرگترين خطــري که وجود دارد ايــن اســت که هميــن ۴0، 50 نفر هم خودشــان تصميمگيرنده نيستند. پشت صحنه جمعي بالغ بر پنج نفر براي همين جمع هم تصميــم ميگيرند. يعني کل تصميمات در جريان اصلاحات به چهار، پنج نفر منتهي شده اســت. کســاني که خودشــان را به آقاي خاتمي نزديک ميدانند. آنها تصميــم ميگيرند و همه را ملزم به اطاعــت ميدانند. به هرکس کــه اطاعت نکند هم انگي ميچسبانند ...». منتجبنيا در نهايت گفته : «بايد به شوراي هماهنگي برگرديم که نهادي رسمي و مرکب از دبيران احزاب اصلاحطلب است .»

روي سخن منتقدان

مشــابه اين ســخنان را بــا بياني ديگر قبلا محســن رهامي از اعضاي شــوراي هماهنگي جبهه اصلاحات، مطرح کرده بود. شوراي عالي سياستگذاري در آخرين جلسه خود، کميتهاي را با عنوان کميته بازنگري تشکيل داده تــا در آن به نقدها و نظرها درباره کارکرد شــوراي عالي پرداخته شود. با وجود تشکيل اين کميته منتقدان همچنان بر انتقادهاي خود مصر هســتند، البته هرکدام از ظن خــود. موافقان اما بــر اين باورند کــه بايد از هر فرايندي که بتواند مانع تشــتت جريان اصلاحات شــود، استقبال کرد. به اعتقاد آنان اين مهم با عملکرد شوراي عالي تاکنون محقق شــده و اگر انتقادي هست، ميتوان اصلاح کرد.

2طيف منتقد

علــي تاجرنيــا عضو شــوراي مرکزي اتحــاد ملت درهمينبــاره به «شــرق» گفت: «طبيعتــا وقتي به ايام انتخابــات ميرســيم، احــزاب در اين ايام بايــد بتوانند نقش تأثيرگذار خود را نشان دهند اما از آنجا که تقويت نشدهاند، شاهديم که چهرههاي سياسي و شخصيتهاي اجتماعي در انتخابات اثرگذار ميشــوند. دليل تشــکيل شــوراي عالــي سياســتگذاري هم به همين مســئله بازميگردد. يعني براي پوشــش اين ضعف، تشکلهاي

موقتي شــکل ميگيرند کــه در مجموعــه انتخاباتها ممکن است تکرار شــوند و خود اين تکرار ميتواند دور باطل باشــد». تاجرنيا در پاســخ به انتقادات منتجبنيا افزود: «امــا اين را بگويم که }رئيس دولت اصلاحات{ و شخصيتهاي محوري اصلاحطلب به دنبال اين نيستند که بخواهند در دل شورايعالي سياستگذاري مسائل و نظرات شــخصي خود را پياده کنند. در همين انتخابات افــرادي بودند که حتي موردنظر يــک حزب يا خيلي از شــخصيتها بودند اما وقتي در فهرست قرار نگرفتند، تمکين کردند و انصراف دادند. بنابراين به شــوراي عالي از اين منظر نقد وارد نيست که مسئله و اهداف اشخاص خاصي را دنبال ميکند. اما رجوع احزاب و شخصيتها به شــوراي عالي از سر ناگزيري اســت. چراکه در داخل خود احزاب و شــوراي هماهنگي جبهه اصلاحات روند دموکراتيکي طي نشده و وزن سياسي احزاب به درستي رعايت نميشود. به همين دليل است که به راهکارهاي موقت ارجاع داده ميشود». به باور تاجرنيا: «دو ديدگاه درباره شوراي عالي وجود دارد؛ يک ديدگاه به دنبال اين اســت که از طريق تعاملاتي که با اجزاي ديگر حاکميت ايجاد ميکند، ماندن خود را در حوزه حاکميت استمرار بخشــد و ســعي کند جريانهاي ديگر درون شورا را - يا با کمک ابزار نظارتي يا به طور غيرمســتقيم - به حاشيه براند. يــک ديدگاه ديگــر به دنبال نقد صادقانه اســت

و به دنبال اين اســت که اشــکالات موجــود را برطرف کند. من معتقدم شــوراي عالي بر اساس يک مأموريت خاص تشــکيل شــده و تمديدکردن آن حداقل ناظر بر تصميمگيري در شــوراي هماهنگــي جبهه اصلاحات است که اين شورا مولود همان جبهه است».

