اين دوره از دوران اصلاحات دشوارتر به نظر ميرسد

Shargh - - سیاست -

عبدالله رمضانزاده ســخنگوي دولــت اصلاحات گفتوگويــي تفصيلي با خبرگزاري «ايرنا» داشــت. گزيدهاي از اين مصاحبه که «ليلا واحدي » انجام داده در ادامه ميآيد.

شــرايط کشــور درحالحاضر نگرانکننده است، بــيکاري معضل بزرگي اســت که منابــع کمي هم براي رفــع آن در اختيار داريم، مشــکلات اجتماعي در کشــور رو به گسترش است. آمار اعتياد و فقر روند صعودي و دردناکي گرفتهاند. از طرف ديگر در بيرون از مرزها با دشمن بيعقلي مانند ترامپ و همسايگان نهچنــدان مهرباني روبهرو هســتيم، بنابراين منابع و وقت را نبايد صرف دعواهاي سياسي کنيم. به همين دليل اســت که در اين برهه اشــخاص و جريانها و رئيسجمهــوري درباره وحــدت و گفتوگوي ملي سخن ميگويند و با درنظرگرفتن مجموع اين عوامل بر ضرورت آغاز آن تأکيد دارند.

قطعــا در همه زمينهها نميتوانيم به جمعبندي مشترک برسيم اما ميتوانيم در مسائلي مانند محيط زيســت، اقليم و آب و هوا به نقاط مشــترک دســت يابيم. جريان اصلاحات موضــوع گفتوگوي ملي و آتشبس را جدي دنبال ميکند و دنبال کار تبليغاتي نيســت. بايد با تأکيد بر همين نکات مثبتِ مشــترک اعلامشده از سوي جريان اصولگرايي براي گفتوگو و وحدت ملي قدم برداشت.

نگاه روحاني سال 96 با روحاني سال 92 متفاوت اســت. ايشــان دوره اول رئيسجمهــوري تجربــه اجرائي نداشت. البته پس از چهار سال تجربه جدي ميتوان گفت مواضع ايشــان تغييــر خاصي نکرده اما مستحکمتر از گذشته شــده است. عقبه سياسي روحانــي ســال 92 اصولگرايي بــود و در طول اين چهار ســال، الزامات سياســي و اجتماعي کشــور به روحانــي ديدگاه تــازهاي داد و او را به اصلاحطلبان نزديکتر کرد. از ســوي ديگر جريان اصلاحطلب نيز با درک شــرايط کشور روحاني را نزديکترين گزينه به اين جريان و بهترين گزينه براي اداره کشــور دانستند. مجموع اين عوامل روحانــي و اصلاحطلبان را کنار هم قرار داد.

بايد ديد که در چهار سال گذشته مواضع اعتدالي بــه اصلاحات نزديک شــده اســت يــا اصلاحات به اعتــدال، به نظــر ميآيد آنچه امروز اعتــدال ناميده ميشــود، بازگويي يا به زبان ديگــر مباني و مواضع اصلاحطلبانه مطابق با اقتضائات روز است. بنابراين نميتــوان گفــت در ائتلاف و حمايــت اصلاحات از اعتدال کداميک مجبور يا منتفع شدند.

مــن از منتقدان تيم اقتصــادي روحاني در دولت يازدهم بودم اما در ماههاي گذشته به اين جمعبندي رسيدم که گروه اقتصادي دولت يازدهم بسيار خوب عمل کرده اســت. با توجه به موانع موجود در حوزه سياســت داخلــي، رئيسجمهوري عملکــرد قابل قبول و خوبي داشــته و در حوزه سياســت خارجي عملکرد بسيار موفقي داشتند... روحاني توانست آن شرايط را تغيير دهد و به ثبات برساند، شوراي امنيت اتحاد خود را مقابل ايران از دســت داد و تحريمهاي هســتهاي برچيده شد. هرچند دولت عملکرد خوبي در چهار سال گذشــته داشته اســت اما آواربرداري روحاني هنوز تمام نشده است.

دولــت هم نبايد نگــران بــازي و بداخلاقيهاي سياســي رقيب باشــد، اين تعارضها نبايد ســد راه دولت شوند.

دســتگاه اجرائــي در برابــر مــوج توهينهــا انتقادپذيري را تمرين ميکند. شــخص آقاي روحاني هــم در مواجهه بــا تخريبها واکنش احساســي و عکسالعملي ندارد و مســير درستي در پيش گرفته اســت. اگر بخواهيم ايــن دوره را با دوران اصلاحات مقايسه کنيم، بايد گفت آقاي روحاني روزهاي سختي را طي ميکند. اين دوره در مقايســه بــا دوران آقاي خاتمي دشوارتر به نظر ميرسد و مخالفان بياخلاق شــدهاند. فهميدن زبان و دلايل انتقاد آنها سختتر شده است. از ســوي ديگر نبايد فراموش کرد که اين انتقادهــا تمرين خوبي براي جامعه ايران اســت که نظرات متفاوت و متناقض را بشــنود و قضاوت کند، بايد از اين موضوع استقبال کرد و نبايد نگران بود.

جريــان اصلاحات دنبال ســهم خواهي از دولت دوازدهــم و در کابينه دوم نخواهــد بود. اصلاحات بيشــتر در پي عملياتيشدن وعدههاي اصلاحطلبانه آقــاي روحاني و حفظ مســير اصلاحطلبي اســت. اصلاحــات در پي حضور چهرههاي منتســب به اين جريان در کابينه نيســت. وعدههــاي اصلاحطلبانه دولت بايد اجرا شــود حــالا يا به دســت «عَمرو» يا «زيد». مهم پيشرفت در امور کشور است.

درباره انتظارات از کابينه بايــد گفت «ايران براي همه ايرانيان» يکي از مهمترين شعارهاي اصلاحات و وعدههاي آقاي روحاني اســت کــه انتظار ميرود در دولــت دوم روحاني بــه عمل نزديکتر شــود... مشارکت سياســي هم مصداق بارز شعار ايران براي همه ايرانيان اســت. اين مشــارکت شــامل حضور زنان، اقــوام و مذاهب در دولت اســت. هرچند اين خواســته منطقي و مطالبه برحقي است؛ اما حداقل ما اصلاحطلبان بهتر ميدانيم موانع بســياري براي تحقق آن وجود دارد. فعالان قومي هم قطعا با درک شرايط موجود سعه صدر بيشتري نشان خواهند داد تا اين موانع برطرف شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.