نگاهي به شکلگيري شوراي عالي سياستگذاري

Shargh - - سیاست -

تلاش براي فتح کرسيهاي مجلس دهم بعد از پيروزي در انتخابات رياستجمهوري، دومين هدف اصلاحطلبان براي بازگشت به ساختار حاکميت بود؛ تلاش براي اين منظور هم از روزهاي ابتدايي سال 9٤ کليد خورده بود. رايزني براي رسيدن به راهکاري که بتواند صندليهاي سبز مجلس را از حضور نمايندگان جريان راديکال خارج کند. آنها که بايد مشاوره ميدادند، مشخص بودند؛ سيدمحمد خاتمي و هاشميرفسنجاني، راهکار هم مشخص شده بود؛ «تشــکيل شــوراي عالي سياســتگذاري اصلاحطلبان » فقط مانده بود تأييد رئيس دولت اصلاحات که گفت : «با تشــکيل اين شوراي عالي موافقم و مبارک است». قبل از آنکه شــوراي عالي سياستگذاري تشکيل شود، شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و نيز کميته راهبردي اصلاحطلبان که رياســت آن برعهده موســويلاري، وزير کشور دولت اصلاحات بود، فعاليتهاي مربوط به انتخابات در جريان اصلاحطلب را پوشش ميدادند. اين کميته از دل شــوراي مشورتي رئيس دولت اصلاحات بيرون آمد و وظيفه آن هم تبيين راهبردهاي انتخاباتي بود و قرار بود در تهران و شهرســتانها، احزاب، نقشآفرين اصلي باشند؛ اما ظاهرا براي جلوگيري از هرگونه موازيکاري احتمالي، شوراي سياستگذاري اصلاحطلبان تشکيل شد تا در ماههاي باقيمانده به انتخابات همه امور انتخاباتي را در يک مســير هدايت کند. ترکيب اين شورا را شــوراي راهبردي اصلاحطلبان، دبيران کل احزاب عضو شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات، احزاب جديدالتأســيس که هنوز به عضويت شورا درنيامدهاند و احزاب در شرف تأسيس تشکيل ميدادنــد. ترکيب اين شــورا در ابتدا ۱۱ نفر عضو حقيقي و 2۱ نفر عضو حقوقي بــود که همان دبيران کل احزاب اصلاحطلب بودند. بعد از تشــکيل شــورا و پيوســتن اعضا به آن نوبت انتخاب رئيس و هيئترئيسه و نيز چينش ارکان و تعيين ساختار شورا بود. نتيجه تلاشهاي شوراي سياستگذاري در آستانه انتخابات مجلس دهم، منجر به وحدتي در جريان اصلاحطلب شد که اولين نمونه آن در انتخابات رياستجمهوري 92 رخ داده بود. بههميندليل هم براي ادامه فعاليت براي مجلس از عنوان «گام دوم» استفاده شد و نتيجه آن هم رسيدن به ائتلاف اميد بود. همين روند در انتخابات رياستجمهوري دوازدهم و نيز شوراهاي شهر پنجم تکرار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.