پيشــنهاد جايگزين تاجرنيا، ايده «پارمان اصلاحات» اســت؛ «من معتقدم به جاي شــوراي عالي ميتوان به پارلمــان احزاب اصلاحات فکر کــرد. البته احزاب براي عضويت بايد اعتبارســنجي شــوند، از طريق معيارهايي مثل تعداد اعضا، شعب، ميزان فعاليت و تعداد مواضع و برگزاري مجامع عمومي و... اشــخاص حقيقي هم بر اســاس متر و معيارهايي عضو شوند. يعني مثلا در يک کارگروه اجتماعي يا سياسي يا فرهنگي به عنوان چهره شناخته شــوند و بر اين اســاس بتوانند حق رأي داشته باشــند». آذر منصوري ديگر عضو شوراي مرکزي اتحاد ملت هم ديدگاهي کموبيش نزديك به تاجرنيا دارد. او به «برنا» گفت: «... کارکرد شوراي عالي کارکردي انتخاباتي و مختص بــه انتخابات دوره پنجم بــود و پس از آنکه اين آسيبشناســي صورت پذيرفت، بايــد نقدها مدنظر قرار بگيرد. شــورا بايد گزارش خــود را به آقاي خاتمي ارائه دهد و پس از نظر آقاي خاتمي و مشــورتگرفتن از صاحبنظران و شخصيتهاي حزبي درنهايت تصميم بگيــرد با توجه به فرصتي که وجــود دارد، در انتخابات دوره بعد به چه نحوي عمل کنيم که اين نقدها در دوره خودش تقليل پيدا کند. روز شنبه هفته جاري، جلسهاي با آقاي خاتمي داشــتيم که ايشــان در آن جلسه تأکيد کردند عملکرد شورا مورد نقد و آسيبشناسي قرار گيرد و بدون اين آسيبشناســي ديگر نميتوانيم در انتخابات شرکت کنيم. آنچه شخصيتهاي اصلاحطلب روي آن تأکيد دارند حفظ انســجام اســت که بايد به عنوان يک اولويت جدي مدنظر قرار گيرد .»

حفظ انسجام اولويت اصلاحطلبان باشد

ژالــه فرامرزيان دبير شــوراي عالي سياســتگذاري اصلاحطلبــان واردبودن برخي انتقادها به اين شــورا را ميپذيرد، اما معتقد اســت اولويــت اصلاحطلبان بايد حفظ انسجام باشــد و با جمعبندي نقدها و پيشنهادها امــکان تغيير و اصلاح در ســاختار، ســازوکار و ترکيب اعضاي شوراي عالي سياستگذاري وجود دارد. او درباره پيشنهاد تاجرنيا ميگويد: «تشــکيل پارلمان اصلاحات، يک پيشــنهاد اســت که ميتواند مورد بررسي قرار گيرد اما متأســفانه برخي از دوستان هســتند که اگر نظر آنها تأمين شــود، اين فرايند را تأييــد ميکنند و اگر هم تأمين نشــود، آن را در ضديت با تحزب معرفــي ميکنند». او همچنين در پاسخ به انتقادات قائممقام اعتماد ملي هم گفت: «آقاي منتجبنيا با دســتخط خودشان به شورا نماينده معرفي کردهاند و ســه نفر از اعضاي حزب آنها عضو شــوراي شهر شدهاند. با اين حال ايشان هم اگر هر پيشــنهادي دارند، ميتوانند آن را بــراي اصلاح و تغيير مطرح کنند. ما از هر نقد و نظري اســتقبال ميکنيم. اين نقدها و نظرها ميتواند منجر به اصلاح ساختار، سازوکار و ترکيب شوراي عالي شود. اما بايد از هرگونه تخريب و غوغاســالاري و تضعيف خودداري کرده و به جاي آنکه بحث را به رسانهها بکشيم، نظرات خود را ارائه دهيم.»

تشريح کميته ارزيابي

الهه کولايي از اعضاي شــوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان اما در گفتوگو با ايلنا درباره عملکرد اين کميته تازهتأســيس گفت: «در اين کميته قرار اســت با نخبگان سياســي و اجرائي و بهويژه با منتقدان عملکرد شــورا نشســتهايي برگزار شود تا براســاس شيوههاي علمي، نظرســنجي و نظرخواهي صــورت بگيرد. نتايج اين نظرســنجيها مورد بهرهبرداري قرار خواهد گرفت تا عملکرد شورا ارتقا يابد. براساس جمعبندي و تحليل نتايج بهدســتآمده اقدامهاي مناسب و کارآمدي براي بهبود عملکرد شورا صورت خواهد گرفت تا يکپارچگي اطلاحطلبان حاصل شــود». بايد ديد تشکيل اين کميته با نظارت رئيس دولت اصلاحــات، منجر به اعمال چه تغييراتي در شوراي عالي خواهد شد و اينکه اين تغييرات ميتوانــد منتقــدان را راضــي و در عين حال انســجام اصلاحطلبان را هم حفظ کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.